Kategoria: Postępowanie podatkowe

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Żądanie zaległych podatków przez urząd skarbowy

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2015-01-12

Otrzymałem wezwanie do zapłaty zaległych podatków (VAT, zaliczki na podatek) sprzed kilku lat. Obecnie jestem emerytem, a działalność zamknąłem 5 lat temu. W jakim okresie takie długi ulegają przedawnieniu? Co oznacza pojęcie skutecznej ściągalności? Czy zajęcie konta bankowego bez środków mieści się w tym zakresie?

Katarzyna Nosal

Zgodnie z art. 70 Ordynacji podatkowej, która stanowi zbiór ogólnych reguł dotyczących postępowania w sprawach wszelkich podatków, „zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku”.

Oznacza to, że w przypadku podatku VAT za grudzień 2007, który płatny był do dnia 25 stycznia 2008 roku, uległ on przedawnieniu 31 grudnia 2013 r. Wszelkie podatki za rok 2008 (z wyjątkiem grudniowych, płatnych w styczniu 2009 r.) przedawniły się z końcem 2013 r. Pozostałe przedawnią się w kolejnych latach.

Ordynacja podatkowa przewiduje jednak szereg okoliczności, które powodują, że termin przedawnienia zostaje przerwany lub ulega zawieszeniu.

Zgodnie z art. 70 §2 i następne Ordynacji podatkowej:

„Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:

1) od dnia wydania decyzji, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, do dnia terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej, ostatniej raty podatku lub ostatniej raty zaległości podatkowej;

2) od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku, wydanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do dnia upływu przedłużonego terminu.

Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.

Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem:

1) wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania;

2) wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania;

3) wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;

4) doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33d § 2, lub doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

5) doręczenia zawiadomienia o przystąpieniu do zabezpieczenia w przypadkach określonych w art. 32a § 3 i art. 35 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.).

Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się, a po zawieszeniu biegnie dalej, od dnia następującego po dniu:

1) prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe;

2) doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego, ze stwierdzeniem jego prawomocności;

3) uprawomocnienia się orzeczenia sądu powszechnego w sprawie ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;

4) wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu;

5) zakończenia postępowania zabezpieczającego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu”.

Jeśli w Pana przypadku zaistniała którakolwiek okoliczność wyżej wskazana (na przykład postępowanie o wykroczenie skarbowe lub zastosowanie już jakiegoś środka egzekucyjnego), to rzeczywiście organ skarbowy dochodzić zaległości sprzed 6 lat. Być może został przerwany bieg przedawnienia lub uległ on zawieszeniu na jakiś czas. Nie mam zbyt wielu informacji co do Pańskiej sytuacji, więc trudno mi odnieść się szczegółowo do problemu.

Jeśli chodzi o skuteczną egzekucję, to również trudno mi udzielić informacji ze względu na dość ogólne pytanie. W razie gdyby moje dalsze odpowiedzi nie satysfakcjonowały Pana, proszę o dokładniejsze pytanie, a ja uzupełnię swoją wypowiedź.

Łatwiej wyjaśnić, kiedy egzekucja jest bezskuteczna, stąd pozwolę sobie wyjaśnić tę kwestię, zwłaszcza że w dalszej części pytania wskazuje Pan na zajęcie konta, na którym nie ma środków. Według orzecznictwa bezskuteczność egzekucji to faktyczna niemożność zaspokojenia wierzyciela. Oceniana musi być ona każdorazowo i dowodzona wszelkimi środkami dowodowymi. Sam fakt, iż na zajęte konto nie wpływają żadne środki od wielu lat, nie świadczy o tym, że wierzyciel nie może być zaspokojony w drodze innego środka egzekucyjnego. Warto także wskazać, że stwierdzenie przez organ egzekucyjny, że w danym momencie zachodzi bezskuteczność egzekucji nie powoduje umorzenia długu. Wydanie postanowienia o umorzeniu egzekucji nie powoduje wygaśnięcia zaległego długu, a postępowanie egzekucyjne może zostać podjęte za każdym razem po pojawieniu się informacji o możliwości zaspokojenia wierzyciela.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Niezłożenie zeznania podatkowego

Mieszkam w Anglii i prowadzę tu małą firmę, płacę podatki. W Polsce nigdy nie osiągnąłem żądnych dochodów. Wziąłem jednak kredyt na mieszkanie, które zacząłem wynajmować. Rata kredytu to 2000 zł, a dochód z najmu – 1200 zł miesięcznie. Dowiedziałem się, że skoro wciąż nie mam dochodów, nie muszę składać zeznania. Obawiam się jednak, że niezłożenie zeznań podatkowych za ostatnie 3 lata mogło być błędem. Jak jest faktycznie? Co powinienem teraz zrobić? Czy składać czynny żal?

Umorzenie podatku

Z powodu nierzetelnych kontrahentów musiałam zamknąć swoją działalność. Okazało się, że podatek do zapłaty jest wyższy, niż przewidywałam, zapłaciłam 60%, bo tyle byłam w stanie. Czy mogę starać się o umorzenie podatku w pozostałej części (wraz z odsetkami), skoro mam trudną sytuację rodzinną, którą mogę udowodnić? Co robić?

Czy można uniknąć zaległego podatku na mocy orzeczenia TK?

Moja mama zmarła w 2007 r. Miałam obowiązek zgłosić nabycie spadku w ciągu miesiąca, niestety tego nie zrobiłam. Postanowienie sądowe dotyczące spadkobierców uprawomocniło się w maju 2008 r. W lutym 2013 r. urząd skarbowy upomniał się o podatek. Czy na mocy wyroku TK z czerwca 2013 r., w którym uznano termin miesięczny zgłoszenia spadku za niezgodny z Konstytucją RP, mogę ubiegać się o umorzenie postępowania w mojej sprawie? W urzędzie powiedziano mi, że nie.

Oferta pracy w firmie zagranicznej

Mam ofertę pracy w firmie zagranicznej. Firma jest zarejestrowana na Wyspie Man. Będę oddelegowany do pracy w Iraku/Kurdystanie w trybie 6 tygodni pracy na 3 tygodnie wolnego, tak więc w Polsce będę przebywać krócej niż 183 dni w roku. Firma będzie przelewać mi pieniądze na podany przeze mnie rachunek bankowy i kwestie podatkowe zostawia mi. Nie interesuje ich, czy i gdzie rozliczam się z tych pieniędzy. I teraz chciałem się zapytać, jak powinienem ustawić moje relacje z polskim urzędem skarbowym? Czy muszę płacić podatek w Polsce? Jeżeli tak, to czy lepiej rozliczać się jako osoba fizyczna, czy założyć firmę i rozliczać te pieniądze jako dochód firmy? A może jest jeszcze inna możliwość rozliczania się i minimalizowania ewentualnego podatku?

Zarobki z USA i transakcje na polskiej giełdzie

Osoba przebywa w USA, tam pracuje i rozlicza się. W Polsce ma konto i rachunek maklerski, dokonuje transakcji na giełdzie (dochody nie są duże). Czy musi wypełniać jakiś PIT w Polsce i płacić podatek?

Odsetki od niezapłaconego podatku

Żona otrzymała spadek po rodzicach w 2007 r. Pod koniec roku 2012 sprzedała tę nieruchomość. Niestety nie złożyła żadnych PIT-ów. Teraz urząd chce zapłaty podatku. Jak ominąć odsetki od niezapłaconego podatku?

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »
0.037752151489258 sek.