Kategoria: Podatek od spadków i darowizn

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Spłata wspólnego kredytu mieszkaniowego pieniędzmi ze sprzedaży darowizny, zwolnienie podatkowe

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-07-03

Jeden z małżonków otrzymał darowiznę (do majątku osobistego), którą sprzedał przed upływem 5 lat. Ten dochód zostałby przeznaczony w ciągu 2 lat na cel mieszkaniowy, a konkretnie – na spłatę kredytu zaciągniętego wspólnie przez oboje małżonków przed otrzymaniem darowizny. Czy będziemy zwolnieni z podatku dochodowego?

Aleksander Słysz

Przypomnę na wstępie, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 j.t. ze zm. dalej jako u.PIT), w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe uważa się wydatki wymienione przez ustawodawcę w art. 21 ust. 25 u.PIT.

Jak już wskazywaliśmy w portalu, od lat praktyka organów podatkowych jest niejednolita i wydawane są sprzeczne interpretacje w omawianej kwestii, tj. czy kwota z majątku odrębnego przeznaczona na zakup nieruchomości spełniającej wymóg celu mieszkaniowego, do majątku wspólnego małżonków w całości „korzysta” ze zwolnienia czy tylko 1/2?

Przykładowo w interpretacji z dnia 3 grudnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach [IBPBII/2/415-1021/10/MM] wskazuje, że jedynie 1/2 winna zostać uwzględniona. W interpretacji tej czytamy, iż: przychód stanowiący majątek odrębny w przypadku przeznaczenia uzyskanych środków pieniężnych na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego „wspólnie z żoną na zakup domu, skorzystają wyłącznie środki pieniężne odpowiadające 1/2 wysokości spłacanych rat kredytowych (…). Jednakże jeżeli przed wydatkowaniem środków ze sprzedaży na spłatę rat kredytu środki te zostałyby przez Wnioskodawcę włączone do majątku wspólnego małżonków, to wówczas cała kwota przeznaczona na spłatę kredytu będzie wydatkowana na cele mieszkaniowe.”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Odmienne stanowisko prezentowane jest w piśmie z dnia 30 listopada 2012 r., gdzie Izba Skarbowa w Warszawie [IPPB2/415-760/12-6/MG] wskazuje:

„Tak więc w sytuacji, gdy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze zbycia udziału w lokalu mieszkalnym, nabytego przez Wnioskodawcę w spadku w 2012 r. przeznaczony zostanie w całości, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w 2003 r. przez Wnioskodawcę wraz z żoną na budowę domu, objętego współwłasnością małżeńską, Wnioskodawca skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z ust. 25 pkt 2 art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, należy podkreślić, iż w zaistniałej sytuacji dla możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, nie zachodzi konieczność dokonania rozszerzenia notarialnego środków pochodzących ze sprzedaży mieszkania stanowiącego odrębny majątek Wnioskodawcy do majątku wspólnego małżonków.”

Podobnie zauważa się w doktrynie, np. K. Kamiński [Lex/el QA 488689]: „W związku jednak z faktem, że część przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej odrębną własność podatnika pozostającego w związku małżeńskim została przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego wspólnie przez podatnika i jego małżonkę, zaciągniętego przed uzyskaniem przychodu, podatnik ma wątpliwość, czy ze zwolnienia skorzysta cała kwota przychodu przeznaczonego na spłatę owego kredytu, czy tylko jego część przypadająca proporcjonalnie na podatnika. Należy w tej sytuacji zwrócić uwagę na treść art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a u.p.d.o.f., który wskazuje, że za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się m.in. wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 u.p.d.o.f. Z treści pytania należy wnioskować, że zaciągnięty przez małżonków kredyt został przeznaczony na ich własne cele mieszkaniowe. Kredyt ten został przeznaczony przez małżonków, czyli także przez podatnika, który uzyskał przychód ze sprzedaży nieruchomości, tj. przez podatnika, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a u.p.d.o.f. Poza tym wydatki poniesione na spłatę tego kredytu w całości pochodziły z przychodu uzyskanego przez małżonka ze sprzedaży nieruchomości. Zostały tu więc spełnione wszystkie warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia od podatku.”

