Kategoria: Podatek od nieruchomości

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Czy umowa najmu zwalnia z obowiązku udostępnienia lokali kontrolerom z gminy?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-03-25

Połowę mojego domu mieszkalnego oraz wolnostojące pomieszczenie gospodarcze wynajmuję osobom trzecim na podstawie umów najmu. Urząd gminy zapowiedział u mnie kontrolę podatkową, w piśmie zobowiązując mnie do udostępnienia wszystkich pomieszczeń na podstawie art. 287 Ordynacji podatkowej. Czy podczas kontroli jestem zobowiązany udostępnić kontrolerom również pomieszczenia przekazane do dyspozycji najemcom? Piętro domu mieszkalnego zajmuje najemca, a pomieszczeniem gospodarczym, zaadaptowanym na mały sklep (od którego odprowadzam podatek od nieruchomości przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej) dysponuje wyłącznie inny najemca. Czy umowa najmu zwalnia mnie od obowiązku udostępnienia lokali od kilku lat w dyspozycji najemców?

Aleksander Słysz

Jak się domyślam, kontrola ma związek z podatkiem od nieruchomości. Podatnikiem podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami nieruchomości. Najemca nie jest co do zasady podatnikiem podatku od nieruchomości. Podstawę opodatkowania stanowi dla budynków lub ich części powierzchnia użytkowa, czyli powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Z tego powodu ewentualna weryfikacja podstawy opodatkowania ma charakter pomiaru i nie mogłaby odbyć się, gdyby kontrolujący nie mieli możliwości wstępu do pomieszczeń. Mamy tu więc do czynienia z tzw. oględzinami polegającymi na bezpośrednim zbadaniu nieruchomości w celu dokonania ustaleń mających znaczenie dla stanu faktycznego w prowadzonym postępowaniu.

Kontrolujący, w zakresie wynikającym z upoważnienia, są uprawnieni do wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego – pomieszczenia są „pomieszczeniami kontrolowanego”, nawet jeśli oddał je w najem. Jest on bowiem ich właścicielem i jednocześnie podatnikiem podatku od nieruchomości. Z art. 287 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa [Dz.U.2012.749 j.t. ze zm.] wynika, że kontrolujący są uprawnieni do wstępu na teren jednostki kontrolowanej oraz poruszania się po tym terenie na podstawie legitymacji służbowej bez potrzeby uzyskiwania przepustki oraz nie podlegają rewizji osobistej przewidzianej w regulaminie wewnętrznym tej jednostki; podlegają natomiast przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązującym w kontrolowanej jednostce.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Uprawnienie to napotyka na znaczące ograniczenie przedmiotowe, kontrolujący bowiem ma prawo wstępu do budynku lub lokalu mieszkalnego kontrolowanego (a także na teren) w celu dokonania oględzin, jeżeli:

a) zostały one wskazane jako miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub jako siedziba kontrolowanego,

b) jest to niezbędne dla ustalenia lub określenia wysokości zobowiązania podatkowego lub podstawy opodatkowania,

c) jest to niezbędne do zweryfikowania faktu poniesienia wydatków na cele mieszkaniowe uprawniających do skorzystania z ulg podatkowych [art. 288 § 1 Ordynacji]

– ale tylko pod warunkiem, że organ uzyskał zgodę prokuratora rejonowego lub zgodził się na to kontrolowany.

Z art. 288 § 2 wz. z § 3 Ordynacji wynika powyższe obostrzenie. Przepis ten stanowi zatem: w braku zgodny kontrolowanego czynności wymienione powyżej przeprowadzają upoważnieni pracownicy organu podatkowego po uzyskaniu, na wniosek organu podatkowego, zgody prokuratora rejonowego. Co istotne przed przystąpieniem do tych czynności kontrolowanemu okazuje się postanowienie prokuratora o wyrażeniu na nie zgody. Jak stanowi w dalszej części art. 288 § 2 Ordynacji przepisy Kodeksu postępowania karnego o przeszukaniu odnoszące się do Policji mają także zastosowanie do kontrolujących; ponadto sporządza się protokół tych czynności, który wymaga zatwierdzenia przez prokuratora, a w razie odmowy zatwierdzenia protokołu materiały i informacje zebrane w toku czynności nie stanowią dowodu w postępowaniu podatkowym.

