Kategoria: Podwójne opodatkowanie

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Dochód z pracy na na statku lub samolocie eksploatowanym w transporcie międzynarodowym

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-06-30

Mam pytanie dotyczące podwójnego opodatkowania. Czy obywatel Polski otrzymujący wynagrodzenie z tytułu wykonywanej pracy lub usług osobistych, na statku lub samolocie eksploatowanym w transporcie międzynarodowym jest zwolniony z podatku od dochodów, pod warunkiem że są to jego jedyne dochody? Siedziba firmy zatrudniającej mieści się na terenie USA.

Aleksander Słysz

Kluczem dla określenia zakresu obowiązków w przypadku transgranicznych dochodów osób fizycznych jest określenie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych, dla jego ustalenia w zasadzie obywatelstwo jest bez znaczenia (może ewentualnie decydować w dalszej kolejności). Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy) – za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie z tymi regułami miejsce zamieszkania w Polsce dla celów podatkowych będzie miała nawet osoba nieprzebywająca w kraju ani jednego dnia w roku podatkowym, jeśli ma w Polsce ośrodek interesów życiowych. Powyżej przedstawione zasady stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. [Dz.U.1976.31.178 ze zm. – dalej jako umowa] stanowi, że określenie osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski oznacza osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski dla celów jej opodatkowania. Analogicznie określenie osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium Stanów Zjednoczonych oznacza, w odniesieniu do osoby fizycznej, osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Stanów Zjednoczonych dla celów jej opodatkowania.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli w powyższym znaczeniu osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obydwu Umawiających się Państwach, to:

„a) będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym ona stale zamieszkuje. Jeżeli ona stale zamieszkuje w obydwu Umawiających się Państwach lub nie zamieszkuje w żadnym z Umawiających się Państw, to będzie uważana za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium tego Umawiającego się Państwa, z którym jej związki osobiste i majątkowe są ściślejsze (ośrodek powiązań osobistych),

b) jeżeli nie można ustalić, w którym z Umawiających się Państw znajduje się ośrodek jej powiązań osobistych, to będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania na terytorium tego Umawiającego się Państwa, w którym ona zazwyczaj przebywa,

c) jeżeli ona zazwyczaj przebywa w obydwu Umawiających się Państwach lub nie przebywa w żadnym z Umawiających się Państw, to będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania na terytorium tego Umawiającego się Państwa, którego jest obywatelem.”

Przechodząc już do samego opodatkowania, zasadą jest, że (art. 16 ust. 1 umowy) płace, wynagrodzenia i inne świadczenia o podobnym charakterze, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium jednego Umawiającego się Państwa z tytułu zatrudnienia, będą opodatkowane tylko przez to Umawiające się Państwo, chyba że osoba ta wykonuje pracę w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca ta jest tam wykonywana, to takie wynagrodzenia świadczone za tę pracę mogą być opodatkowane przez to drugie Umawiające się Państwo.

Od zasady tej istnieje szereg wyjątków, w tym ten dotyczący załóg statków i samolotów. Na mocy art. 16 ust. 3 wynagrodzenia otrzymywane z tytułu wykonywanej pracy lub usług osobistych jako pracownik na statku lub samolocie eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw będą zwolnione od opodatkowania przez drugie Umawiające się Państwo, jeżeli taka osoba fizyczna jest członkiem regularnej załogi statku lub samolotu. Innymi słowy (bowiem normę tę trudno bezpośrednio z polskiego brzmienia przepisu odkodować) – wynagrodzenia otrzymywane z tytułu wykonywanej pracy jako pracownik na statku eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Stanach Zjednoczonych będą zwolnione od opodatkowania przez Polskę, jeżeli taka osoba fizyczna jest członkiem regularnej załogi statku lub samolotu.

Co istotne, proszę zwrócić uwagę, że zwrot „przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw” nie dotyczy pracownika a przedsiębiorstwa eksploatującego statek. Ergo, dochód marynarza, będącego członkiem regularnej załogi statku, eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo mające siedzibę w USA podlega opodatkowaniu nie w państwie miejsca zamieszkania marynarza a w Państwie, w którym siedzibę ma osoba eksploatująca statek. Innymi słowy Pana dochód, jeśli jest Pan członkiem regularnej załogi statku eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo mające siedzibę w USA, zwolniony jest od opodatkowania przez Polskę, zakładając, że w Polsce ma Pan miejsce zamieszkania. Za taką wykładnią artykułu 16 ust. 3 umowy przemawia również jego angielskojęzyczne brzmienie: (...) remuneration derived by an individual from the performance of labor or personal services as an employee aboard ships or aircraft operated by a resident of one of the Contracting States in international traffic shall be exempt from tax by the other Contracting State if such individual is a member of the regular complement of the ship or aircraft.

