Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Aport do spółki z o.o. a podatek dochodowy

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2014-11-20

Kilka lat temu wniosłem do spółki z o.o. nieruchomość gruntową, którą wyceniłem na 60 000 zł (wartość rynkowa). W zamian za aport objąłem udziały w spółce z o.o. o tej samej wartości. Na dzień dzisiejszy US domaga się zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19%.

»Wybrane opinie klientów

Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena

Aport do spółki kapitałowej może mieć postać przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub w innej postaci. Nieruchomość może być wnoszona jako składnik przedsiębiorstwa lub samodzielnie.

W opisanej sytuacji nieruchomość była wnoszona samodzielnie.

Nieruchomość może być dotychczas wykorzystywana w działalności gospodarczej lub też nie (jest wykorzystywana tylko na potrzeby własne).

Nieruchomość może być wniesiona aportem w ciągu 5 lat od jej nabycia lub po upływie tego okresu.

Jeżeli była wykorzystywana na potrzeby własne oraz zbyta odpłatnie przed upływem 5 lat od końca roku podatkowego nabycia – to może podlegać to opodatkowaniu jako przychód ze zbycia odpłatnego nieruchomości stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym z 2009 r.: „źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane: w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych pod lit. a-c, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany (art. 10 ust. 1 pkt 8)”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Niezależnie od powyższego samodzielny aport nieruchomości do spółki z o.o. jest przychodem z kapitałów pieniężnych (najpierw cytuję tekst ustawy).

„Art. 17.

1. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

9) nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, (...)

1a. Przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

1) zarejestrowania spółki albo

2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo”

„Art. 30b.

1. Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

2. Dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest: (…)

5) różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e – osiągnięta w roku podatkowym.

„Art. 22 (…) 1e. W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów – ustala się koszt uzyskania, przychodu o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości:

1) wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, (…)

3) faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika – jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki.”

Wniesienie nieruchomości (udziału w nieruchomości) aportem do spółki z o.o. jest formą odpłatnego zbycia.

Wartość nominalna objętych w zamian za aport udziałów jest przychodem osoby wnoszącej nieruchomość.

Przy obliczaniu wartości tego rodzaju przychodów należy stosować odpowiednio zasady właściwe dla ustalania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy. Wartość ta powinna bowiem odpowiadać wartości rynkowej (zbywczej) przedmiotu aportu w momencie jego wniesienia do spółki pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

Podstawą opodatkowania jest różnica pomiędzy przychodem (tj. wartością nominalną udziałów) a kosztami jego uzyskania. Kosztem uzyskania tego przychodu będą wydatki na nabycie środka trwałego pomniejszone o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (zgodnie z art. 22 ust. 1e ustawy PIT). Dochód opodatkowany jest według stawki 19% – wynika to z art. 30b ust. 1 ustawy PIT. Warto również podkreślić, iż dochód (ewentualnie strata) jest wykazywany w odrębnym zeznaniu rocznym zawierającym rozliczenie dochodów kapitałowych PIT-38 (w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym).

Istotna jest:

  • wartość nominalna udziałów objętych w zamian za wniesione aportem nieruchomości (np. 60),
  • wysokość kosztów uzyskania przychodu (np. cena nabycia 40).

W takiej sytuacji powstaje dochód w wysokości 20 i jest on opodatkowany ryczałtowo (19%).

Dochodu z tego tytułu nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Jest to przychód opodatkowany niezależnie od dochodów z innych źródeł.

Jak więc widać, stanowisko fiskusa jest zasadne.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »