Kategoria: Postępowanie podatkowe

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Odsetki od niezapłaconego podatku

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-02-06

Żona otrzymała spadek po rodzicach w 2007 r. Pod koniec roku 2012 sprzedała tę nieruchomość. Niestety nie złożyła żadnych PIT-ów. Teraz urząd chce zapłaty podatku. Jak ominąć odsetki od niezapłaconego podatku?

Bogusław Nowakowski

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (PIT) oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 z późn. zm.) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. Oznacza to, że podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podatek ten powinien być zapłacony w terminie złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2009 r. wolne od podatku dochodowego są: (…) pkt 126) przychody uzyskane z odpłatnego zbycia: a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, c) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, d) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie – jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)–d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22 (…). Kluczowe dla rozpatrywanego zagadnienia prawnego jest pytanie o prawną kwalifikację przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a, z punktu widzenia art. 21 ust. 21. Ten ostatni przepis ma tu istotne znaczenie jako, że to on ustanawia istotne przesłanki przedmiotowe zwolnienia, stwierdzając, że „zwolnienie ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia (…) złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jak widać, aby możliwe było skorzystanie z tego zwolnienia, konieczne było złożenie do urzędu skarbowego oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia. W myśl art. 8 ust. 3 ustawy zmieniającej ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, podatnicy, którzy zbywają nieruchomości lub prawa nabyte w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., wskazane oświadczenie powinni złożyć z terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości.

Stąd też wniosek, że, zwolnienie dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej w latach 2007–2008 uzależnione jest od spełnienia łącznie dwóch warunków: pierwszy to okres zameldowania na pobyt stały nie krótszy niż dwunastomiesięczny przed datą zbycia, a drugi to terminowe złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia (w przypadku sprzedaży mieszkania w 2012 r. oświadczenie trzeba złożyć do końca kwietnia 2013 r.).

Ulga meldunkowa dotyczy wyłącznie zbycia budynku czy lokalu oraz gruntu z nim związanego, a nie odnosi się do zbycia samego gruntu. Naczelny Sąd Administracyjny dnia 2 kwietnia 2012 r. podjął uchwałę w sprawie ulgi meldunkowej (sygn. akt II FPS 3/11) uznał, że w stanie prawnym obowiązującym do końca 2008 r., tzw. ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w stanie prawnym obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., obejmowała swoim zakresem nie tylko przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, ale także gruntu, na którym budynek ten został posadowiony.

Z opisu można wnioskować, że grunty razem mogły stanowić gospodarstwo rolne – było ponad 1 ha gruntów rolnych. Ale wskutek zbycia 99 arów nieruchomość utraciła charakter gospodarstwa rolnego, co eliminuje takie zbycie ze zwolnienia.

Według ustawy o PIT:

„Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są (…) przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny”.

W istniejącym stanie faktycznym oraz obowiązującym stanie prawnym nie ma możliwości „ominięcia podatku dochodowego”. Tym bardziej, że zdarzenia będące podstawą obowiązku podatkowego już zaistniały – nie da się ich zmienić, odwołać, unieważnić itp.

Przedmiotem zbycia była działka gruntu bez budynku, co oznacza, że nie ma do niej zastosowania opisana wyżej ulga meldunkowa. A w przypadku nieruchomości nabytych w 2007 oraz 2008r, ustawa nie przewidywała innych ulg lub zwolnień W praktyce pozostaje tylko ubieganie się o ewentualne umorzenie podatku lub rozłożenie go na raty.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Czy można uniknąć zaległego podatku na mocy orzeczenia TK?

Moja mama zmarła w 2007 r. Miałam obowiązek zgłosić nabycie spadku w ciągu miesiąca, niestety tego nie zrobiłam. Postanowienie sądowe dotyczące spadkobierców uprawomocniło się w maju 2008 r. W lutym 2013 r. urząd skarbowy upomniał się o podatek. Czy na mocy wyroku TK z czerwca 2013 r., w którym uznano termin miesięczny zgłoszenia spadku za niezgodny z Konstytucją RP, mogę ubiegać się o umorzenie postępowania w mojej sprawie? W urzędzie powiedziano mi, że nie.

Żądanie zaległych podatków przez urząd skarbowy

Otrzymałem wezwanie do zapłaty zaległych podatków (VAT, zaliczki na podatek) sprzed kilku lat. Obecnie jestem emerytem, a działalność zamknąłem 5 lat temu. W jakim okresie takie długi ulegają przedawnieniu? Co oznacza pojęcie skutecznej ściągalności? Czy zajęcie konta bankowego bez środków mieści się w tym zakresie?

Oferta pracy w firmie zagranicznej

Mam ofertę pracy w firmie zagranicznej. Firma jest zarejestrowana na Wyspie Man. Będę oddelegowany do pracy w Iraku/Kurdystanie w trybie 6 tygodni pracy na 3 tygodnie wolnego, tak więc w Polsce będę przebywać krócej niż 183 dni w roku. Firma będzie przelewać mi pieniądze na podany przeze mnie rachunek bankowy i kwestie podatkowe zostawia mi. Nie interesuje ich, czy i gdzie rozliczam się z tych pieniędzy. I teraz chciałem się zapytać, jak powinienem ustawić moje relacje z polskim urzędem skarbowym? Czy muszę płacić podatek w Polsce? Jeżeli tak, to czy lepiej rozliczać się jako osoba fizyczna, czy założyć firmę i rozliczać te pieniądze jako dochód firmy? A może jest jeszcze inna możliwość rozliczania się i minimalizowania ewentualnego podatku?

Informacje o abolicji podatkowej

Mam zaległości podatkowe sprzed 2007 roku i słyszałem, że jest istnieje podatkowa. Kto może z niej skorzystać? Proszę o informacje o abolicji.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »
0.067618846893311 sek.