obramowanie
poradapodatkowa.pl
Szukaj:
obramowanie
Zadaj pytanie
Biuletyn
Zapisz się tutaj, jeśli chcesz otrzymywać biuletyn.
Najnowsze pytania
Najnowsze artykuły
Wartościowe linki
z innych dziedzin prawa
Zadaj pytanie
 

Źródło Gazeta Podatkowa

Sprawdzenie zasadności zwrotu VAT przez urząd skarbowy

Autor: Małgorzata Smolnik; Gazeta Podatkowa Nr 100 (828) z dnia 2011-12-15

Podatnik sam deklaruje wysokość podatku należnego i naliczonego za dany okres rozliczeniowy. Zdarza się, że w danym okresie rozliczeniowym powstaje u niego nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, którą wykazuje do zwrotu na rachunek bankowy. Zanim jednak zwrot otrzyma, urząd skarbowy może zweryfikować jego zasadność.

 

Terminy zwrotu

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zwrot ten zasadniczo dokonywany jest w terminie 60 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia. Termin ten może ulec skróceniu do 25 dni w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Jest tak gdy wszystkie faktury ujęte w deklaracji zostały opłacone i podatnik wraz z deklaracją złoży stosowny wniosek.

Termin zwrotu może wynieść także 180 dni. Dotyczy to tych podatników, którzy w danym okresie rozliczeniowym nie dokonali czynności opodatkowanych w kraju ani poza jego granicami. Przy czym ustawodawca przewidział jego skrócenie do 60 dni. Warunkiem jest jednak złożenie stosownego wniosku oraz zabezpieczenia majątkowego w wysokości odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu.

Jeżeli wniosek wraz z zabezpieczeniem zostanie złożony na 13 dni przed upływem 60-dniowego terminu lub później, zwrotu dokonuje się w terminie 14 dni od dnia złożenia tego zabezpieczenia. Formy zabezpieczenia określa art. 87 ust. 4a i 4b ustawy o VAT.


Sprawdzanie zasadności

Z uwagi na to, że podatnik sam wpisuje poszczególne wartości w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy, organ podatkowy musi mieć możliwość ich weryfikacji. Mogą one bowiem zawierać błędy, które wpływają na wysokość żądanego przez podatnika zwrotu (patrz ramka). Podstawowym jednak kryterium decydującym o sprawdzeniu zwrotu jest jego wysokość. Możliwość weryfikacji zwrotu przewiduje art. 87 ust. 2 ustawy o VAT.

Sprawdzanie zasadności zwrotu odbywa się w ramach czynności sprawdzających, o których mowa w art. 274b § 1 Ordynacji podatkowej.

Organy podatkowe w ramach tych czynności mają szereg uprawnień. Mogą np. w razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności zawartych w niej danych. W ramach tych czynności mogą także sprawdzić czy faktury zostały w całości zapłacone. Potwierdził to NSA w wyroku z dnia 4 lutego 2011 r., sygn. akt I FSK 218/10.


Przedłużenie terminu zwrotu

Jeżeli przeprowadzenie czynności sprawdzających wymaga przedłużenia terminu zwrotu podatku wynikającego z przepisów, organ podatkowy może postanowić o przedłużeniu tego terminu do czasu zakończenia czynności sprawdzających. Na wydane w tej sprawie postanowienie służy zażalenie.

W istocie przesłanką przedłużenia terminu zwrotu jest czasochłonność bądź wynik czynności sprawdzających dokonywanych przez organ podatkowy. W praktyce najczęściej przedłużany jest skrócony termin zwrotu (25-dniowy, licząc od dnia złożenia rozliczenia). W tak krótkim czasie nie zawsze bowiem istnieje możliwość zweryfikowania zasadności zwrotu.

Przepisy nie określają wprost ram czasowych dla przeprowadzenia czynności sprawdzających. Trudno jest zatem określić, do jakiego czasu organ podatkowy może przedłużyć termin zwrotu podatku. Wprawdzie czas trwania postępowania jest każdorazowo uzależniony od konkretnego stanu faktycznego, organ powinien jednak kierować się zasadą szybkości działania. Niemniej przyjmuje się, że jest to termin, w którym organ podatkowy dokona wszelkich niezbędnych ustaleń w celu potwierdzenia zasadności zwrotu.

Taki pogląd akceptują także sądy administracyjne, np. WSA w Łodzi w wyroku z dnia 6 października 2011 r., sygn. akt I SA/Łd 1045/11 (orzeczenie nieprawomocne). Sąd stwierdził w nim m.in., że organ podatkowy jest uprawniony do wydania tylu postanowień o przedłużeniu terminu zwrotu podatku, ile jest niezbędne do zakończenia czynności sprawdzających.


Niezwróconą w ustawowym terminie kwotę zwrotu traktuje się jako nadpłatę podatku podlegającą oprocentowaniu w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.


Należy zwrócić uwagę, że jeżeli termin zwrotu został przedłużony na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, a przeprowadzone postępowanie wykaże zasadność zwrotu, urząd skarbowy musi wypłacić podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami. Są one naliczane w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty.


