Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy muszę składać PIT PCC-3 za samochody zakupione w Polsce?

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2019-06-28

Czy muszę nadal składać PIT PCC-3 za samochody kupione w grudniu 2017 roku w Polsce od prywatnego właściciela? Czy się to nie przedawnia po roku? Oraz czy zakupiony tydzień temu samochód również w Polsce, ale przez komis na fakturę, muszę opłacić i złożyć PIT PCC-3?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zacznijmy od tego, że jeśli zakupił Pan samochody w grudniu 217 roku, to od tego momentu absolutnie nie upłynął jeszcze rok [stan prawny z dnia 01.02.2018 r.], nawet gdyby rzeczywiście obowiązek podatkowy w tym zakresie przedawniał się właśnie po roku.

Pana pytanie dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych regulowanego ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1150 z późn. zm.). Zgodnie z tą ustawą podatkowi podlegają m.in.: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Tutaj jednak wprowadzono pewien szczególny przepis, bowiem zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 4 obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej – jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym na fakt jej dokonania.

Artykuł 4 ustawy stanowi, że obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Niezależnie od tego, kto był sprzedającym.

Zgodnie z art. 10 ustawy podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.

Ustawa nie reguluje kwestii przedawnienia ani też trwałości obowiązku złożenia deklaracji. Jeśli chodzi o złożenie deklaracji ,to pewną wskazówką jest wspomniany przeze mnie art. 3 ust. 1 pkt 4, który pozwala organom podatkowym naliczyć podatek w ciągu 5 lat, jeśli w tym czasie podatnik ujawni nabycie. Już ten przepis sugeruje, że roczny termin jest tu absolutnie niemożliwy. 

Celem ustalenia terminów w przedawnienia podatków należy sięgnąć do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.). Zgodnie z art. 70 ustawy zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Nie ma innego terminu dla przedawnienia zobowiązań podatkowych, które powstają z mocy ustawy, a nie w wyniku ustalenia decyzją.

Pana obowiązek podatkowy powstał po upływie 14 dni od nabycia samochodów. Jeśli było to w 2017 r., to podatek od czynności cywilnoprawnych przedawni się z końcem 2022 r. Jeśli nie złoży Pan deklaracji, to ryzykuje Pan, że ten okres wydłuży się, jeśli zajdzie konieczność powołania się przez Pana na ten zakup w ciągu 5 lat od nabycia. Wówczas termin będzie liczony od tej daty, w której Pan powoła się na zakup.

W przypadku zakupu używanego samochodu w komisie, w sytuacji, gdy sprzedaż ta będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, nie ma obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do treści art. art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu nie podlegają czynności cywilnoprawne inne niż umowa spółki lub jej zmiany w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Powyższe oznacza, że gdy osoba fizyczna kupuje rzecz (towar) od firmy, która jest podatnikiem podatku od towarów i usług, to nie ma obowiązku rozliczania podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu tej transakcji. Sprzedawca ten ma obowiązek opodatkować tę transakcję podatkiem od towarów i usług. Należy jednak zaznaczyć, że o wyłączeniu, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług. Podstawę do ww. wyłączenia może stanowić wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z podatku od towarów i usług zwolniona (z wyjątkami ustawą przewidzianymi). Takie stanowisko prezentują organy skarbowe, w tym między innymi Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28 grudnia 2016 r., znak 2461-IBPB-2-1.4514.592.2016.1.MZ.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »