obramowanie
poradapodatkowa.pl | Inne | Wszystkie | Artykuł
Szukaj:
obramowanie
Zadaj pytanie
Biuletyn
Zapisz się tutaj, jeśli chcesz otrzymywać biuletyn.
Najnowsze pytania
Najnowsze artykuły
Zadaj pytanie
 

Porady Podatkowe – skutecznie i na czas

Jeśli nie znalazłeś(aś) odpowiedzi na swoje pytanie – zapytaj naszego prawnika

Kliknij w guzik rozwiń Wypełnij poniższe pola i zadaj pytanie Otrzymasz bezpłatną wycenę

1. Wpisz tytuł pytania:

2. Wpisz treść pytania:

Załącznik 1:

3. Wprowadź dane kontaktowe:

Imię:  
E-mail:  

Bezpłatną wycenę otrzymasz do 2 godzin

Opublikowane: 27.08.2009

Autor: Aleksander Słysz

Nadpłata

Autor objaśnia, czym jest nadpłata i kiedy oraz w jakich terminach podlega zwrotowi.

Wybrane Opinie Klientów

Dziękuję za cierpliwość i wyczerpujące wyjaśnienia. Myślę że na podstawie uzyskanych informacji dalej poradzę sobie sam.

Paweł


Przyznam ze po raz pierwszy korzystałam z porady prawnej przez internet. Dziękuję całemu zespołowi a w szczególności panu Łukaszowi Poczyńskiemu za wyczerpującą odpowiedz na moje pytania. Polecam gorąco serwis ePorady24.pl.Myślę ze jeszcze skorzystam z porad tego serwisu.

Pozdrawiam Monika.


Bardzo wyczerpujące informacje - pozwalają na całkiem przyzwoite rozeznanie w określonej sprawie. Oczywiście nie uda się przedstawić wszystkich aspektów danego zagadnienia bo to wymaga wielokrotnych pytań i odpowiedzi ale ja jestem zadowolony z wyczerpującej odpowiedzi.

Pozdrowienia dla Zespołu Edward.


Bardzo fachowa i szybka pomoc. Bardzo polecam wszystkim zainteresowanym.

Małgorzata


Jestem naprawdę bardzo zadowolony. Naprawde fachowe porady.

Marek


Serwis działa sprawnie i ku mojemu zaskoczeniu bardzo szybko. Jest to ważne, jeśli ktoś ma problemy natury prawnej, a brakuje mu wiedzy w tej dziedzinie. Polecam wszystkim korzystanie z usług serwisu i pragnę jednocześnie podziękować za wyczerpującą, fachową i szybką odpowiedź.

EwaOtrzymałem bardzo wyczerpujące i konkretne odpowiedzi na moje pytania, jestem w pełni usatysfakcjonowany. Bardzo dziękuję Panu Tomaszowi Krupińskiemu i całemu zespołowi prawników. Polecam tę usługę każdemu potrzebującemu porady prawnej.

Serdecznie pozdrawiam, Krzysztof


Dziękuje bardzo, porada bardzo rzeczowa i fachowa, duża pomoc. Serdeczne podziekowania dla Pani Ireny.

Maryla


Dziękuję za szybkie odpowiedzi, porady konkretne rzetelne w pełni zrozumiałe na pewno w przyszłości skorzystam z usług tego serwisu.

Marzena


Bywa tak, że podatnicy z różnych powodów wpłacają większą kwotę podatku niż powinni, co sprawia, że pojawia się tzw. nadpłata. Zagadnienia związane z nadpłatą uregulował ustawodawca w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w art. 75 i następnych.

 

Ustawodawca stanowi, iż nadpłatą jest kwota:

 

 1. nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku;
 2. podatku – pobrana przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej;
 3. zobowiązania – zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji, o której mowa w art. 30 § 4 cytowanej ustawy, określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej;
 4. zobowiązania – zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

 

Ponadto, gdy wpłata dotyczy zaległości podatkowej, na równi z nadpłatą traktuje się także część wpłaty, która została zaliczona na poczet odsetek za zwłokę.

 

Podatnik winien sam ubiegać się o zwrot nadpłaty, jest to jego uprawnienie. Potwierdza to m.in. wyrok z dnia 7 października 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (sygn. I SA/Łd 741/08), w którym możemy przeczytać, iż:

 

Jeśli nie tego szukałeś i nadal masz problem prawny – kliknij tutaj >>


 

„Nadpłata stanowi samodzielny zespół norm kształtujących sytuację podatnika regulującego nienależną kwotę zobowiązania podatkowego, nie wprowadzającego przy tym w żadnym aspekcie przesłanki zubożenia. Stan nadpłaty wyraża obowiązek organu podatkowego i skorelowane z nim uprawnienie podatnika. Zaznaczyć należy, iż sprzężenie zwrotne uprawnienie – obowiązek występuje wyłącznie w relacji pomiędzy organem a podatnikiem. Brak jest w instytucji nadpłaty norm adresowanych do jakichkolwiek obocznie występujących podmiotów (np. konsumentów). Tym samym nie sposób zgodzić się z poglądem, iż w sytuacji nienależnie pobranego podatku, inna osoba niż podatnik uprawniony będzie do żądania zwrotu tego podatku.”