Artykuł 288 § 4 jasno wskazuje, że w przypadku gdy nieruchomości lub ich części albo rzeczy znajdują się w posiadaniu osób trzecich, osoby te są obowiązane je udostępnić, w celu przeszukania lub oględzin, na żądanie organu podatkowego (omówione przepisy art. 288 § 2 i 3 stosuje się tu odpowiednio).

Reasumując, sam art. 287 Ordynacji nie daje podstawy do wstępu na teren, do budynku lub lokalu mieszkalnego kontrolowanego w celu dokonania oględzin. Konieczna jest do tego – co wynika z art. 288 Ordynacji – zgoda kontrolowanego lub zgoda prokuratora rejonowego. Wymienione zgody nie są potrzebne w przypadku gdy kontrolujący chcą uzyskać wstęp na inny teren i do innych nieruchomości niż powyżej wymienione.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Podatek od nieruchomości przy współwłasności obiektu

Posiadałem spółkę, która została rozwiązana. Problem istnieje w tym, że były wspólnik żąda ode mnie płacenia podatku od nieruchomości. Czy obowiązuje mnie płacenie podatku jako prowadzący działalność, czy osoba prywatna? Podział nieruchomości nie jest prawnie uregulowany.

Jak płacić mniejszy podatek za działkę przemysłową?

Kupiłem prawo wieczystego użytkowania działki przemysłowej w gminie, w której istnieje plan zagospodarowania przestrzennego. Istnieje na niej zabudowa przemysłowa i przetwórcza, z możliwością adaptacji, rozbudowy, przebudowy, utrzymania funkcji przetwórczej i przemysłowej. Na działce znajdują się budynki zaznaczone na mapie linią przerywaną jako ruiny. Budynki te są trwale związane z gruntem, mają jedynie dach, nie posiadają drzwi i okien. Wymagają kapitalnego remontu. Na działce natomiast nie ma mediów. Jednak działka jest mi niezbędna do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Podatek to ok. 8 zł/m2 budynku. Co zrobić, aby płacić mniejszy podatek za budynki i grunty jako rolnik?

Maksymalny podatek od nieruchomości firmowej

Prowadzę niewielką firmę deweloperską w formie jednoosobowej działalności. Najczęściej od osób fizycznych kupuję grunt, następnie wykonuję projekt, otrzymuję pozwolenie, w którego tytule figuruje moje nazwisko i nazwa mojej firmy. Buduję dom jednorodzinny i po odbiorze sprzedaję gotowy produkt. Urząd miasta nalicza mi maksymalną stawkę podatku od nieruchomości (osobno grunt), ponieważ prowadzę działalność. Czy słusznie?

Podatek od części budynku należącej do spółdzielni

Mam mieszkanie – wyodrębnioną własność w budynku spółdzielni mieszkaniowej. Place podatek za nieruchomość, działkę i części wspólne. Oprócz tego spółdzielnia nalicza mi podatek od mienia wspólnego, które jest własnością spółdzielni. Chodzi o działkę, na której jest rozdzielnia prądu do dwóch następnych budynków. Nie jestem członkiem spółdzielni. Czy ja musze płacić następny podatek (i to najwyższy), skoro moje mieszkanie nie jest spółdzielcze?

Przedstawienie kosztów związanych ze sprzedażą domu

Proszę o przedstawienie mi wszelkich kosztów, jakie poniosę włącznie z podatkiem, sprzedając dom zamieszkany (i mój własny) dłużej niż 5 lat.

Podatek za część budynku użytkowanego przez firmę

Prowadzę działalność, kupiłem budynek o powierzchni 2000 m2. Do działalności gospodarczej używam 500 m2, reszta stoi zamknięta, niewykorzystana – będzie remontowana. Jaki powinienem płacić podatek od nieruchomości? Czy najwyższy podatek za całość, czy tylko za wykorzystywane 500 m2, a za pozostałe metry mniejszą stawkę? Czy istnieje orzeczenie Sądu Najwyższego na ten temat?

Podatek od gruntu po wynajmie na wydobycie kopalin

Razem z mężem jesteśmy właścicielami działki rolnej, którą wynajęliśmy (umowa najmu na czas określony) firmie, która wydobywa na niej kopaliny. Jaki rodzaj podatku od gruntu powinniśmy zapłacić? Czy mamy obowiązek zgłoszenia do urzędu gminy?

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »
0.041364908218384 sek.