Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mam zobowiązanie podatkowe w Polsce, gdy od 30 lat jestem rezydentem podatkowym w USA?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2017-12-27

Jestem obywatelem polskim, ale od 30 lat rezydentem podatkowym w USA. 6 lat temu odziedziczyłem mieszkanie po rodzicach i korzystałem z niego, przebywając w Polsce (średnio kilka tygodni w roku). Mieszkanie właśnie sprzedałem. Czy mam zobowiązanie podatkowe w Polsce? Jeśli nie (jak sądzę), to czy i tak jestem zobowiązany do wypełnienia formularzy podatkowych w Polsce za rok 2017, by uzasadnić brak zobowiązania? Chciałbym również skorzystać z nowych technologii do przelewu środków ze sprzedaży, mianowicie kryptowaluty, a nie zwykłego przelewu między bankami w Polsce i USA. Jest to związane z niższymi opłatami i natychmiastową transmisją. Nie wiem, czy powyższe podejście nie spowoduje powikłań podatkowych, bo kryptowaluta nie jest związana z żadnym z krajów. Może lepiej jest zrobić przelew walutowy z PLN na bank w USA i inwestować w kryptowaluty już ze źródeł w USA?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

Odpowiedź nr 1

W zakresie pytania dotyczącego odpłatnego zbycia nieruchomości w pierwszej kolejności należy sięgnąć do polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. Zgodnie z art. 7 ust. 1 tejże umowy:

„Dochody z nieruchomości, włączając opłaty i inne płatności z tytułu eksploatacji zasobów naturalnych i zyski uzyskane ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji taką nieruchomością lub prawami, z których wynikają takie opłaty i inne płatności, mogą być opodatkowane przez to Umawiające się Państwo, w którym ta nieruchomość lub zasoby naturalne są położone. Dla celów niniejszej Umowy odsetki od zobowiązań zabezpieczonych na nieruchomości lub zabezpieczonych prawem dochodzenia na opłatach lub innych płatnościach z tytułu eksploatacji zasobów naturalnych nie będą traktowane jako dochód z nieruchomości”.

Powyższe oznacza, że do transakcji sprzedaży nieruchomości położonej w Polsce stosujemy polskie przepisy podatkowe. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy PIT opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości jeżeli zostało dokonane w ciągu 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie. Jeżeli zatem nabył Pan w spadku nieruchomość sześć lat temu (w 2011 r.), to sprzedaż dokonana w tym roku nie powoduje powstania konieczności zapłaty podatku. Oznacza to, że czynność taka jest neutralna podatkowo na gruncie prawa polskiego. Nie musi Pan zatem odprowadzać podatku w Polsce z tego tytułu ani też składać żadnej deklaracji podatkowej w polskim urzędzie skarbowym.

Odpowiedź nr 2

Jeżeli natomiast chodzi o kryptowaluty, to wskazać należy, że wirtualną walutę trzeba uznać za prawo majątkowe. Wirtualne waluty mają określoną wartość majątkową, a także są zbywalne, czyli mają dwie podstawowe cechy prawa majątkowego.

Pamiętać należy, że samo nabywanie lub „wykopywanie” wirtualnej waluty nie powoduje powstawania obowiązku podatkowego. Dla celów podatku dochodowego samo wykopywanie bitcoina albo inne pierwotne nabycie wirtualnej waluty nie stanowi wymiernego definitywnego przysporzenia po stronie wydobywającego. Etap kreacji wirtualnej waluty można porównać do znalezienia rzeczy lub zawłaszczenia rzeczy niczyjej. Stanowią one przysporzenie dla znalazcy.

Ewentualne skutki podatkowe spowoduje dopiero sprzedaż wirtualnej waluty. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej wymianę bitcoina albo innej wirtualnej waluty powinny kwalifikować jako odpłatne zbycie praw majątkowych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy PIT.

(…)

Natura wirtualnej waluty w świetle literalnej wykładni przepisów o podatkach dochodowych może powodować, że przychody oraz koszty podatkowe przedsiębiorców wynikające z użycia wirtualnych walut nie będą podlegać korekcie o różnice kursowe.

Przepis art. 24c ustawi PIT o różnicach kursowych, zarówno przychodowych, kosztowych, jak i od środków własnych, wyraźnie bowiem odwołuje się do kursu walutowego oraz do wartości przychodu i kosztu podatkowego wyrażonego w walucie obcej. W przypadku różnic kursowych od środków własnych przepisy te dodatkowo wskazują, że dotyczą one otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych (w walucie obcej).

Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 19 grudnia 2013 r., nr IPTPB3/423-370/13-2/IR:

„E-coiny są natomiast jednostką wirtualną, której nie można na gruncie polskiego prawa traktować na równi z walutami obcymi. W świetle obowiązujących przepisów nie jest to waluta obca, ponieważ nie jest to prawny środek płatniczy w żadnym istniejącym państwie. Nie są również stosowane w rozliczeniach międzynarodowych w sensie prawnym. Nie są one także wycofanymi z obiegu, lecz podlegającymi wymianie; na równi z walutami obcymi wymienialnymi rozrachunkowymi jednostkami pieniężnymi stosowanymi w rozliczeniach międzynarodowych.

Zatem, stwierdzić należy, że w sytuacji otrzymania płatności w e-coinach i ich wymianie na złote nie wystąpią podatkowe różnice kursowe – »dodatnie« powiększające przychody, ani różnice kursowe »ujemne« powiększające koszty uzyskania przychodów określone w powołanych przepisach”.

(…)

Podsumowując powyższe, ani sprzedaż nieruchomości położonej w Polsce, ani też zakup i transfer wirtualnej waluty nie spowodują żadnych konsekwencji podatkowych.

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »