Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Cele mieszkaniowe a zakup w transzach

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-02-03

W 2009 otrzymałem mieszkanie A (darowizna). W 2013 roku sprzedałem mieszkanie A. W roku 2015 podpisuję umowę deweloperską na zakup mieszkania B o wartości mieszkania A. Harmonogram wpłat w umowie deweloperskiej zakłada zapłatę 50% wartości mieszkania B w roku 2015 i 50% wartości w roku 2016. Kwota „50% wartości B” stanowi 50% wartości mieszkania A. Czy zwolnienie z PIT (cele mieszkaniowe) przysługuje mi z 50% wartości mieszkania, czy z całej wartości mieszkania A? Czy jeśli przeleję na konto dewelopera niezgodnie z harmonogramem wpłat dewelopera 100% wartości mieszkania (tzn. i tak jestem zobowiązany do zakupu mieszkania, tylko że zamiast „na raty” zapłacę deweloperowi jednorazowo), to przysługuje mi zwolnienie z PIT w całości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Tylko w sytuacji gdy wyda Pan 100% przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania A nie później niż w okresie dwóch lat od końca 2013 roku podatkowego (czyli roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie na własne cele mieszkaniowe), uniknie Pan w całości podatku dochodowego od dochodu ze zbycia mieszkania otrzymanego w 2009 r. Nie zawsze taki wydatek związany z umową deweloperską daje prawo do zwolnienia bowiem umowa deweloperska nie przenosi własności.

Artykuł 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Jednym z wydatków na własne cele mieszkaniowe jest wydatek poniesiony na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a).

W takim stanie prawnym długo uznawano, że jeśli podatnik chcący skorzystać z ulgi nie stanie się właścicielem w okresie 2 lat, to nie ma prawa do zwolnienia. Umowa deweloperska i związany z nią proces inwestycyjny często uniemożliwiają, więc masowo podatnikom odmawiano prawa do zwolnienia. Stan ten w dużej mierze zmienił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Po 961/13), w którym sąd uznał, że „jeżeli w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości wydatkuje się na rzecz dewelopera tytułem umowy deweloperskiej środki otrzymane ze sprzedaży otrzymanej w spadku nieruchomości oraz po wybudowaniu przez dewelopera tego lokalu mieszkalnego wnioskodawczyni na podstawie tejże umowy deweloperskiej ustanowi odrębną własność lokalu mieszkalnego a prawo własności zostanie przeniesione na skarżącą, zostaną spełnione przesłanki uzasadniające zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. Fakt, że przeniesienie prawa własności do lokalu na rzecz skarżącej nastąpi po upływie terminu, wynikającego z tego przepisu, nie pozbawia skarżącej prawa do tego zwolnienia” . Rozstrzygnięcie to powoduje bardziej przyjazną interpretację, jednak nie jest źródłem prawa i nie przesądza o rozstrzygnięciu spraw indywidualnych podatników, szczególnie, że są i stanowiska przeciwne w orzecznictwie, jak np. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2013 r. (sygn. akt II FSK 2418/11), w którym są uznaje, że wydatki związane z mieszkaniem „z umowy deweloperskiej” będą wydatkami mieszczącymi się w zwolnieniu tylko jeżeli w dwuletnim okresie (od zbycia nieruchomości) podatnik nabędzie od dewelopera ten konkretny lokal mieszkalny na własność.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »