Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Brak pieniędzy na zapłatę podatku od sprzedaży mieszkania

Autor: Katarzyna Siwiec

Mam zapłacić do US 70 tys. zł podatku od sprzedaży mieszkania po rodzicach. Nie mam takiej kwoty, a banki odmawiają kredytu. Jakie mam wyjście z takiej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak pieniędzy na zapłatę podatku od sprzedaży mieszkania

Rozłożenie na raty wymaganego podatku

Może się Pan zwrócić o udzielenie Panu przez urząd skarbowy tzw. ulgi podatkowej np. w postaci rozłożenia na raty należności podatkowej. Jeżeli nie znalazł się Pan w jakiejś ekstremalnie nadzwyczajnej sytuacji typu nagła i niezawiniona choroba chociażby, od razu wyjaśniam, że niestety nie może Pan liczyć na umorzenie zaległości podatkowej. Nigdy urząd skarbowy nie był skory do udzielenia takiej ulgi, a myślę, że biorąc pod uwagę aktualny stan finansów publicznych, tym bardziej nie Naczelnik nie wyda takiej decyzji. Natomiast wspomniane rozłożenia na raty jest już jak najbardziej rozwiązaniem w zasięgu możliwości podatnika. Takie rozwiązanie przewiduje art. 67 Ordynacji podatkowej, który poniżej w całości Panu zacytuję:

„§ 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

§ 2. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje równie ż umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa”.

Ważny interes podatnika

Wyjaśnię, że zwrot „ważny interes podatnika” jest nieostry, w związku z czym jego właściwe rozumienie kształtowane jest przez dorobek doktryny i orzecznictwo sądów administracyjnych przy jednoczesnym pozostawieniu organowi podatkowemu, w każdym przypadku, dużego zakresu swobody w ocenie zasadności wniosku. Tym niemniej nie bez znaczenia jest potoczne rozumienie tegoż zwrotu, wynikające z jego zdefiniowania choćby w Słowniku Języka Polskiego PWN, wedle którego ważny interes podatnika to „mający dużą wagę, duże znaczenie… to istotna sprawa dla osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej”. Jak zaś wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z dnia 28 marca 2019 r., sygn. akt I SA/Ke 21/19, „pojęcia ważnego interesu nie można ograniczać tylko i wyłącznie do sytuacji nadzwyczajnych, czy zdarzeń losowych uniemożliwiających uregulowanie zaległości podatkowych. Pojęcie to funkcjonuje w zdecydowanie szerszym znaczeniu, uwzględniającym nie tylko sytuacje nadzwyczajne, ale również normalną sytuację ekonomiczną podatnika, wysokość uzyskiwanych przez niego dochodów oraz wydatków, a w tym względzie również wydatków związanych z ochroną zdrowia własnego lub członków najbliższej rodziny (koszty leczenia)”. Dlatego też nawet jeżeli w Pana życiu nie nastąpiło jakieś nadzwyczajne wydarzenie, to ma Pan prawo wnioskować o ulgę.

Może Pan zatem podkreślać brak zdolności kredytowej, najlepiej jeszcze załączając wnioski o udzielenie kredytu i odmowy jego udzielenia tak, aby przekonać urząd, że istnieje podstawa do udzielenia Pani tej ulgi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info