Kategoria: Kontrola podatkowa i skarbowa

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Brak konta firmowego a kontrola podatkowa

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-06-05

Otrzymałem zawiadomienie o kontroli podatkowej. Będę musiał przedstawić wyciąg z konta firmowego, którego nie mam. Płatności za faktury i potem przelewy podatku VAT są dokonywane na i z rachunku mojego teścia, z którego korzystam za jego zgodą. Nie mam ukrytych dochodów itp. Czy za brak konta firmowego coś mi grozi? Co mnie czeka?

Aleksander Słysz

Moim zdaniem obecnie nie jest obowiązkowe posiadanie rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Brak jest sankcji związanej z brakiem takiego rachunku. Podobnie wskazują również przedstawiciele doktryny, np. P. Ziółkowski [Posiadanie rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością nie jest obowiązkowe (za jego brak nie grozi żadna kara), Vademecum Doradcy Podatkowego nr 215585].

Istnieją określone czynności, które należy wykonywać za pośrednictwem rachunku, jak np. dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego, gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Poza tym zapłata podatków przy PKPiR czy składek ZUS również powinna odbywać się za pośrednictwem rachunku bankowego. Nie musi to być jednak rachunek firmowy, a może być rachunek prywatny.

Z lakonicznego opisu, który Pan dostarczył, wyłania się jednak zupełnie inny, bardzo poważny problem. Problem dla Pana teścia. Ty problemem jest tu tzw. depozyt nieprawidłowy. Zgodnie z Kodeksem cywilnym z depozytem nieprawidłowym mamy do czynienia w sytuacji, gdy z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca (tj. Pana teściowa w opisanej sytuacji) może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku (bez znaczenia, czy to czyni, fakt, że znajdują się na rachunku bankowym, to umożliwia, co wynika z prawa bankowego). Tym samym wpłaty na konto teścia organ potraktuje jako depozyty nieprawidłowe, a te podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, podatnikiem jest teść, a podstawą opodatkowania jest tu każdorazowa kwota depozytu; stawka podatku to 2%, niemniej jednak wzrasta ona do aż 20%, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony. Teść jako podatnik winien po każdej wpłacie bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia wpłaty na rachunek. Jeśli tego nie uczynił, powinien złożyć deklarację i zapłacić 2% podatku wraz z odsetkami. Uważam, ze może to zrobić i uniknąć 20%, albowiem kontrola dotyczy Pana, względem niego się nie toczy. By uniknąć wiążących się z niezapłaceniem i nierozliczeniem podatku w terminie konsekwencji karnoskarbowych, wystarczy zazwyczaj złożyć jednocześnie z deklaracją w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych tzw. czynny żal i zapłacić 2% podatku. O czynnym żalu więcej dowie się Pan tu: http://www.eporady24.pl/czynny_zal,artykuly,15,93,569.html. Dodam tylko, że będzie on tu skuteczny, jeśli zostanie złożony, nim organ udokumentuje, że depozyty nieprawidłowe miały miejsce.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Kolejny problem to ewentualna regulacja zobowiązań podatkowych Pana poprzez ewentualną zapłatę ich z konta teścia – jeżeli miały takie zdarzenia miejsce. Organ podatkowy może tu twierdzić, że nie wygasa zobowiązanie podatkowe poprzez zapłatę podatku w ten sposób, bowiem wpłacającym jest teść. Co do zasady zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek m.in. zapłaty; a za termin dokonania zapłaty podatku uważa się w obrocie bezgotówkowym dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika – tu nie miało to miejsca, skoro rachunek obciążany nie jest rachunkiem podatnika. Podobnie wskazują sądy, tu kluczowe znaczenia ma uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w składzie 7 sędziów NSA W-wa z dnia 26 maja 2008 r. (sygn. akt I FPS 8/07), w której czytamy: „Zapłata, o której mowa w art. 59 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., dokonana przez inny podmiot w imieniu podatnika nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego tego podatnika”. Jeśli zatem tak było, okazać się może, że ma Pan niezapłacone podatki – zaległości podatkowe, które będzie Pan musiał uregulować z odsetkami, może Pan zostać ukarany np. grzywną z Kodeksu karnego skarbowego. W praktyce przelane pieniądze winny zostać zwrócone teściowi, a Pan dokona wpłaty wraz z odsetkami.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Konsekwencje niepłacenia podatku od umowy najmu

Urząd skarbowy rozpoczął postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia wysokości podatku od przychodów ze źródeł nieujawnionych – chodzi o wykazanie, skąd pochodziły środki na darowiznę. Obawiam się, że przy okazji tego postępowania wyjdzie na jaw kilkuletni najem mieszkania, od którego nie płaciłem podatku dochodowego. Pieniądze wpływały na moje konto z tytułem: „czynsz za najem”. Jakich mogę się spodziewać konsekwencji niepłacenia podatku od umowy najmu? Za jaki okres wstecz urząd może naliczyć podatek. Czy w tej sytuacji mogę skorzystać z czynnego żalu?