 

Kiedy właściwie powstaje nadpłata? Zgodnie z wolą ustawodawcy nadpłata powstaje, co do zasady, z dniem:

 

 1. zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej;
 2. pobrania przez płatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej;
 3. zapłaty przez płatnika lub inkasenta należności wynikającej z decyzji o jego odpowiedzialności podatkowej, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej;
 4. wpłacenia przez płatnika lub inkasenta podatku w wysokości większej od wysokości pobranego podatku;
 5. zapłaty przez osobę trzecią lub spadkobiercę należności wynikającej z decyzji o odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

 

Wyjątkiem są nadpłaty wynikające z:

 

 1. zeznania rocznego – dla podatników podatku dochodowego;
 2. deklaracji podatku akcyzowego – dla podatników podatku akcyzowego;
 3. deklaracji o wpłatach z zysku za rok obrotowy – dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych;
 4. deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług – dla podatników podatku od towarów i usług –
  tu nadpłata powstaje z dniem złożenia zeznania bądź deklaracji.

  Nadpłata może również powstać na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

 

Zasadą jest, że wysokość nadpłaty określa organ podatkowy, jednak w przypadkach będących wyjątkami wymienionymi powyżej (pkt 1-4) oraz gdy nadpłata powstaje na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, podatnik musi radzić sobie samodzielnie.

 

Kluczowe znaczenie ma art. 75 Ordynacji podatkowej, który wskazuje, iż jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Ten sam wniosek mogą złożyć również:

 

 1. podatnicy, których zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1, jeżeli:
  1. w zeznaniach (deklaracjach), o których mowa w art. 73 § 2, wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek albo wykazali nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej,
  2. w deklaracjach innych niż wymienione w art. 73 § 2 pkt 2 i 3, z wyjątkiem deklaracji dotyczącej zaliczek na podatek dochodowy, wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek,
  3. nie będąc obowiązanymi do składania zeznań (deklaracji), dokonali wpłaty podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej;
 2. płatnicy lub inkasenci, jeżeli:
  1. w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od wysokości pobranego podatku,
  2. w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od należnej,
  3. nie będąc obowiązanymi do składania deklaracji, wpłacili podatek w wysokości większej od należnej.

 

W przypadkach, o których mowa powyżej w pkt 1 lit. a i b oraz w pkt 2 lit. a i b, podatnik, płatnik lub inkasent równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty obowiązany jest złożyć skorygowane zeznanie lub deklarację, tylko gdy prawidłowość skorygowanego zeznania lub deklaracji nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę.

 

Zwrot nadpłaty następuje:

 

 1. na wskazany rachunek bankowy podatnika, płatnika lub inkasenta obowiązanego do posiadania rachunku bankowego;
 2. w gotówce, jeżeli podatnik, płatnik lub inkasent nie są obowiązani do posiadania rachunku bankowego, chyba że zażądają zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.

 

Za dzień zwrotu nadpłaty uważa się dzień:

 

 1. obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu;
 2. złożenia przekazu pocztowego;
 3. wypłacenia kwoty nadpłaty przez organ podatkowy lub postawienia nadpłaty do dyspozycji podatnika w kasie.

 

Należy pamiętać, iż zgodnie z dodanym z dniem 1 grudnia 2008 r. [przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316)] art. 77c Ordynacji podatkowej nadpłata wynikająca z korekty zeznania w podatku dochodowym od osób fizycznych jest pomniejszana o kwotę odpowiadającą nadwyżce kwoty przekazanej na rzecz organizacji pożytku publicznego zgodnie z wnioskiem podatnika, o którym mowa w odrębnych przepisach, ponad zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół kwotę 1% podatku należnego wynikającego z tej korekty. Regulację tą stosuje się również do nadpłat wynikających z decyzji.

 

Stwierdzenia nadpłaty nie można żądać w nieskończoność, bowiem prawo do złożenia takiego wniosku wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty nie może zostać wszczęte także w czasie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej oraz w okresie między zakończeniem kontroli a wszczęciem postępowania – w zakresie zobowiązań podatkowych, których dotyczy postępowanie lub kontrola.