Reasumując: małżonek zbywający nieruchomość, osiąga przychód ze zbycia majątku odrębnego, jeśli przeznaczy go w całości na spłatę kredytu spełniającego wymóg z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit a) u.PIT [czyli spłata kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na cele określone w pkt art. 21 ust. 25 pkt 1 u.PIT] – to w ocenie większości doktryny wydaje środki w całości zgodnie z wymogami ulgi [korzystają ze zwolnienia]. Jak jednak wykazałem powyżej, pojawiają się i odrębne zdania, a z doświadczenia zawodowego wiem, że niektóre organy podatkowe je honorują, nie można więc wykluczyć, że np. w toku ewentualnej kontroli organ podatkowy nie podzieli tej korzystnej, głównej, linii wykładni.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Zwolnienie z podatku od zasiedzenia a przepisy przejściowe

Mam pytanie dotyczące zwolnienia z podatku od zasiedzenia. Od nowego roku* obowiązuje w tej kwestii nowe prawo podatkowe, według którego nie mieścimy się w kategorii zwolnienia podatkowego z uwagi na zbyt małą liczbę hektarów działki rolnej. Według poprzednich przepisów zwolnienie by nas dotyczyło. Sprawa o zasiedzenie odbyła się w listopadzie zeszłego roku i w zeszłym roku ta decyzja nabrała mocy prawnej. Natomiast pismo z decyzją otrzymaliśmy 7 stycznia. Artykuł 21 nowej ustawy mówi: „Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma również zastosowanie do spraw wszczętych przed jej wejściem w życie, niezakończonych decyzją ostateczną”. Co to dla nas oznacza? Czy naliczenie podatku powinno się odbyć zgodnie z przepisami z 2015 czy 2016 r.?

Pożyczka zaciągnięta przez rodziców, a spłacana przez syna

Rodzice chcieliby mnie wspomóc finansowo w ten sposób, iż wzięliby na siebie pożyczkę w banku, a następnie ja bym spłacał raty tej pożyczki (ja nie figurowałbym w umowie). Jakie zobowiązania należy wypełnić (jeśli jakieś są konieczne) wobec urzędu skarbowego?

Zapłata za fakturę jako darowizna

Wpłaciłem na konto komisu kwotę za samochód. W tytule przelewu podałem nr faktury i dane mojego zięcia i córki. Chciałem to potraktować jako darowiznę dla córki. Czy mogłem tak zrobić? Czy mam jakieś zobowiązania wobec US?

Ciocia jako obdarowana a grupa podatkowa

Proszę o poradę w sprawie darowizny, gdy darującą jest córka brata ojca, a obdarowaną ma być żona brata ojca. W jakiej grupie podatkowej będzie obdarowana ciocia?

Darowizna od znajomego z Wielkiej Brytanii a podatek

Gram wspólnie ze znajomym mieszkającym w Wielkiej Brytanii w tamtejszego lotka (UK National Lottery). Ponieważ wygrane może odbierać tylko osoba mieszkająca na terenie Wielkiej Brytanii, w przypadku wygranej znajomy (nie jesteśmy spokrewnieni) musiałby dokonać na moją rzecz darowizny umówionej wcześniej części wygranej. Moje pytanie dotyczy wysokości podatku, jaki musiałbym zapłacić w Polsce od darowizny w kwocie 700 tys. funtów brytyjskich.

Podział majątku po rozwodzie bez konsekwencji podatkowych

Moje pytanie dotyczy podatku od darowizny samochodu. Właścicielem samochodu jest moja była żona, z którą po rozwodzie mamy rozdzielność majątkową. Samochód został zakupiony w czasie trwania naszego małżeństwa i stanowi tzw. wspólnotę majątkową. Moja eksmałżonka pragnie przepisać samochód na mnie. Jaki w tej sytuacji obowiązuje mnie podatek i czy nie korzystniej byłoby dokonać transakcji kupna-sprzedaży tego samochodu?

Podatek od sprzedaży mieszkania otrzymanego od rodziców

Ponad rok temu otrzymałam mieszkanie od rodziców. Czy jeśli będę chciała sprzedać to mieszkanie teraz to będę musiała zapłacić podatek? Jeśli tak, to czy jest jakieś wyjście, żeby nie płacić podatku, a mieszkanie sprzedać?

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »
0.041667222976685 sek.