Modyfikacja historii sprzedaży na Allegro

Rozpoczęła się kontrola podatkowa w zakresie podatku dochodowego w sprawie prowadzenia przeze mnie sprzedaży na Allegro. Sprzedawałem biżuterię, ubrania i obuwie. Urząd żąda ode mnie przedstawienia historii sprzedaży. Czy jeśli tego nie zrobię, kontrolerzy mogą sami od Allegro zdobyć te dane? Czy mogę dokonać modyfikacji historii sprzedaży na Allegro, by uniknąć kary? Czy to prawda (tak powiedział urzędnik), że nie mam po co wnosić czynnego żalu? A może próbować bronić się, że sprzedawane przedmioty były używane kilka miesięcy przeze mnie?

Błąd w określeniu strony postępowania w sprawie wymiaru podatku dochodowego

Jeżeli małżonkowie rozliczali się z podatku dochodowego za dany rok podatkowy wspólnie, to czy decyzja o podjęciu kontroli za dany rok podatkowy (cel kontroli: prawidłowość rozliczenia podatku dochodowego) powinna być na obojga małżonków razem, czy mogą to być dwie, niezależne decyzje o kontroli? Jeśli musi być to jedna decyzja – na obojga małżonków – to czy wszczęcie postępowania (w sytuacji gdy nie było decyzji na obojga małżonków) jest zgodne z obowiązującymi procedurami?

Kontrola podatkowa przy zakupie mieszkania

Zamierzam kupić mieszkanie w Polsce. Moim ośrodkiem życiowym jest Austria. Z uwagi na to, że banki w Polsce nie respektują zagranicznych dochodów nie mogę wziąć kredytu i jestem zmuszona kupić mieszkanie za gotówkę. Czy w zawiązku z powyższym mogę być wybrana do kontroli podatkowej? W jakie dokumenty powinnam się zabezpieczyć?

Wezwanie przez urząd skarbowy do wyjawienia majątku

Od 13 lat mieszkam na stałe w UK. Niedawno dom moich rodziców (miejsce mojego zameldowania w Polsce) przyszedł policjant z wezwaniem do wyjawienia mojego majątku i stawienia się w sądzie. W latach 1999-2002 prowadziłem swoją działalność. Z pewnością mam kilka zaległych składek ZUS do zapłacenia. Czy jednak po 13 latach nie doszło do przedawnienia takich długów? Nie odbierałem żadnej korespondencji upominawczej przez ten czas. Czego się spodziewać i jak się zachować?

Egzekucja zaległych podatków

Otrzymałem wezwanie z sądu na rozprawę o ujawnienie majątku z wniosku US o zaległe podatki z lat 2003–2005. W tym okresie prowadziłem działalność gospodarczą, którą w 2010 r. zawiesiłem, a w 2011 zlikwidowałem. Czy ujawnienie majątku spowoduje utratę domu, który jest jedynym moim dorobkiem? Współwłaścicielką domu jest moja żona, z którą mam rozdzielność majątkową. Jakie są aspekty prawne w mojej sytuacji?

Dostarczenie dokumentów do odległej siedziby urzędu skarbowego

UKS wszczął postępowanie za rok 2013 w zakresie naliczania podatku dochodowego, VAT i akcyzy przez naszą firmę. Wezwano nas do dostarczenia dokumentów do bardzo odległej (o 150 km) siedziby urzędu. To wiele tomów papierów. Czy to właściwe zachowanie kontrolerów? Jak powinno nastąpić przekazanie dokumentów (protokół, kontrola itp.)?

Wezwanie Urzedu Skarbowego do złożenia wyjaśnień w sprawie samochodu

Mój tata sprowadził samochód z zagranicy. Zapisał go na mnie, a potem sprzedał. Przyszło do mnie wezwanie do US. Stwierdziłam w urzędzie, że nic nie wiem, bym była właścicielem samochodu (nie skojarzyłam tego faktu). Czy mogę jeszcze jakoś zmienić zeznania, odkręcić je?

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »
0.039911031723022 sek.