Korekta deklaracji w trakcie weryfikacji

W praktyce zdarza się, że podatnik po otrzymaniu wezwania do przedłożenia określonych dokumentów w ramach czynności sprawdzających dokonuje analizy swoich rozliczeń i znajduje w nich błędy. Powstaje wówczas wątpliwość, czy może dokonać korekty danej deklaracji w trakcie gdy trwają te czynności.

Możliwość skorygowania uprzednio złożonej deklaracji przewiduje art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej. Trzeba jednak pamiętać, że istnieją sytuacje, w których złożenie deklaracji nie jest możliwe. Prawnie skutecznej korekty nie można złożyć za ten okres, który urzędnicy sprawdzają w ramach kontroli lub postępowania podatkowego. Jak bowiem wynika z art. 81b § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej na czas trwania kontroli lub postępowania podatkowego – w zakresie nimi objętym – uprawnienie do skorygowania deklaracji jest zawieszone. Ustawodawca nie przewidział jednak zawieszenia uprawnienia do skorygowania deklaracji w związku z wszczęciem i prowadzeniem czynności sprawdzających. Oznacza to, że w ich trakcie można skorygować deklarację zawierającą błąd.

 

„(…) Weryfikacja prawidłowości zwrotu podatku VAT, (…) może nastąpić nie tylko w postępowaniu sprawdzającym, ale również w ramach kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego. (…)”

z uzasadnienia wyroku NSA z dnia 5 maja 2011 r., sygn. akt I FSK 791/10

 

Najczęściej popełniane błędy w deklaracjach:

» wypełnienie niewłaściwego druku deklaracji,

» niewpisanie albo podanie błędnego NIP,

» podanie nieaktualnych danych identyfikacyjnych,

» pomyłki przy przenoszeniu kwoty z przeniesienia z poprzedniej deklaracji,

» niestosowanie zaokrągleń bądź niewłaściwe zaokrąglanie podstawy opodatkowania lub podatku,

» złożenie deklaracji bez stosownych wniosków,

» brak podpisu.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054)

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.)

 

Autor: Małgorzata Smolnik; Gazeta Podatkowa


wersja do druku

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

 

Wybrane Opinie Klientów

Dzień dobry, bardzo dziękuję za poradę, która – sądzę – poskutkowała pozytywnie, ponieważ właśnie dzisiaj dostałam odpowiedź z sądu, gdzie w pkt 1 jest napisane: „Sąd Rejonowy postanawia stwierdzić skuteczne wniesienie sprzeciwu i utratę mocy nakazu zapłaty w całości”. Jeszcze raz dziękuję za szybką i konkretną poradę prawną.

Małgorzata


Dwa razy korzystałam z porad profesjonalistów za pomocą tej strony. Zakres moich pytań był szeroki: prawo bankowe, podatki. To był strzał w dziesiątkę. Pomoc była fachowa, szybka, stosunkowo niedroga, odpowiedzi precyzyjne, zrozumiałe, nawiązujące do przepisów. Polecam każdemu. W jednym miejscu można załatwić wszystko, rzetelnie, sprawnie, na piśmie, poprzeć się artykułami. Mam pełne zaufanie do specjalistów z tej strony. Zaoszczędziłam czas, nerwy i pieniądze.

Pozdrawiam, Anita


Wygrałam. Sąd przyznał mi rację. Spółdzielnia ma prawo się odwołać od decyzji sądu. Wyznaczony czas jeszcze nie minął. Bez względu na wynik oczekiwania wyślę wiadomość albo poproszę o dalszą pomoc. Dziękuję, pozdrawiam.

Wiesława


Jestem bardzo zadowolony z usług EPORADY24, na początku miałem wahania, czy skorzystać i płacić nie wiadomo za co, ale odpowiedź, jaką dostałem, była całkowicie zadowalająca i tylko żałuję, że wcześniej z niej nie skorzystałem, polecam wszystkim i zostawiam najwyższą ocenę.

Jarek


Superserwis!!! Polecam. Bardzo szybka reakcja, i to na piśmie. Gorąco polecam.

Piotr


Odpowiedzi udzielone przez portal eporady24.pl są naprawdę bardzo czytelne i zrozumiałe dla przeciętnego użytkownika. Jestem naprawdę zadowolona z usług Portalu. Dzięki uzyskanym wyjaśnieniom będę mogła spokojnie rozwiązywać moje problemy spadkowe.

Halina


Serdecznie dziękuję za fachową poradę. Dzięki Panu, Panie Tomaszu Ciasnocha, mogę jeść, mogę spać… mogę żyć. Dziękuję za jasną, rzetelną i zrozumiałą odpowiedź. Jeżeli kiedykolwiek będę miała jakiś prawniczy problem (choć modlę się, żeby nie), na pewno skorzystam z Waszych usług. Jestem również przekonana, że usługa, którą otrzymałam, w pełni była warta ceny, którą zapłaciłam. Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi na moje pytania.

Z wyrazami głębokiego szacunku, Urszula


Porada przez serwis www z państwa strony oceniam na 6+. Fachowo i na temat – jednak największą zaletą tego typu porad jest to, iż można się do niej przygotować, tak by żadne z naszych pytań nie uciekło i nie zostało bez odpowiedzi. Jeszcze raz dziękuję za szybką i rzetelną poradę.

Dziękuję, Paweł


Jestem bardzo zadowolona z udzielonej porady. W porównaniu z innymi firmami działającymi na tym polu ta firma jest najlepsza. Skorzystałam kiedyś z poradnictwa innej i byłam rozczarowana. Wróciłam do tej i w razie potrzeby będę korzystać z jej usług.

Pozdrawiam, Beata


Sprawna i fachowa porada, szybko i dokładnie wykonana ocena merytoryczna pisma procesowego – polecam wszystkim.

Andrzej


Opublikowane: 22.11.2012
Nakłady inwestycyjne w cudzym majątku
Opublikowane: 19.11.2012
Jak fiskus e-kontroluje podatników?
Opublikowane: 19.11.2012
Kolejne zmiany do ustawy o VAT
Opublikowane: 08.11.2012
Gdy rodzina pomaga w prowadzeniu firmy
Opublikowane: 31.10.2012
Jakie zmiany w PIT od nowego roku?

Wybrane opinie naszych klientów:

11.10.2010

Fachowa i rzetelna informacja. Tak piszą wszyscy i to jest prawda. Ja chcę dodać cos więcej: ZAUFANIE – dotyczy to obu stron. Wysyłając nasze pieniądze, ufamy, że otrzymamy informację. Otrzymujemy ją, wysyłając tylko kopię lub zdjęcie „papierka” potwierdzającego wpłatę. Spróbujcie to zrobić, kupując bilet lotniczy!

Pozdrawiam i życzę wielu klientów, Mariola

01.04.2010

Bardzo profesjonalna obsługa. Czyste i jasne odpowiedzi na zadawane pytania. Bardzo polecam, może to pomóc rozwiązać wiele wątpliwości, niejasności oraz pomóc niejednokrotnie w dochodzeniu swoich praw, a także zorientować się, z jakimi konsekwencjami można się liczyć.

Eligiusz

14.02.2010

Dziękuję Panu Jakubowi za wyczerpującą i napisaną „ludzkim językiem” odpowiedź. Na podstawie moich dotychczasowych doświadczeń z prawnikami (adwokaci, radcy prawni) otrzymana porada korzystnie się wyróżnia – temat jest profesjonalnie i obszernie wyjaśniony, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję. Gratuluję pomysłu – ten portal to strzał w dziesiątkę! Myślę, że w przyszłości w razie potrzeby będę z niego korzystała. Równocześnie dziękuję Panu Mirkowi za pomoc i cierpliwość w rozwiązywaniu problemów technicznych, jakie miały miejsce „po drodze”. Pozdrowienia dla całego Zespołu ePorady24 – tak trzymać!!!

Usia

27.07.2010

Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Wreszcie dowiedziałam się tego, o co mi chodziło. Ta odpowiedź mnie usatysfakcjonowała.

Serdecznie pozdrawiam, Krystyna

23.02.2010

Ogromne dzięki! Porada była mi bardzo pomocna, przede wszystkim podbudowała mnie i dodała pewności. Bardzo, bardzo dziękuję!

Elżbieta

03.10.2010

Jestem bardzo zadowolony z korzystania z waszych usług, dzięki temu śpię spokojniej.

Ariel

25.06.2009

Dziękuję za odpowiedź, była ona wyczerpująca, prawnik - zanim udzielił odpowiedzi - upewnił się co do faktycznego stanu prawnego sytuacji. Odpowiedź uzasadnił przytaczając cytaty z ustawodawstwa oraz podając analogiczny do mojej sytuacji przykład. Jestem zadowolona z usługi.

Joanna

27.11.2010

Szybko i sprawnie. Pomaga przy wzmocnieniu własnego poglądu. Lepiej się człowiek czuje, wiedząc, że inny prawnik też tak myśli.

Lidia

24.01.2010

Korzystam drugi raz z usług i ponownie jestem zadowolony. Cena naprawdę niska (sądzę, że gdybym poszedł do prawnika, to zapłaciłbym co najmniej 5 razy więcej). Odpowiedź szczegółowa i rzetelna. Chciałem jeszcze zaznaczyć, że pytanie zadałem w weekend (w sobotę), a w niedzielę otrzymałem odpowiedź.

Krzysztof

09.04.2010

Chodzenie do prawników do tej pory było kłopotliwe, czasochłonne i niezbyt efektywne. Wasze porady prawne są bardzo dobre i nie mają wad, są wygodne, szybkie, profesjonalne. Internet to upraszcza znakomicie. Świetny sposób na nasze problemy do rozwiązania.

Ryszard

Przeczytaj wszystkie opinie

  porady prawne
opinie
Współpraca
Jeżeli jesteś zainteresowany współtworzeniem serwisu przeczytaj więcej informacji.
guzik Kontakt | Nasi partnerzy | Reklama | O nas | Polityka prywatności | Informacje o cookies | Poleć serwis znajomemu | Pomoc guzik