 

Zgodnie z art. 77 § 1 Ordynacji podatkowej nadpłata podlega zwrotowi w terminie:

 

 1. 30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji:
  1. ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego,
  2. określającej wysokość zobowiązania podatkowego,
  3. o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta,
  4. o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej lub spadkobiercy, z zastrzeżeniem § 3 omawianego art. 77;
 2. 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub określającej wysokość nadpłaty;
 3. 14 dni od dnia doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego, ze stwierdzeniem jego prawomocności, uchylającego decyzję organu podatkowego pierwszej instancji lub stwierdzającego jej nieważność, z zastrzeżeniem § 3;
 4. 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 74;
 5. 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2 pkt 1-3, z zastrzeżeniem § 2;
 6. 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją) w przypadkach, o których mowa w art. 75 § 3, lecz nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2;
 7. 30 dni od dnia złożenia deklaracji, o której mowa w art. 73 § 2 pkt 4.

 

Należy również pamiętać, iż w przypadku skorygowania deklaracji:

 

 1. w trybie określonym w art. 274 § 1 pkt 1 – nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu;
 2. przez podatnika – nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia jej skorygowania.

 

Paragraf 3 omawianego art. 77 wskazuje, że w przypadku uchylenia decyzji, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a-d, lub stwierdzenia jej nieważności, jeżeli następnie, w terminie 3 miesięcy od dnia uchylenia lub stwierdzenia nieważności przez organ podatkowy lub od dnia doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego ze stwierdzeniem jego prawomocności, uchylającego decyzję lub stwierdzającego jej nieważność, zostanie wydana decyzja w tej samej sprawie, nadpłata, którą stanowi różnica między podatkiem wpłaconym a podatkiem wynikającym z tej decyzji, podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wydania nowej decyzji. Jeżeli nowa decyzja nie zostanie wydana w terminie, o którym mowa powyżej, nadpłata stanowiąca kwotę wpłaconą na podstawie decyzji uchylonej lub decyzji, której nieważność stwierdzono, podlega zwrotowi bez zbędnej zwłoki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

 

 

Lubię To!

Oceń przydatność tekstu:

Ocena przydatności tekstu:
Oceń zrozumienie tekstu:

Ocena zrozumienia tekstu:

Porady Podatkowe – skutecznie i na czas

Jeśli nie znalazłeś(aś) odpowiedzi na swoje pytanie – zapytaj naszego prawnika

Kliknij w guzik rozwiń Wypełnij poniższe pola i zadaj pytanie Otrzymasz bezpłatną wycenę

1. Wpisz tytuł pytania:

2. Wpisz treść pytania:

Załącznik 1:

3. Wprowadź dane kontaktowe:

Imię:  
E-mail:  

Bezpłatną wycenę otrzymasz do 2 godzin

poleć artykuł znajomemu     wersja do druku

 

Aleksander Słysz – magister prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2004 roku zajmuje się szeroko rozumianą problematyką podatkową, w tym: postępowaniami podatkowymi, kontrolą podatkową, podatkami pośrednimi i bezpośrednimi... więcej informacji »

»Najczęściej czytane artykuły w dziale

19.02.2009 | Szczegółowe zasady obliczania odsetek i opłaty prolongacyjnej w 2009 roku
29.09.2009 | Opodatkowanie działalności kantorowej
14.03.2009 | Znaczenie cen transferowych
09.03.2009 | Odpowiedzialność syndyka, nadzorcy i zarządcy za zobowiązania podatkowe
06.12.2011 | Jaka czynność nie może być przedmiotem prawnie skutecznej umowy? – przepisy podatkowe

»Najnowsze artykuły w dziale

02.05.2012 | Obowiązek badanie sprawozdania finansowego – stowarzyszenia
06.12.2011 | Jaka czynność nie może być przedmiotem prawnie skutecznej umowy? – przepisy podatkowe
29.08.2011 | Błąd lub omyłka pisarska w decyzji organu podatkowego – tryb rektyfikacji decyzji podatkowej
08.06.2011 | Czym jest Deklaracja Praw Podatnika i czemu ma służyć?
10.03.2011 | Rejestracja działalności gospodarczej – kolejny przykład fikcji tzw. „jednego okienka” (case study)

»Najczęściej czytane pytania w dziale

05.10.2009 |

Podatki związane z cesją prawa partycypacji w TBS

22.10.2009 |

Przekazanie firmy

20.09.2010 |

Umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny – zwolnienie z podatku

13.11.2009 |

Opłata targowa

20.11.2009 |

Przepisanie długu

»Najnowsze pytania w dziale

04.02.2015 |

Podatek od dochodów z najmu

14.01.2015 |

Zakup działki na firmę

09.01.2015 |

Ustanowienie nieodpłatnego użytkowania a podatki

20.11.2014 |

Aport do spółki z o.o. a podatek dochodowy

10.11.2014 |

Wynajem prywatnej nieruchomości dla własnej spółki cywilnej

Wybrane opinie naszych klientów:

09.11.2009

Dziękuję za bardzo jasne odpowiedzi na moje pytania.

