Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Aport do spółki z o.o. a podatek dochodowy

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2014-11-20

Kilka lat temu wniosłem do spółki z o.o. nieruchomość gruntową, którą wyceniłem na 60 000 zł (wartość rynkowa). W zamian za aport objąłem udziały w spółce z o.o. o tej samej wartości. Na dzień dzisiejszy US domaga się zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19%.

»Wybrane opinie klientów

Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa

Aport do spółki kapitałowej może mieć postać przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub w innej postaci. Nieruchomość może być wnoszona jako składnik przedsiębiorstwa lub samodzielnie.

W opisanej sytuacji nieruchomość była wnoszona samodzielnie.

Nieruchomość może być dotychczas wykorzystywana w działalności gospodarczej lub też nie (jest wykorzystywana tylko na potrzeby własne).

Nieruchomość może być wniesiona aportem w ciągu 5 lat od jej nabycia lub po upływie tego okresu.

Jeżeli była wykorzystywana na potrzeby własne oraz zbyta odpłatnie przed upływem 5 lat od końca roku podatkowego nabycia – to może podlegać to opodatkowaniu jako przychód ze zbycia odpłatnego nieruchomości stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym z 2009 r.: „źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane: w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych pod lit. a-c, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany (art. 10 ust. 1 pkt 8)”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Niezależnie od powyższego samodzielny aport nieruchomości do spółki z o.o. jest przychodem z kapitałów pieniężnych (najpierw cytuję tekst ustawy).

„Art. 17.

1. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

9) nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, (...)

1a. Przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

1) zarejestrowania spółki albo

2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo”

„Art. 30b.

1. Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

2. Dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest: (…)

5) różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e – osiągnięta w roku podatkowym.

„Art. 22 (…) 1e. W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów – ustala się koszt uzyskania, przychodu o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości:

1) wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, (…)

3) faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika – jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki.”

Wniesienie nieruchomości (udziału w nieruchomości) aportem do spółki z o.o. jest formą odpłatnego zbycia.

Wartość nominalna objętych w zamian za aport udziałów jest przychodem osoby wnoszącej nieruchomość.

Przy obliczaniu wartości tego rodzaju przychodów należy stosować odpowiednio zasady właściwe dla ustalania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy. Wartość ta powinna bowiem odpowiadać wartości rynkowej (zbywczej) przedmiotu aportu w momencie jego wniesienia do spółki pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

Podstawą opodatkowania jest różnica pomiędzy przychodem (tj. wartością nominalną udziałów) a kosztami jego uzyskania. Kosztem uzyskania tego przychodu będą wydatki na nabycie środka trwałego pomniejszone o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (zgodnie z art. 22 ust. 1e ustawy PIT). Dochód opodatkowany jest według stawki 19% – wynika to z art. 30b ust. 1 ustawy PIT. Warto również podkreślić, iż dochód (ewentualnie strata) jest wykazywany w odrębnym zeznaniu rocznym zawierającym rozliczenie dochodów kapitałowych PIT-38 (w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym).

Istotna jest:

  • wartość nominalna udziałów objętych w zamian za wniesione aportem nieruchomości (np. 60),
  • wysokość kosztów uzyskania przychodu (np. cena nabycia 40).

W takiej sytuacji powstaje dochód w wysokości 20 i jest on opodatkowany ryczałtowo (19%).

Dochodu z tego tytułu nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Jest to przychód opodatkowany niezależnie od dochodów z innych źródeł.

Jak więc widać, stanowisko fiskusa jest zasadne.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »