Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Umowa sponsorska a podatek

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-06-13

Prowadzę firmę handlującą odzieżą sportową. W ramach działalności marketingowej chciałbym przekazywać nieodpłatnie sprzęt sportowy zawodnikom. W zamian za to, zawodnicy zobowiązują się do reklamowanie mojej firmy. Jaki rodzaj umowy (sponsoringowa, barterowa, darowizny, inna) najkorzystniej jest z takim zawodnikiem podpisać ze względu na rozliczenia podatkowe? Dodam, że jestem podatnikiem VAT, z dochodu rozliczam się na zasadzie zryczałtowanej stawki.

Aleksander Słysz

Sponsoring to właśnie barter (gdy sponsor nie przekazuje jedynie środków pieniężnych), sponsor w zamian za swe świadczenia otrzymuje w zamian świadczenie reklamowe. W zasadzie tylko umowa sponsorska pozwala na dokładne uregulowanie świadczenia jakie otrzymuje sponsor od sponsorowanego. Stosowane w praktyce darowizny to w pewnym sensie fikcja, bowiem obdarowany (sponsorowany) umawia się jakie świadczenia, np. reklamowe ma dla darczyńcy (sponsora) wykonać, a to wyklucza darowiznę, bowiem istotą darowizny jest, że darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Gdy pojawia się świadczenie „zwrotne” to nie mamy do czynienia z bezpłatnym świadczeniem. Sponsoring o jakim mowa to więc tak naprawdę wymiana towaru na usługę reklamową. Niektórzy przedsiębiorcy stosują jako formę sponsoringu zwykłą sprzedaż z dużym rabatem (np. 90%) to jednak ma podobną wadę, brak regulacji i jednocześnie podstawy dla świadczenia od nabywcy (sponsorowanego) dla sprzedawcy (sponsora). Problemy te z pozoru nieważne stają się kluczowe, gdy organ np. dokonując kontroli zapyta w związku z jakim zdarzeniem na stadionie wiszą banery firmy X, jaka jest podstawa dla logo Y na koszulkach, itd.