Bożena

06.10.2009

Serwis działa sprawnie i ku mojemu zaskoczeniu bardzo szybko. Jest to ważne jeśli ktoś ma problemy natury prawnej a brakuje mu wiedzy w tej dziedzinie.Polecam wszystkim korzystanie z usług serwisu i pragnę jednocześnie podziękować Panu Krzysztofowi, może nie za wyczerpującą ale fachową i szybką odpowiedź.

Piotr

13.08.2009

Dziękuję bardzo, odpowiedź na moje pytanie rozwiała wszystkie moje wątpliwości.Wiedza nie ma ceny, więc uważam że warto było.

Agata

 

15.10.2009

Serwis jest rewelacyjny. Nie trzeba wydeptywać ścieżek w sądach czy kancelariach, żeby otrzymać wyczerpującą odpowiedź. Nie mówię już nawet o oszczędnościach finansowych - myślę, że spotkanie z prawnikiem "oko w oko" kosztuje dziesięciokrotnie więcej. Dziękuję i pozdrawiam. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystał z Państwa usług.

Zbigniew

02.07.2009

Odpowiedz była bardzo wyczerpująca, obejmująca całość zagadnienia, jednak miałem problem z otwarciem załączników, jednak myślę że dalej już sobie poradzę. Dziękuję bardzo i myślę że to nie ostatni nasz kontakt, gdyż jestem bardzo zadowolony z państwa usług.

Z pozdrowieniami Stanisław.

21.10.2009

Odpowiedz bardzo fachowa, podparta aktami prawnymi, stokrotne dzięki. Artur

20.07.2009

Jestem pod ogromnym wrażeniem uzyskanych odpowiedzi na moje pytania (główne i dodatkowe), których udzielił mi Pan Łukasz Połczyński. Po raz pierwszy korzystałam z usług tego portalu i - przyznam szczerze, że jakość wyświadczonych usług - daleko przerosła moje oczekiwania. Problem, z jakim się zgłosiłam, był nietypowy i wymagał przeprowadzenia dość obszernych analiz prawnych. Analizy te zostały dokonane bardzo rzetelnie, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących w naszym kraju regulacji prawnych, a także - co bardzo ważne - otrzymałam również interpretację przepisów tych (tj. jak praktycznie mogę wykorzystać wskazane mi paragrafy, np. w toku postępowania sądowego - gdybym zdecydowała się na złożenie pozwu). W efekcie końcowym: mam pełny obraz mojej sytuacji prawnej (w zakresie problemu, o pomoc w którym prosiłam), wiem "na czym stoję", jakie kroki mogę podjąć, na jakie przepisy się powołać oraz - co niezwykle dla mnie ważne - jakie mogę napotkać na swojej drodze ewentualne trudności, a co nie powinno stanowić problemu w wypadku wystąpienia na drogę sądową. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż otrzymane od Pana Łukasza Połczyńskiego porady były napisane przejrzystym i przystępnym językiem, co spowodowało, że - mimo iż nie posiadam wykształcenia prawniczego ani pokrewnego - nie miałam żadnych kłopotów ze zrozumieniem przesłanych mi wyjaśnień. Bardzo dziękuję Panu Łukaszowi Połczyńskiemu oraz całemu Zespołowi za znakomite wywiązanie się z zadania. Z przyjemnością rekomenduję usługi ePorady24 wszystkim osobom potrzebującym szybkiej i rzetelnej pomocy prawnej.

Z wyrazami szacunku, Aleksandra.

04.08.2009

Uważam iż porady prawne online bardzo pomagają w wyjaśnieniu nurtujących nas pytań. Odpowiedzi zawsze są treściwe i zrozumiałe. Bardzo dziękuję i zachęcam wszystkich zainteresowanych do skorzystania z Porad Prawnych online.
Barbara

01.09.2009

 

Super serwis , dobrze , że istnieje! Będę jeszcze raz potrzebowała na pewno skorzystam. Szybkie, zrozumiale odpowiedzi, jednym słowem zasługują na najwyższe uznanie!
Danuta

 

04.08.2009

Bardzo dobry serwis, szybkie, wyczerpujące odpowiedzi. Zdecydowanie POLECAM same +++++++++.
Pozdrawiam Robert.

Przeczytaj wszystkie opinie

  porady prawne
opinie
Współpraca
Jeżeli jesteś zainteresowany współtworzeniem serwisu przeczytaj więcej informacji.
guzik Kontakt | Nasi partnerzy | Reklama | O nas | Polityka prywatności | Informacje o cookies | Poleć serwis znajomemu | Pomoc guzik