Kategoria: Podatek akcyzowy

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Samochód z zagranicy

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2012-11-05

Chcę nabyć samochód z zagranicy, bez akcyzy. Początkowo będzie pojazdem specjalnym, ale po przeglądzie – osobowym. Auto sprowadza i rejestruje pośrednik. Czy izba celna może się do mnie zwrócić o zapłacenie akcyzy, czy też procedura jest zgodna z prawem?

Aleksander Słysz

O ile dobrze zrozumiałem, Pan nabędzie samochód z zagranicy już zarejestrowany na terytorium kraju.

 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

 

Do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.). Zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.

 

Zgodnie z artykułem 100 ustawy „w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 

1) import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

2) nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

3) pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

a) wyprodukowanego na terytorium kraju,

od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2”.

 

Ponad powyższe w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

 

Samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

 

Zgodnie z powyższym nabycie samochodu ciężarowego czy specjalnego nie powoduje powstania obowiązku zapłaty akcyzy.

 

Obowiązek podatkowy z tytułu importu osobowego samochodu z zagranicy niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego. Natomiast obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje zgodnie z art. 101 ust. 2 z dniem:

 

„1) przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju – jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju;

2) nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel – jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło po przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium kraju;

3) złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym – jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego właścicielem”.

 

Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu. W przypadkach, o których mowa w art. 101 ust. 2 pkt 1 i 2, jeżeli przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju dokonał inny podmiot niż podmiot, który nabył prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która nabyła prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel. W przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 2 pkt 3, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która wystąpiła o rejestrację tego samochodu na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

 

Jak wskazuje Szymon Parulski (Akcyza. Komentarz, 2010, LEX):

 

„Dodatkowo, ustawodawca doprecyzował przepisy akcyzowe w zakresie ustalania podmiotu będącego podatnikiem akcyzy w sytuacji nabycia wewnątrzwspólnotowego, kiedy inny podmiot dokonał fizycznego przemieszczenia samochodu, a inny nabył prawo do rozporządzania samochodem jak właściciel (tj. co do zasady kupił samochód i nabył prawo własności do niego). W takich przypadkach podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabyła prawo do rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel. Nabywca tego prawa będzie podatnikiem akcyzy zarówno w sytuacji, kiedy nabył on prawo do rozporządzania samochodem na terenie innego państwa członkowskiego, a następnie zlecił przewóz pojazdu do Polski podmiotowi zajmującemu się usługowym przywozem (sprowadzaniem) samochodów osobowych do kraju. Nabywca prawa do rozporządzania samochodem będzie podatnikiem z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego również w sytuacji, kiedy najpierw podmiot sprowadzający samochody osobowe z innych państw członkowskich UE przemieści dany pojazd do Polski, a następnie dokona jego sprzedaży, tj. przeniesie prawo do rozporządzania samochodem jak właściciel. Wprowadzenie szczegółowych zasad w odniesieniu do podmiotów nabywających samochody osobowe w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego miało zapewnić, iż akcyza zostanie pobrana. Najskuteczniejszą metodą w tym przypadku jest więc uznanie, że podatnikiem akcyzy będzie właściciel (nabywca) samochodu osobowego – to on bowiem dokona następnie jego rejestracji na terenie kraju, do czego wymagane jest przedstawienie zaświadczenia o zapłacie akcyzy”.

 

Reasumując, jeśli nabywa się samochód z zagranicy już zarejestrowany, przed jego przeróbką, przestał on już podlegać akcyzie. Jeśli nabywa Pan samochód niezarejestrowany i będzie to już samochód osobowy, Pan będzie podatnikiem jako osoba, która nabyła prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Wyroby akcyzowe

Chciałbym skupować nieprzetworzone liście tytoniu. Następnie sprzedawałbym je odbiorcom hurtowym i detalicznym. Czy jest to możliwe bez opodatkowania akcyzą? Co zalicza się do wyrobów akcyzowych?

Odwołanie od decyzji urzędu celnego

W 2008 r. kupiłam w USA uszkodzony samochód osobowy. W momencie odbioru w porcie niemieckim oględzin dokonał niemiecki rzeczoznawca. Zapłaciłam należny podatek akcyzowy. Na terenie Polski samochód został naprawiony. Po kilku tygodniach od rejestracji sprzedałam auto. W 2011 r.* urząd celny wystosował do mnie pismo w sprawie dopłaty podatku akcyzowego (skan pisma przesyłam w załączniku). Czy decyzja w sprawie dopłaty do podatku została wydana zgodnie z prawem? Czy mogę odwołać się od tej decyzji urzędu celnego?

Stawka akcyzy i odpowiedzialny za podatek podmiot

Jaką stawkę akcyzy należy zapłacić za import papierosów lub tytoniu z Ukrainy i jaki podmiot może tego dokonać?

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »
0.040515184402466 sek.