Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy muszę składać PIT PCC-3 za samochody zakupione w Polsce?

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2019-06-28

Czy muszę nadal składać PIT PCC-3 za samochody kupione w grudniu 2017 roku w Polsce od prywatnego właściciela? Czy się to nie przedawnia po roku? Oraz czy zakupiony tydzień temu samochód również w Polsce, ale przez komis na fakturę, muszę opłacić i złożyć PIT PCC-3?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zacznijmy od tego, że jeśli zakupił Pan samochody w grudniu 217 roku, to od tego momentu absolutnie nie upłynął jeszcze rok [stan prawny z dnia 01.02.2018 r.], nawet gdyby rzeczywiście obowiązek podatkowy w tym zakresie przedawniał się właśnie po roku.

Pana pytanie dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych regulowanego ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1150 z późn. zm.). Zgodnie z tą ustawą podatkowi podlegają m.in.: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Tutaj jednak wprowadzono pewien szczególny przepis, bowiem zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 4 obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej – jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym na fakt jej dokonania.

Artykuł 4 ustawy stanowi, że obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Niezależnie od tego, kto był sprzedającym.

Zgodnie z art. 10 ustawy podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.

Ustawa nie reguluje kwestii przedawnienia ani też trwałości obowiązku złożenia deklaracji. Jeśli chodzi o złożenie deklaracji ,to pewną wskazówką jest wspomniany przeze mnie art. 3 ust. 1 pkt 4, który pozwala organom podatkowym naliczyć podatek w ciągu 5 lat, jeśli w tym czasie podatnik ujawni nabycie. Już ten przepis sugeruje, że roczny termin jest tu absolutnie niemożliwy. 

Celem ustalenia terminów w przedawnienia podatków należy sięgnąć do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.). Zgodnie z art. 70 ustawy zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Nie ma innego terminu dla przedawnienia zobowiązań podatkowych, które powstają z mocy ustawy, a nie w wyniku ustalenia decyzją.

Pana obowiązek podatkowy powstał po upływie 14 dni od nabycia samochodów. Jeśli było to w 2017 r., to podatek od czynności cywilnoprawnych przedawni się z końcem 2022 r. Jeśli nie złoży Pan deklaracji, to ryzykuje Pan, że ten okres wydłuży się, jeśli zajdzie konieczność powołania się przez Pana na ten zakup w ciągu 5 lat od nabycia. Wówczas termin będzie liczony od tej daty, w której Pan powoła się na zakup.

W przypadku zakupu używanego samochodu w komisie, w sytuacji, gdy sprzedaż ta będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, nie ma obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do treści art. art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu nie podlegają czynności cywilnoprawne inne niż umowa spółki lub jej zmiany w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Powyższe oznacza, że gdy osoba fizyczna kupuje rzecz (towar) od firmy, która jest podatnikiem podatku od towarów i usług, to nie ma obowiązku rozliczania podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu tej transakcji. Sprzedawca ten ma obowiązek opodatkować tę transakcję podatkiem od towarów i usług. Należy jednak zaznaczyć, że o wyłączeniu, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług. Podstawę do ww. wyłączenia może stanowić wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z podatku od towarów i usług zwolniona (z wyjątkami ustawą przewidzianymi). Takie stanowisko prezentują organy skarbowe, w tym między innymi Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28 grudnia 2016 r., znak 2461-IBPB-2-1.4514.592.2016.1.MZ.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przychód z tytułu najmu terenu pod garaże

Spółdzielnia mieszkaniowa wydzierżawiła swoim mieszkańcom teren pod budowę garaży nie związanych z gruntem. Czy przychód z tytułu najmu terenu...

 

Umowa dzieło krawca a rozliczenie z US

Jestem krawcem. Wieczorami (po godzinach) zdarza mi mi się uczyć coś dla znajomych. Czy zawarcie umowy o dzieło z każdym, komu coś szyję, byłoby...

 

Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej w spółce

Wraz z małżonką jesteśmy wspólnikami spółki jawnej (ja mam 70% udziału w spółce, małżonka 30%). Żona prowadzi tez jednoosobową...

 

Podział zysku fundacji

Czy fundacja, która nie jest organizacją non profit, musi podzielić uzyskany zysk za poprzedni rok? Nadmieniam, że przychody fundacji stanowią jedynie składki...

 

Czy trzeba wypełniać PCC-3?

Czy trzeba wypełniać PCC-3?

Mój syn otrzymuje dochody z wynajmu mieszkania w mieście, w którym sam nie mieszka. W związku z tym upoważnił mnie notarialnie do...

Podatek liniowy i rozliczanie kosztów uzyskania przychodu na kontrakcie menedżerskim

Podatek liniowy i rozliczanie kosztów uzyskania przychodu na kontrakcie menedżerskim

Czy istnieje możliwość zawarcia kontraktu menedżerskiego (prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą) w taki sposób, aby można było stosować...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »