Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Czynsz dzierżawy odliczany od hipoteki

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-04-28

Po zakończeniu postępowania spadkowego spadkobierca jest właścicielem udziału w nieruchomości. Nieruchomość ta (kamienica) została kilka lat temu wydzierżawiona przez ówczesnego kuratora spadku na okres 25 lat. Nieruchomość została wtedy obciążona wysoką hipoteką na rzecz dzierżawcy z tytułu remontu. Zgodnie z zawartą wtedy umową dzierżawy czynsz dzierżawy (symboliczny) nie jest wpłacany, ale jest odliczany od kwoty hipoteki i tak ma pozostać przez kolejne 15 lat, do końca dzierżawy. Czy spadkobierca podlega z tego tytułu podatkowi dochodowemu?

Aleksander Słysz

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy a spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Jak czytamy w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2012 r. (sygn. akt I SA/Wr 67/12), najem nie wygasa wskutek śmierci wynajmującego lub najemcy, lecz podlega dziedziczeniu. W wypadku śmierci wynajmującego lub najemcy w ich prawa wstępują spadkobiercy zgodnie z art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego (por. np. Kodeks cywilny, Komentarz, pod red. E. Gniewka, Warszawa 2011, s. 1151). Zgodnie zaś z Ordynacją podatkową spadkobiercy podatnika, co do zasady, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.

Zatem w mojej ocenie spadkobiercy wstąpili w stosunek najmu z tytułu oddawania nieruchomości w najem, ergo osiągają przychody z najmu, które bezwzględnie muszą rozliczać zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w sposób zryczałtowany.

Przychodami są co do zasady otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Na marginesie dodam, że zgodnie z art. 16a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy określaniu przychodów z tytułu umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, których przedmiotem nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, przepis art. 14 ust. 2b stosuje się odpowiednio, z tym że opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu zapłaty.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Przychodem zatem jest nawet niewypłacany czynsz. Podobnie sytuację ocenia się w doktrynie „Warto również wskazać, że organy podatkowe niekiedy przyjmują, że w przypadku czasowej obniżki czynszu najmu w związku z przenoszeniem przez najemcę na wynajmującego kosztów remontu mamy do czynienia z uregulowaniem czynszu w formie mieszanej, tzn. częściowo w gotówce i częściowo w postaci wykonywanego na rzecz wynajmującego nieodpłatnego świadczenia. Zgodnie bowiem z art. 659 § 2 Kodeksu cywolnego czynsz najmu może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. Dlatego też, zdaniem organów, wartość wykonanego remontu stanowi czynsz z tytułu najmu postawiony do dyspozycji wynajmującego. Jeżeli zatem najemca nieruchomości w zamian za czynsz przekazał na rzecz wynajmującego wartość poniesionych przez siebie nakładów na tę nieruchomość, to dojdzie do zapłaty czynszu kosztami remontu, jakie poniósł najemca. Wartość tych nakładów jest dla wynajmującego przychodem podatkowym z tytułu najmu (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2010 r., ILPB1/415-55/10-4/AA). Jeśli zatem koszty remontu obciążają wynajmującego, który w celu zwrócenia tych kosztów najemcy obniża czasowo kwotę czynszu, skutki tych działań są identyczne jak w przypadku potrącenia wzajemnych wierzytelności. W analizowanym przypadku przychodem wynajmującego jest bowiem zarówno kwota otrzymanych pieniędzy, jak i wartość otrzymanego świadczenia niepieniężnego (zob. M. Gumola, Lex, QA 308212).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Przelew przed śmiercią matki a podatek

Byłem upoważniony do konta mamy. Zrobiła mi przelew tytułem „przelew własny”, następnego dnia zmarła. Czy tę kwotę przelaną muszę opodatkować?

Użyczenie mieszkania dla wnuczki i jej matki

Chciałem użyczyć lokalu mieszkalnego niepełnoletniej wnuczce, którą opiekuje się samotna matka, która nie pozostaje w żadnej zależności rodzinnej w stosunku do mojej osoby (była partnerka mojego syna). Jakich należy dokonać formalności na powyższą okoliczność, czy matka wnuczki będzie ją reprezentować przy podpisywaniu umowy użyczenia, jakie skutki finansowe i podatkowe z tego tytułu mogą powstać?

Spłata kredytu po sprzedaży odziedziczonego mieszkania po mężu a podatek

Pięć miesięcy temu sprzedałam odziedziczone razem z dziećmi mieszkanie – zakupione wspólnie z mężem w 2009 r. Mąż zmarł w 2011 r. Cena zakupu mieszkania wynosiła 220 000 zł. Mieszkanie sprzedałam za kwotę 195 000, przy czym moje 4/6 części za 115 000 a 2/6 moich dwóch córek za 80 000 (taki był wyrok sądu rodzinnego). Pieniądze ze sprzedaży chcę przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego wspólnie z mężem na zakup domu, w którym mieszkam z córkami. Proszę o pomoc w wypełnieniu formularza PIT-39, bo chyba muszę taki wypełnić, a nie wiem dokładnie, jaką kwotę należy przeznaczyć na spłatę kredytu, aby nie płacić podatku dochodowego.

Uniknięcie lub zmniejszenie podatku od sprzedaży domu rok po darowiźnie

Niecały rok temu mój ojciec przepisał na mnie dom, który jest obciążony kredytem hipotecznym. Czy po roku czasu mogę sprzedać ten dom? Wiem, że będę musiał zapłacić podatek w urzędzie skarbowym w wysokości 19%, ponieważ nie jestem właścicielem tej nieruchomości przez wymagane 5 lat, ale czy jest jakaś możliwość uniknięcia tego podatku lub jego zmniejszenia?

Niezapłacony podatek od zasiedzenia

Rodzice posiadali dom, oni go wybudowali, ale 1/4 działki przejęli na zasadzie zasiedzenia (wyrok sądu) w 2001 roku. Nie został zapłacony podatek od zasiedzenia. Ojciec zmarł w 2013 r. Czy podatek uległ przedawnieniu? Jeżeli nie, to jak wyliczyć, ile należy zapłacić?

Sprzedaż nieruchomości ze spadku i zakup nowych na dzieci

 W 2013 r. w formie spadku otrzymałam nieruchomość, obecnie mam możliwość korzystnej sprzedaży. Uzyskane fundusze chcę przekazać na zakup nowych nieruchomości, ale już na własność moich dzieci. Jak uniknąć podatku od sprzedaży? Czy uniknę jego płacenia, jeśli przed sprzedażą przekażę w formie darowizny lub sprzedaży za symboliczną złotówkę posiadaną nieruchomość na własność moich dzieci?

 

Sprzedaż otrzymanej działki a Urząd Skarbowy

W 2012 roku zostałam właścicielką nieruchomości gruntowej (działki budowlanej) na podstawie ugody mediacyjnej zatwierdzonej przez sąd w sprawie o podział majątku rodziców. Wówczas byłam osobą niepełnoletnią. Teraz chciałabym sprzedać tę działkę. Czy muszę zapłacić podatek (PIT-39)? Jeżeli nie, jakie dokumenty powinnam złożyć w urzędzie skarbowym i czy powinnam wystąpić o zaświadczenie z US o tym, że ta transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Kto płaci podatek od wynajmu mieszkania żony?

Mamy z żoną intercyzę, każde z nas posiada własne mieszkanie. Żona zamieszkuje ze mną w moim lokalu, swój wynajmuje. Kto płaci podatek od wynajmu mieszkania żony?

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »
0.038697957992554 sek.