Kategoria: Podatek od nieruchomości

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Budynek zajęty częściowo pod działalność gospodarczą – jaki podatek od nieruchomości?

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-12-30

Jestem właścicielką budynku gospodarczego, który został wynajęty przez firmę na prowadzenie działalności gospodarczej. Spisaliśmy umowę najmu, a następnie firma wystąpiła do starostwa o przekształcenie tego budynku pod działalność usługową, deklarując równocześnie wynajęcie całości na działalność (tj. 250 m2). Po zakończeniu prac adaptacyjnych i uzyskaniu zgody starostwa na przekształcenia budynku na działalność usługową firma zadecydowała, że będzie wynajmowała tylko część obiektu, tj. 100 m2. Obecnie nie planuję wynajęcia pozostałych powierzchni. Jaką powinnam złożyć informację w urzędzie gminy na potrzeby wyliczenia podatku od nieruchomości? Czy muszę płacić podatek od nieruchomości od całego obiektu jako od budynku przeznaczonego na działalność gospodarczą, czy tylko od części wynajmowanej?

Bogusław Nowakowski

Kwestie dotyczące naliczania podatku od nieruchomości regulowane są ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Stosownie do niej:

Art. 1a. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: (…)

3) grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem ust. 2a; (…).”

Art. 2. 1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

1) grunty;

2) budynki lub ich części; (…).”

Art. 3. 1. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

3) użytkownikami wieczystymi gruntów;

4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

b) jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

(…)

3. Jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu samoistnym.”

Art. 4. 1. Podstawę opodatkowania stanowi:

1) dla gruntów – powierzchnia;

2) dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa; (…).”

Art. 5. 1. Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie:

2) od budynków lub ich części: (...) b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, (…).”

W informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, jaką Pani składać będzie do gminy, mowa jest o powierzchni związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz o budynkach mieszkalnych lub ich częściach zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w m2.

W przedmiotowej sprawie nie chodzi o ustalenie, kto jest podatnikiem (bo jest nim zawsze właściciel), ale problemem jest stawka i ustalenie, czy cały budynek jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy tylko jego część.

Żeby grunt, budynek czy budowla mogły być opodatkowane stawką właściwą dla związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi nastąpić zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej, a nie tylko znajdować się w posiadaniu przedsiębiorcy; to samo odnosi się do części budynku zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej.

Budynki i grunty stanowiące własność osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie zawsze będą opodatkowane stawkami podwyższonymi; dotyczy to sytuacji, gdy nieruchomości te nie są wykorzystywane do działalności gospodarczej, a przez to nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Jednak, jak wynika z opisu, jest Pani właścicielką, ale nie prowadzi Pani samodzielnej działalności gospodarczej. W związku z tym budynek nie jest wykorzystywany na Pani działalność.

Część budynku jest natomiast wykorzystywana na działalność gospodarczą najemcy.

Należy ustalić, czy dana nieruchomość stanowiąca Pani własność jako osoby fizycznej jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zarówno grunt, jak i budynek były nabywane dla innych celów niż prowadzenie przez Panią działalności gospodarczej.

Najemca pierwotnie chciał prowadzić działalność w całym budynku, ale rozmyślił się i zdecydował na prowadzenie działalności oraz wynajem tylko części budynku. W takiej sytuacji nie sposób udowodnić, że na działalność gospodarczą jest wykorzystywana cała powierzchnia budynku.

Samo ustalenie, że grunt, budynek czy budowla znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy (najemcy), nie jest wystarczające do stwierdzenia, że budynek jest w całości związany z prowadzeniem działalności gospodarczej i nie uzasadnia opodatkowania podatkiem od nieruchomości z zastosowaniem stawki właściwej dla budynków związanych z działalnością gospodarczą. Dopiero stwierdzenie, że budynek (lub jego część) jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej, uzasadnia zastosowanie stawki podatku właściwej dla budynków związanych z działalnością gospodarczą.

Reasumując: Składając informację w urzędzie gminy do naliczenia podatku od nieruchomości, powinna Pani wskazać 100 m jako wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej, a resztę jako inną powierzchnię (dotychczasowe przeznaczenie). Jest to uzasadnione tym, że aby budynek mógł być opodatkowany stawką właściwą dla związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi nastąpić zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej, a nie tylko znajdować się w posiadaniu przedsiębiorcy; to samo odnosi się do części budynku zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej (w tej sprawie dodatkowo znaczenie ma fakt, że Pani jako właścicielka przedmiotowej nieruchomości nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej).

Fakt, że uległo zmianie przeznaczenie danego budynku, nie oznacza jeszcze, że jest on wykorzystywany na działalność gospodarczą.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Nakaz płatniczy dla podatku rolnego

Jestem właścicielką 26-arowej działki klasy IV, 15-arowej klasy V Pp (pastwisko) i 10-arowej klasy Ps. Za te dwie ostatnie nie płaciłam dotąd podatku rolnego. Na trzeciej z wymienionych działek stoi mój dom (uzyskałam pozwolenie na budowę) – płaciłam tylko podatek od powierzchni budynku. Obecnie otrzymałam nakaz płatniczy, w którym określono konieczność zapłaty podatku rolnego za działkę 10-arową. Czy ta decyzja jest słuszna? Nic się nie zmieniło w klasyfikacji gruntów. Co powinnam zrobić?

Podatek od gruntu po wynajmie na wydobycie kopalin

Razem z mężem jesteśmy właścicielami działki rolnej, którą wynajęliśmy (umowa najmu na czas określony) firmie, która wydobywa na niej kopaliny. Jaki rodzaj podatku od gruntu powinniśmy zapłacić? Czy mamy obowiązek zgłoszenia do urzędu gminy?

Konsekwencje niepłacenia podatku od nieruchomości

Od ponad 10 lat prowadzę działalność gospodarczą w swoim mieszkaniu. Przy zgłoszeniu działalności nie zostałam poinformowana o konieczności opłacania podatku od nieruchomości i dotychczas takowego nie płaciłam. Pomieszczenie, w którym pracuję, wykorzystywane jest również do celów mieszkalnych. Jakie konsekwencje poniosę z tytułu niepłacenia podatku od nieruchomości?

Wynajem lokalu gminie a stawka podatku od nieruchomości

Wynajmuję gminie lokal w budynku biurowo-usługowo-handlowym, w którym znajduje się także część mieszkalna. Za lokale handlowe naliczam podatek od nieruchomości jak za działalność (najwyższą), za mieszkania – najniższą. Jaką stawkę podatku mam naliczyć za wynajem lokalu dla gminy (pod dwa referaty)? Dodam, że prowadzę firmę i wszystkim wystawiam faktury VAT.

Umowa przedwstępna a finalna na sprzedaż mieszkania

Moja mama otrzymała mieszkanie w darowiźnie w 2011 roku. Zgodnie z przepisami sprzedaż mieszkania zwolniona z podatku musi odbyć się po upływie min. 5 lat i na zakończenie roku podatkowego. Czy spisanie umowy przedwstępnej w listopadzie 2016 spowoduje konieczność zapłaty 19% podatku dochodowego? Finalna umowa z przeniesieniem własności zostanie podpisana w roku 2017 (styczeń/luty).

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »
0.03817892074585 sek.