Podobnie wskazują również indywidualne interpretacje np. w piśmie z dnia 10 stycznia 2013 r. Izba Skarbowa w Warszawie [sygn. IPPB4/415-858/12-4/SP] wskazuje, że „(...) dochód Wnioskodawcy jako osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo mające miejsce faktycznego zarządu na terytorium Stanów Zjednoczonych, będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 16 ust. 3 umowy polsko-amerykańskiej”. Podobnie także wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy [interpretacja z dnia 10 maja 2013 r. – sygn. ITPB2/415-203/13/MM]:

„Wnioskodawca – jako członek regularnej załogi na statku eksploatowanym w transporcie międzynarodowym, osiągał dochód, o którym mowa w art. 16 ust. 3 umowy, czyli zwolniony w Polsce z opodatkowania podatkiem dochodowym, zatem w związku z uzyskiwaniem ww. dochodu nie miał obowiązku składania zeznań podatkowych za ww. lata.”

Analogicznie Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi [interpretacja z dnia 12 czerwca 2013 r. – IPTPB2/415-228/13-2/JR], w której czytamy, że: „Powołany wyżej przepis art. 16 ust. 3 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi, że dochody osoby spełniającej przesłanki w nim określone, opodatkowane są ewentualnie tylko w USA. Osoba taka w ogóle nie podlega obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a więc nie musi ona płacić podatku, ani zaliczek na podatek w Polsce. Nie będą stosowane w związku z tym metody unikania podwójnego opodatkowania.”

Reasumując, nie jest zwolniony tu podatnik, a jego wynagrodzenie z konkretnego, opisanego w art. 16 ust. 3 umowy z USA, tytułu. Inne dochody nie wchodzą w zakres tego zwolnienia i muszą być odrębnie rozliczane, gdy jednak wynagrodzenie opisane w art. 16 ust. 3 jest jedynym wynagrodzeniem osoby mającej w Polsce miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, to nie ma ona obowiązku składania zeznania podatkowego, nie płaci podatku dochodowego ani zaliczek.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Niedostarczenie zaświadczenia do urzędu skarbowego a umorzenie podatku

Żona w 2008 r. (była wtedy w pierwszym związku małżeńskim) sprzedała mieszkanie otrzymane w spadku nieco wcześniej. Była zwolniona z podatku z powodu zameldowania, ale nie dostarczyła zaświadczenia po sprzedaży. Kilka miesięcy temu urząd skarbowy upomniał się o podatek wraz z odsetkami. Odwołania od wezwania zostały odrzucone (w US i Izbie Skarbowej). Czy możemy jeszcze jakoś walczyć o niepłacenie podatku lub odsetek? Czy długi żony sprzed naszego małżeństwa mogą być egzekwowane z naszego wspólnego majątku?

Zatrudnienie w dwóch krajach jednocześnie

Od ponad roku posiadam zatrudnienie w Niemczech. Zatrudnienie obejmuje ubezpieczenie oraz podatek. Czy w związku z tym powinnam złożyć jakąś informację w polskim urzędzie skarbowym? Czy mogę się zatrudnić również w Polsce? Nie wiem, jak poradzić sobie z podatkami, mając zatrudnienie w dwóch krajach jednocześnie.

Rozliczenie dochodów z pracy w Arabii Saudyjskiej

Przez ostatnie dwa lata pracowałem w Arabii Saudyjskiej i w Polsce nie miałem żadnego dochodu. Czy muszę zapłacić podatek w Polsce? Jak należy rozliczyć PIT? Czy przysługuje mi ulga abolicyjna?

Jak liczyć 183 dni pobytu za granicą?

Mam pytanie dotyczące liczenia 183 stałego pobytu na granicą. Mam firmę, w której zatrudniam 6 osób. Co jakiś czas wysyłam pracowników do Szwecji, aby wykonali konkretne zadanie (prace budowlane). Jednym razem trwa to 2 tygodnie, innym miesiąc lub dwa. Trwało to od połowy stycznia do końca listopada, ale według moich obliczeń żaden z nich nie był w Szwecji dłużej niż te 183 dni (liczyłem dni każdemu pracownikowi). Jak mam udowodnić, że nie przekroczyli 183 dni ? Czy to ich organy muszą mi udowodnić, że było inaczej?

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »
0.042216062545776 sek.