Mimo więc wad umowy sponsorskiej nie wydaje mi się ona złym rozwiązaniem, a z pewnością jest rozwiązaniem legalnym i o najwyższym stopniu zabezpieczenia obu stron umowy. Sponsoring jest umową nienazwaną, tj. brak jej regulacji ustawowej obejmującej wprost to zagadnienie; dla tego tupu umowy podstawą więc jest tzw. swoboda kontraktowa (swoboda umów) wypływająca z art. 3531 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jak słusznie zauważa R. Kowalski „Jeżeli sponsor przekazuje sponsorowanemu towary lub świadczy usługi (również przekazuje wartości niematerialne i prawne), wówczas powinien opodatkować wykonywaną przez siebie czynność. Co istotne, świadczenie sponsora ma charakter odpłatny – jest to odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług. Musi ono być traktowane w dokładnie taki sam sposób jak każda inna »zwykła« sprzedaż podatnika. Dzięki temu sponsor ma możliwość zdefiniowania wartości swojego świadczenia, co w przypadku towarów jest o tyle istotne, że przy nieodpłatnej dostawie musiałby opodatkować darowane towary według ceny kosztu ich wytworzenia lub ceny nabycia (w praktyce może ona być znacznie wyższa niż wartość rynkowa towarów).Tym samym, zawierając umowę sponsoringu strony mogą »omijać« problem podstawy opodatkowania przy czynnościach, które równie dobrze mogłyby być nieodpłatne” (Sponsoring a podatki – optymalizacja podatkowa, ABC nr 71667). W tym ujęciu sponsor utrzymuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów, które następnie przekazał w ramach umowy sponsoringu. Wypełniona tu bowiem jest ogólna zasada, iż w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Pewną komplikacją jest tu rozliczenie sponsorowanego, który świadczy usługę reklamową. Gdy prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT rozlicza tu przychód z działalności i wykazuje podatek należny (jednocześnie odliczając naliczony) od wyświadczonej usługi reklamowej. Inaczej jest, gdy sponsorowany nie prowadzi działalności gospodarczej i jest osobą fizyczną, zakładając, że nie bezie rozliczał VAT (tu można uznać, że nie działa w charakterze podatnika, bądź, że do limitu 150 000 zł mieści się w zwolnieniu podmiotowym) to i tak do rozliczenia pozostaje podatek dochodowy. Tu kwalifikacje przychodu bywają różne i nie ma zgody co do tego, jak taki przychód traktować, moim zdaniem jest to dla sponsorowanego zawodnika przychód z działalności wykonywanej osobiście z art. 13 pkt 2, tj. przychód z uprawiania sportu. W takiej sytuacji Pan stałby się płatnikiem podatku zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i następnymi. Zgodnie z przywołanym przepisem osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa m.in. w art. 13 pkt 2 mającym nieograniczony obowiązek podatkowy podatnikom, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 4 ww. ustawy, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 (konieczne jest również wystawienie stosownego PIT). Tu pojawia się kolejny problem, przy świadczeniu towarowym nie ma od czego „odbić” zaliczki. Zgodnie zatem z art. 4a ust. 7 pkt 3, gdy przedmiotem świadczeń, o których mowa w art. 13 pkt 2 (przychód z uprawiania sportu) nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia. Zastrzec należy, że istnieją i inne poglądy na ww. sytuację, np. opierające się o uznanie, że nie jest to przychód z uprawiania sporu a ze świadczenia usługi reklamowej. Wtedy (ponownie) pojawia się problem subsumpcji, bowiem normalnie, gdyby ta usługa reklamowa była świadczona w oparciu o umowę o dzieło lub zlecenie to także mielibyśmy do czynienia z działalnością wykonywaną osobiście (art. 13 pkt 8 lit. 1), gdy jest to jednak umowa sponsorska można argumentować, że zasada ta ma zastosowanie przez analogię (co w prawie podatkowym jest raczej argumentacją wątpliwą) lub uznawać, że w takiej sytuacji nie mamy do czynienia z przychodem z działalności wykonywanej osobiście, a z przychodem z tzw. innych źródeł.

Reasumując, prosta i jednoznaczna odpowiedź nie istnieje w obowiązującym stanie prawnym, moją rekomendacją byłaby umowa sponsorska (wystawienie faktury VAT, zatem i opodatkowanie dostawy towarów VAT i uznanie jej za rodzącą przychód w podatku zryczałtowanym) i uznanie jednocześnie, że po stronie zawodnika powstaje przychód z działalności wykonywanej osobiście (co powoduje konieczność obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki oraz rozliczenia w tym zakresie PIT).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Najem jako działalność gospodarcza a podatki

Kupiłam dom nad morzem i chciałabym wynajmować go na lato. Czy jest możliwość zarejestrowania tego najmu jako działalność gospodarcza? Jaki podatek mam płacić? Na chwilę obecną nie wiem jaki będzie przychód.

Jak przekazać prawa własności do części nieruchomości w inny sposób niż poprzez darowiznę?

Jestem właścicielem 3/4 zabudowanej nieruchomości. 1/4 tej działki posiada moja bratowa, która odziedziczyła tę część po moim zmarłym 3 lata temu bracie. Bratowa chce przekazać mi swoją część. Czy możliwe jest przekazanie mi prawa własności do tej 1/4 części w inny sposób niż poprzez darowiznę, przy której podatek byłby dość wysoki, a przy sprzedaży bratowa musiałaby zapłacić podatek dochodowy? Czy jest na przykład możliwe ustanowienie służebności osobistej (prawo do zamieszkania) na innej mojej nieruchomości w zamian za przeniesienie prawa własności tej 1/4 części?

Niezłożenie PIT-39 w terminie

W 2014 r. sprzedałam nieruchomość (przed upływem 5 lat od nabycia). Kwotę uzyskaną z transakcji zamierzam przeznaczyć na zakup innego mieszkania do końca 2016 r. Zapomniałam złożyć PIT-39, a powinnam to zrobić do 30 kwietnia 2015 r. Co zrobić? Czy złożyć „czynny żal” w formie pisemnej teraz?

Umowa o dzieło poza zakresem prowadzonej działalności

Proszę o podanie podstawy prawnej do sytuacji, w której osoba prowadząca działalność gospodarczą podpisała umowę o dzieło na wykonanie pracy, która nie mieści się w zakresie PKD prowadzonej działalności. Czy można zawierać takie umowy poza działalnością?

Dług w spadku w postaci niezapłaconego podatku

Trzy lata temu zmarł mój ojciec, który zostawił nam w spadku dług w postaci niezapłaconego podatku od sprzedanego przez niego mieszkania. Dowiedzieliśmy się o tym dopiero wczoraj. Spadku nie odrzuciliśmy, ponieważ nie wiedzieliśmy, że ojciec posiada jakieś zobowiązanie wobec skarbówki. Czy możemy to zobowiązanie uregulować bez oczekiwania na decyzję organu podatkowego, czy też czekać, aż urząd wyda decyzję i wtedy zapłacić? Chcielibyśmy uniknąć narastających odsetek.

Kwestionariusz dla nierezydenta z ZUS a stały pobyt w USA

Mam 76 lat, mieszkam od lat w Stanach Zjednoczonych, mam amerykańskie obywatelstwo. Otrzymałem z polskiego ZUS kwestionariusz dla nierezydenta dotyczący mojego numeru identyfikacji podatkowej w państwie zamieszkania. Kwestionariusz ten został wysłany w związku z nałożonym na ZUS obowiązkiem przekazania polskim organom podatkowym informacji o numerze służącym do identyfikacji dla celów podatkowych w państwie zamieszkania. Płacę tutaj podatki i nie jest możliwe podanie ani numeru social security, ani innych numerów identyfikacji podatkowej. Z niewielkiej renty, którą otrzymuję z polskiego ZUS, co miesiąc jest pobierany podatek. Pracowałem w Polsce około 19 lat, a potem wyjechałem wraz z rodziną i po raz pierwszy coś takiego otrzymałem od ZUS-u. Z tego co wyczytałem, rozporządzenie MF z dnia 23 stycznia 2015 r. dotyczy tylko państw UE. ZUS ma przekazywać te informacje polskim organom podatkowym na formularzu PIT-40A (Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy). Czy w moim przypadku nie doszło do urzędniczego nieporozumienia?

Umowa zamiany a podatek

Mam udział w domu wynoszący 2/3, a mój syn 1/3. Chcemy zamienić dom na mieszkanie o tej samej wartości w formie umowy zamiany. Mieszkanie jest własnością mojego brata. Czy mój syn będzie musiał zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych za swoją część, jeżeli w umowie zamiany też będzie miał udział 1/3?

Konsekwencje wprowadzenie kasy fiskalnej z opóźnieniem

Prowadzę firmą oferującą usługi. Wystawiam faktury VAT. Większość moich klientów to firmy. Gdy wykonuję usługi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności, to zawsze wystawiam fakturę VAT – za usługę wraz z materiałem. Do tej pory nie stosowałam kasy fiskalnej, gdyż korzystałam ze zwolnienia – można było wystawić maks. 50 faktur dla maks. 20 odbiorców prywatnych. Myślałam, że to zwolnienie nadal obowiązuje. Dzisiaj dowiedziałam się, że już nie. Muszę mieć kasę fiskalną – więc dobrze, zainstaluję. Ale co w przypadku, gdy nie zrobiłam tego terminowo? Termin, jak się okazało, upłynął ponad rok temu. Nie chciałabym mieć problemów w urzędzie skarbowym. Jak wyprostować to opóźnienie?

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »
0.039228916168213 sek.