Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy będę musiał odprowadzać podatek od szwajcarskiej emerytury?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-09-27 • Aktualizacja: 2022-01-04

Moje pytanie dotyczy emerytury za lata przepracowane w Szwajcarii. Posiadam podwójne obywatelstwo i za rok będę miał szwajcarskie uprawnienia emerytalne. Ze Szwajcarią tak jak z Niemcami Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Obecnie mieszkam na stałe w Polsce. Czy będę musiał odprowadzać podatek od szwajcarskiej emerytury?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy będę musiał odprowadzać podatek od szwajcarskiej emerytury?

Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

Jak słusznie Pan zauważył, Polska zawarła umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zarówno z Niemcami, jak i ze Szwajcarią, jednakże treść tych umów w zakresie opodatkowania emerytury nie jest identyczna. Umowa zawarta z Niemcami zawiera inne uregulowania w tym zakresie niż umowa zawarta ze Szwajcarią.

Sięgnijmy w pierwszej kolejności do treści Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Bernie dnia 2 września 1991 r. Zgodnie z art. 18 ww. umowy „emerytury i inne podobne wynagrodzenia z tytułu poprzedniej pracy najemnej, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (wyjątek dotyczy jedynie sytuacji gdy osoba wykonywała funkcje publiczne)”. Co bardzo ważne, kwestia ustalenia miejsca opodatkowania emerytury powiązana została z miejscem zamieszkania, a nie z obywatelstwem.

Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 1 ww. umowy w rozumieniu Konwencji, określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie” oznacza każdą osobę, która według ustawodawstwa tego Państwa podlega tam opodatkowaniu ze względu na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze, i obejmuje również to Państwo oraz każdą jednostkę jego podziału terytorialnego lub organ władzy lokalnej.

W rezultacie miejsce zamieszkania ustala się na podstawie ustawodawstwa wewnętrznego danego kraju. Na gruncie prawa polskiego kwestie ustalenia miejsca zamieszkania reguluje art. 3 ust. 1–1a ustawy PIT. Zgodnie z tym przepisem osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). „Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

Opodatkowanie emerytury ze Szwajcarii

Analiza powyższych przepisów wskazuje, że wystarczy spełnienie choćby jednego z powyższych warunków, aby zostać uznanym za osobę mającą miejsce zamieszkania na terenie RP i, co za tym idzie, za osobę posiadającą polską rezydencję podatkową.

Jak wnioskuję z przedstawionego opisu sprawy, mieszka Pan na stałe w RP, czyli ma Pan miejsce zamieszkania w Polsce i jest Pan polskim rezydentem podatkowym. Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 18 polsko-szwajcarskiej umowy „emerytury i inne podobne wynagrodzenia z tytułu poprzedniej pracy najemnej, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Emerytura przyznana przez organ szwajcarski, wypłacana na terytorium Szwajcarii osobie zamieszkałej w Polsce podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce i nie podlega opodatkowaniu w Szwajcarii. Do opodatkowania w Polsce stosuje się przepisy polskiego prawa podatkowego”.

Inaczej natomiast kwestię emerytury reguluje polsko-niemiecka umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. W myśl art. 18 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku:

„ (1) Emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie.

(2) Bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie”.

W przypadku powyższego przepisu mamy zatem ust. 1 i ust. 2. W kontekście art. 18 ust. 2 polsko- niemieckiej umowy słusznie przyjął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 31.05.2019 r. nr 0114-KDIP3-3.4011.161.2019.2.JM (cytowanej w powoływanym przez Pana w załączniku artykule):

„Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zaistniałego stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że skoro emerytura wypłacana Wnioskodawcy z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. umowy polsko-niemieckiej tylko w Niemczech i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, to ww. świadczenie emerytalne wypłacane z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec nie podlega wykazaniu w zeznaniu rocznym w Polsce. Zatem, Wnioskodawca w związku z otrzymywaniem ww. emerytury z Niemiec, nie jest obowiązany do zapłaty w Polsce podatku dochodowego. Tym samym, Bank nie powinien potrącać od wpływającego świadczenia podatku”.

Proszę jednak zwrócić uwagę, że w polsko-szwajcarskiej umowie nie ma art. 18 ust. 2. Powoduje to, że inne są zasady ustalania miejsca opodatkowania emerytury w przypadku Niemiec, a inne w przypadku Szwajcarii.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »