Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę odliczyć koszty przychodów dotyczących praw autorskich?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-09-09

Pracuję na uczelni i jestem nauczycielem akademickim. Czy mogę odliczyć koszty przychodów dotyczących praw autorskich za ubiegły rok? Uczelnia wykazała w PIT-11, że te koszty wyniosły 0, ale w piśmie skierowanym do nauczycieli akademickich w lutym informuje, że można zastosować wyższe koszty prawa autorskiego, co powoduje, iż należy mi się zwrot za nadpłacony podatek.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Okoliczność, iż na informacji PIT-11 nie znajdują się 50% koszty uzyskania przychodu w zakresie prawa autorskiego nie odbiera możliwości uwzględnienia ich w zeznaniu rocznym składanym przez podatnika. Możliwość skorzystania z podwyższonych kosztów jest bowiem uzależniona od spełnienia przesłanek merytorycznych.

Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 przywołanej ustawy – koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu.

O zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzania przez nich tymi prawami decyduje fakt uzyskania przychodu jako wynagrodzenia za wykonanie czynności (utworu), będącej przedmiotem prawa autorskiego lub rozporządzenia prawem autorskim do swojego utworu, czyli gdy przejdzie ono na zamawiającego dzieło (pracodawcę). Pojęcie utworu należy rozpatrywać w kontekście ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzaniem nimi, stanowić skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego.

Ponadto organy podatkowe podkreślają, że konieczne jest rozróżnienie jaka część wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie z tytułu pracy twórczej, a jaka część dotyczy czynności nie chronionych prawem autorskim. W rezultacie z treści umowy o pracę (lub innego dokumentu) winno więc wynikać, że obowiązki ze stosunku pracy obejmują także działalność twórczą, a wyodrębniona część wynagrodzenia stanowi honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu.

W konsekwencji powyższego możemy wyszczególnić trzy warunki, które muszą być spełnione, aby podatnik mógł zastosować 50% koszty uzyskania przychodu:

– praca wykonywana przez stronę umowy jest przedmiotem prawa autorskiego, a więc spełnia przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

– osiągnięty przychód bezpośrednio związany jest z danym prawem autorskim,

– odpowiedni dokument przewiduje zróżnicowanie wynagrodzenia na część związaną z pracą twórczą i część związaną z wykonywaniem typowych obowiązków pracowniczych (nietwórczych), a podatnik potrafi wskazać oraz wyodrębnić jaka część wynagrodzenia związana jest z wykonywaniem czynności czy prac objętych prawami autorskimi oraz pozostałej części związanej z wykonywaniem typowych obowiązków pracowniczych.

Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione to podatnik może zastosować 50% koszty uzyskania przychodu, nawet jeżeli pracodawca nie uwzględnił tego w informacji PIT-11.

Takie stanowisko potwierdza choćby interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22.06.2016 r., nr IBPB-2-2/4511-433/16/JG:

„Reasumując, do części wynagrodzenia wypłaconego Wnioskodawcy z umowy o pracę stanowiącego odpłatność za pracę twórczą można zastosować na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 50% koszty uzyskania przychodu. Przy czym jak wskazano powyżej – koszty te nie będą mogły przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazać przy tym należy, że ustawodawca zobowiązał płatnika do poboru zaliczek w prawidłowej wysokości, tj. od dochodu ustalonego zgodnie z regułami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc z uwzględnieniem kosztów w takiej wysokości, w jakiej ustawodawca w danych okolicznościach przewidział. Tym samym, jeśli zgodnie z uregulowaniami wskazanej ustawy pracownikowi mogą być uwzględnione 50% koszty uzyskania przychodu, to płatnik winien takie koszty zastosować.

Niemniej nie ma przeszkód prawnych, aby Wnioskodawca uwzględnił w zeznaniu rocznym, przysługujące koszty uzyskania przychodu, w sytuacji gdy płatnik dokonał poboru zaliczki na podatek dochodowy z pominięciem zastosowania normy 50% kosztów uzyskania przychodów i koszty te nie zostały wykazane w informacji podatkowej PIT-11 o wysokości dochodu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo handlowe

prawo cywilne

prawo służebności

Szukamy prawnika »