Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Coroczne darowizny od taty a zgłoszenie w urzędzie skarbowym

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2018-09-03 • Aktualizacja: 2022-01-24

Czy darowiznę pieniężną od taty w kwocie 5 tys. zł corocznie, należało opodatkować i zgłosić w urzędzie skarbowym? Pieniądze otrzymałam na spłatę kredytu mieszkaniowego. W sumie darowizny wyniosły 30 tys. zł.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Coroczne darowizny od taty a zgłoszenie w urzędzie skarbowym

Konieczność złożenia SD-3 przy przekroczonej kwocie wolnej

Takie darowizny powodowały konieczność złożenia SD-3, albowiem przekroczona została kwota wolna.

W latach 2000-2002 opodatkowaniu podlegało nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9057 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej, limit ten od 1 stycznia 2003 r. podniesiono do 9637 zł.

Nie jest to jednak limit dla pojedynczej darowizny a w pewnym sensie dla sumy darowizn z 5 (a w zasadzie niemal 6) lat.

Jest tak, albowiem ust. 2 art. 9 ustawy o podatku od spadków i darowizn [Dz.U.2017.833 t.j. ze zm.] stanowi i stanowił również uprzednio, że gdy nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. [Dz.U.2001.40.462] w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn stanowiło, że podatnicy podatku od spadków i darowizn są zobowiązani do składania zeznań podatkowych, o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem m.in. darowizny, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Innymi słowy, jeśli w ww. okresie otrzymała Pani 30 tys. zł, nadwyżka ponad kwotę wolną (czyli niecałe 21 tys. zł) powinna – co do zasady – zostać opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn i powinno zostać kilkukrotnie złożone zeznanie SD-3 (za każdym razem po darowiźnie, poczynając od 2 darowizny, gdyż nią przekroczono limit).

Kwota do opodatkowania i zgłoszenia może się zmniejszyć o dodatkowe ok. 9000 zł (około, ze względu na zmianę kwoty zwolnienia identyczną jak w przedstawionym limicie), albowiem art. 4 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, w interesującym nas okresie stanowił m.in., że zwalnia się od podatku nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9637 zł (a wcześniej 9057 zł) od jednego darczyńcy w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny (uznaje się, że jest to dodatkowy limit), jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę lokalu w małym domu mieszkalnym, budowę domu jednorodzinnego albo nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Jak Pani widzi, nie ma tu wymienionej spłaty kredytu, a jest np. nabycie lokalu mieszkalnego. Czy spłata kredytu zaciągniętego na jego nabycie spełnia ww. warunek, może być problematyczne i zdania bywają podzielone w tym zakresie.

W podatku od spadków i darowizn zobowiązanie podatkowe powstaje dopiero z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego konkretnego zobowiązania. Doręczenie decyzji ustalającej powoduje dopiero, że zobowiązanie podatkowe w ogóle w podatku od spadków i darowizn powstaje. Termin przedawnienia podatku po tym, jak powstanie, wynosi standardowe 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności, ale najpierw zobowiązanie musi powstać. Zasadniczo, jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego, zobowiązanie podatkowe nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Obowiązek podatkowy powstawał tu z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; zatem przedawniło się prawo do wydania decyzji ustalającej, ale może się odnowić, albowiem gdy nabycie w drodze darowizny nie zostało przez podatnika zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje (ponownie) z chwilą powołania się przed organem podatkowym na okoliczność dokonania tej darowizny. Nie można więc wykluczyć, jako że nie znam sprawy dokładnie, że dojdzie (doszło) do odnowienia obowiązku podatkowego, co umożliwia wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku i jednocześnie umożliwia nałożenie grzywny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »