Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

19% podatek od sprzedaży mieszkania

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-08-07

Przeczytałem wyjaśnienie o płaceniu podatku w wysokości 19%, gdy otrzymane w spadku mieszkanie sprzedam w okresie krótszym niż 5 lat. Czy dobrze rozumiem, że nie muszę płacić żadnego podatku jako osoba fizyczna, bowiem odziedziczyłem mieszkanie po rodzicach? Poza tym ustawa nie mówi też o jakimś 5-letnim okresie. To jak to jest, gdy nie zapłacę tego podatku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości jeżeli zostało dokonane w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Przy czym przez pojęcie „nabycia” rozumie się nie tylko nabycie w drodze kupna, ale również w drodze otrzymania w wyniku darowizny lub spadku.

W rezultacie odziedziczenie nieruchomości jest nabyciem, o którym mowa w powyższym przepisie. Powoduje to, że sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku dokonana w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce dziedziczenie, podlega opodatkowaniu podatkiem PIT.

 

Faktycznie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy przepisów regulujących podatek dochodowy nie stosuje się do przychodów podlegającym opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega wyłącznie samo nabycie spadku. Natomiast późniejsza sprzedaż przedmiotów nabytych w spadku nie podlega już opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn lecz podatkiem dochodowym PIT. Mamy do czynienia z dwiema osobnymi czynnościami podatkowymi:

 

  1. Nabycie nieruchomości w spadku – czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.
  2. Sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku – czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem PIT (jeżeli została dokonana w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabyci,e tj. odziedziczenie)

 

Na potwierdzenie przesyłam oficjalną broszurę Ministerstwa Finansów. Proszę zwrócić uwagę na stronę nr 2.

Potwierdzają to również liczne interpretacje podatkowe. Przykładowo w piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12.12.2018r., nr 0112-KDIL3-2.4011.435.2018.2.KP czytamy:

Na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ww. ustawy - podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c. prawa wieczystego użytkowania gruntów, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a–c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego należy wyjaśnić, że w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu ma moment i sposób nabycia tej nieruchomości.

W myśl art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

Zgodnie z art. 924 cyt. ustawy, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego).

Wnioskodawczyni wskazała, że jej ojciec zmarł xx października 2016 r., a matka xx lutego 2018 r. Sprzedaż nieruchomości, w której udziały odziedziczyła Zainteresowana, została dokonana w 2018 r., a więc przed upływem 5 lat od nabycia.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że skoro sprzedaż nieruchomości została dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie w drodze spadku, wówczas powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy”.

Jeżeli chodzi natomiast o sprzedaż mieszkania nabytego w spadku, to od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegną przepisy odnoszące się do odpłatnego zbycia takiej nieruchomości. Otóż do ustawy zostanie dodany art. 10 ust. 5 ustawy PIT, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a–c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

 

W rezultacie w przypadku sprzedaży nieruchomości w przyszłym roku termin 5 lat, po którym sprzedaż będzie wolna od podatku będzie liczony od końca roku kalendarzowego, w którym spadkodawca zakupił mieszkanie, a nie od końca roku kalendarzowego, w którym spadkobierca nabył nieruchomość w spadku.

Nie zmienia to jednak faktu, że sprzedaż nieruchomości nabytych w spadku podlega regulacjom ustawy PIT.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »