Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Amortyzacja 10% przy wynajmie mieszkania

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2015-03-16

Za kilka miesięcy zacznę wynajmować mieszkanie, chciałbym płacić jak najniższy podatek. Wyczytałem, że przy rozliczeniu na zasadach ogólnych do kosztów uzyskania przychodu można doliczyć amortyzację.Czy mogę zastosować 10% zamiast 1,5%? Wartość mieszkania szacuję na 200 tys. zł, przy amortyzacji mógłbym odliczyć 20 tys. zł na rok, a dochody szacuję na 14 tys. zł – zatem uniknąłbym podatku. Czy mam rację? Mieszkanie jest własnościowe, spółdzielcze. Czy jego wartość musi oszacować jakiś rzeczoznawca? Czy koniecznie muszę założyć rejestr środków trwałych?

Elżbieta Jędruczyk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie ma możliwości skorzystania ze stawki amortyzacyjnej w wysokości 10%.

Stawka ta to tak zwana indywidualnie ustalana stawka amortyzacyjna, dotyczy wyłącznie środków trwałych (między innymi budynków i budowli), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zaliczane jest natomiast do tzw. wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja w stawce 2,5% rocznie).

Zasady ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych reguluje art. 22j ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tym przepisem podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji w przypadku budynków i lokali mieszkalnych nie może być krótszy niż 10 lat, czyli 10% rocznie. Zgodnie z ust. 2 cytowanego przepisu lokal mieszkalny uznaje się za używany jeżeli podatnik wykaże, że przed jego nabyciem był wykorzystywany co najmniej przez okres 60 miesięcy; za ulepszony uważa się lokal, względem którego przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby zatem możliwe było skorzystanie przez Pana z 10% stawki amortyzacyjnej, konieczne byłoby:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

  • przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu we własność hipoteczną;
  • wykazanie, że lokal spełnia warunki do uznania go za lokal używany (używanie go przed nabyciem przez okres co najmniej 60-ciu miesięcy); względnie za ulepszony (kryterium wartości nakładów).

Jeżeli warunki te byłyby spełnione, ustalenie wartości początkowej (w braku innego dokumentu potwierdzającego tę wartość) następuje poprzez wycenę wartości rynkowej z dnia nabycia (dzień śmierci zbywcy) – art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy. Wyceny dokonuje Pan samodzielnie, nie ma obowiązku zatrudniania w tym celu biegłego.

Co do obowiązku prowadzenia ewidencji środków trwałych w takiej sytuacji zdania są podzielone. Co do zasady przepisy ustawy zwalniają z prowadzenia ewidencji wyłącznie podatników korzystających z uproszczonej metody ustalania wartości nieruchomości opisanej w art. 22 ust. 10 ustawy. Metoda ta polega na tym, że podatnicy mogą ustalić wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych: wynajmowanych, wydzierżawianych albo używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przyjmując w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości. Nietrudno zauważyć, że jest to metoda skrajnie niekorzystna dla podatnika.

Z drugiej strony obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (Pan zaś takiej działalności nie prowadzi).

Moim zdaniem, na wszelki wypadek należałoby taką ewidencję założyć – wzory bez trudu znajdzie Pan w internecie.

Ewidencja nie jest skomplikowana, w zasadzie sprowadza się do wypełnienia jednej kartki papieru, nie powinien zatem mieć Pan problemu z jej wypełnieniem (oczywiście służę pomocą).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Ustanowienie nieodpłatnego użytkowania a podatki

Moja żona posiada własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu (należące do jej majątku osobistego) na którym zamierza ustanowić dla mnie nieodpłatne...

Zakup działki na firmę

Chcę kupić działkę, aby wybudować na niej budynek wielorodzinny i następnie sprzedać mieszkania w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności...

Podatek od dochodów z najmu

Osoba fizyczna, obywatel Republiki Czeskiej, kupuje we współwłasności 50% nieruchomości położonej na terenie Polski. Drugim współwłaścicielem jest...

PIT osoby ubezwłasnowolnionej

Jestem od lutego 2014 r. opiekunem prawnym osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, która otrzymuje rentę i w 2013 miała dochód ze sprzedaży działki....

Podatek od przepisania książeczki mieszkaniowej

W 2005 r. ojciec przepisał mi książeczkę mieszkaniową (cesja). Czy powinienem to zgłosić na druku SD-Z2? Jeżeli tak, to jakie mi grożą konsekwencje za...

Od jakiej kwoty płaci się PCC w przetargu?

Biorę udział w przetargu ograniczonym na zakup mieszkania z bonifikatą z zasobów Lasów Państwowych. Od jakiej kwoty płacę podatek od...

Rozstanie konkubentów a wspólny kredyt

Przez ostatnie kilka lat pozostawałem w związku konkubenckim. Wraz z konkubiną kupiliśmy na kredyt mieszkanie, które pozostaje naszą wspólną...

Czy można kupić nieruchomość na firmę, gdy małżonek nie wyraża zgody?

Prowadzę działalność gospodarczą i zamierzam kupić nieruchomość (mieszkanie) na firmę za środki, które mam z tego tytułu. Moja małżonka nie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »