Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak konta firmowego a kontrola podatkowa

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-06-05

Otrzymałem zawiadomienie o kontroli podatkowej. Będę musiał przedstawić wyciąg z konta firmowego, którego nie mam. Płatności za faktury i potem przelewy podatku VAT są dokonywane na i z rachunku mojego teścia, z którego korzystam za jego zgodą. Nie mam ukrytych dochodów itp. Czy za brak konta firmowego coś mi grozi? Co mnie czeka?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Moim zdaniem obecnie nie jest obowiązkowe posiadanie rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Brak jest sankcji związanej z brakiem takiego rachunku. Podobnie wskazują również przedstawiciele doktryny, np. P. Ziółkowski [Posiadanie rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością nie jest obowiązkowe (za jego brak nie grozi żadna kara), Vademecum Doradcy Podatkowego nr 215585].

Istnieją określone czynności, które należy wykonywać za pośrednictwem rachunku, jak np. dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego, gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Poza tym zapłata podatków przy PKPiR czy składek ZUS również powinna odbywać się za pośrednictwem rachunku bankowego. Nie musi to być jednak rachunek firmowy, a może być rachunek prywatny.

Z lakonicznego opisu, który Pan dostarczył, wyłania się jednak zupełnie inny, bardzo poważny problem. Problem dla Pana teścia. Ty problemem jest tu tzw. depozyt nieprawidłowy. Zgodnie z Kodeksem cywilnym z depozytem nieprawidłowym mamy do czynienia w sytuacji, gdy z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca (tj. Pana teściowa w opisanej sytuacji) może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku (bez znaczenia, czy to czyni, fakt, że znajdują się na rachunku bankowym, to umożliwia, co wynika z prawa bankowego). Tym samym wpłaty na konto teścia organ potraktuje jako depozyty nieprawidłowe, a te podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, podatnikiem jest teść, a podstawą opodatkowania jest tu każdorazowa kwota depozytu; stawka podatku to 2%, niemniej jednak wzrasta ona do aż 20%, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony. Teść jako podatnik winien po każdej wpłacie bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia wpłaty na rachunek. Jeśli tego nie uczynił, powinien złożyć deklarację i zapłacić 2% podatku wraz z odsetkami. Uważam, ze może to zrobić i uniknąć 20%, albowiem kontrola dotyczy Pana, względem niego się nie toczy. By uniknąć wiążących się z niezapłaceniem i nierozliczeniem podatku w terminie konsekwencji karnoskarbowych, wystarczy zazwyczaj złożyć jednocześnie z deklaracją w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych tzw. czynny żal i zapłacić 2% podatku. O czynnym żalu więcej dowie się Pan tu: http://www.eporady24.pl/czynny_zal,artykuly,15,93,569.html. Dodam tylko, że będzie on tu skuteczny, jeśli zostanie złożony, nim organ udokumentuje, że depozyty nieprawidłowe miały miejsce.

Kolejny problem to ewentualna regulacja zobowiązań podatkowych Pana poprzez ewentualną zapłatę ich z konta teścia – jeżeli miały takie zdarzenia miejsce. Organ podatkowy może tu twierdzić, że nie wygasa zobowiązanie podatkowe poprzez zapłatę podatku w ten sposób, bowiem wpłacającym jest teść. Co do zasady zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek m.in. zapłaty; a za termin dokonania zapłaty podatku uważa się w obrocie bezgotówkowym dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika – tu nie miało to miejsca, skoro rachunek obciążany nie jest rachunkiem podatnika. Podobnie wskazują sądy, tu kluczowe znaczenia ma uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w składzie 7 sędziów NSA W-wa z dnia 26 maja 2008 r. (sygn. akt I FPS 8/07), w której czytamy: „Zapłata, o której mowa w art. 59 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., dokonana przez inny podmiot w imieniu podatnika nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego tego podatnika”. Jeśli zatem tak było, okazać się może, że ma Pan niezapłacone podatki – zaległości podatkowe, które będzie Pan musiał uregulować z odsetkami, może Pan zostać ukarany np. grzywną z Kodeksu karnego skarbowego. W praktyce przelane pieniądze winny zostać zwrócone teściowi, a Pan dokona wpłaty wraz z odsetkami.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »