Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Amortyzacja 10% przy wynajmie mieszkania

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2015-03-16

Za kilka miesięcy zacznę wynajmować mieszkanie, chciałbym płacić jak najniższy podatek. Wyczytałem, że przy rozliczeniu na zasadach ogólnych do kosztów uzyskania przychodu można doliczyć amortyzację.Czy mogę zastosować 10% zamiast 1,5%? Wartość mieszkania szacuję na 200 tys. zł, przy amortyzacji mógłbym odliczyć 20 tys. zł na rok, a dochody szacuję na 14 tys. zł – zatem uniknąłbym podatku. Czy mam rację? Mieszkanie jest własnościowe, spółdzielcze. Czy jego wartość musi oszacować jakiś rzeczoznawca? Czy koniecznie muszę założyć rejestr środków trwałych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie ma możliwości skorzystania ze stawki amortyzacyjnej w wysokości 10%.

Stawka ta to tak zwana indywidualnie ustalana stawka amortyzacyjna, dotyczy wyłącznie środków trwałych (między innymi budynków i budowli), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zaliczane jest natomiast do tzw. wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja w stawce 2,5% rocznie).

Zasady ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych reguluje art. 22j ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tym przepisem podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji w przypadku budynków i lokali mieszkalnych nie może być krótszy niż 10 lat, czyli 10% rocznie. Zgodnie z ust. 2 cytowanego przepisu lokal mieszkalny uznaje się za używany jeżeli podatnik wykaże, że przed jego nabyciem był wykorzystywany co najmniej przez okres 60 miesięcy; za ulepszony uważa się lokal, względem którego przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby zatem możliwe było skorzystanie przez Pana z 10% stawki amortyzacyjnej, konieczne byłoby:

  • przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu we własność hipoteczną;
  • wykazanie, że lokal spełnia warunki do uznania go za lokal używany (używanie go przed nabyciem przez okres co najmniej 60-ciu miesięcy); względnie za ulepszony (kryterium wartości nakładów).

Jeżeli warunki te byłyby spełnione, ustalenie wartości początkowej (w braku innego dokumentu potwierdzającego tę wartość) następuje poprzez wycenę wartości rynkowej z dnia nabycia (dzień śmierci zbywcy) – art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy. Wyceny dokonuje Pan samodzielnie, nie ma obowiązku zatrudniania w tym celu biegłego.

Co do obowiązku prowadzenia ewidencji środków trwałych w takiej sytuacji zdania są podzielone. Co do zasady przepisy ustawy zwalniają z prowadzenia ewidencji wyłącznie podatników korzystających z uproszczonej metody ustalania wartości nieruchomości opisanej w art. 22 ust. 10 ustawy. Metoda ta polega na tym, że podatnicy mogą ustalić wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych: wynajmowanych, wydzierżawianych albo używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przyjmując w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości. Nietrudno zauważyć, że jest to metoda skrajnie niekorzystna dla podatnika.

Z drugiej strony obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (Pan zaś takiej działalności nie prowadzi).

Moim zdaniem, na wszelki wypadek należałoby taką ewidencję założyć – wzory bez trudu znajdzie Pan w internecie.

Ewidencja nie jest skomplikowana, w zasadzie sprowadza się do wypełnienia jednej kartki papieru, nie powinien zatem mieć Pan problemu z jej wypełnieniem (oczywiście służę pomocą).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo handlowe

prawo cywilne

prawo służebności

Szukamy prawnika »