Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie przez nieślubne dziecko a podatek

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2018-05-14

Mój ojciec zmarł 4 lata temu, jestem jego nieślubnym dzieckiem. Kiedy się urodziłem, ojciec był w związku małżeńskim z inną kobietą, później adoptowali dziecko – mojego przyrodniego brata. Mam prawomocne orzeczenie sądu o dziedziczeniu po ojcu w udziale 1/3. Żona ojca żyje, jest ubezwłasnowolniona, jej opiekunem prawnym jest mój przyrodni brat. Wszystkie nieruchomości były wspólną własnością ojca i jego żony. Razem z bratem chcielibyśmy podzielić majątek. Czy w świetle prawa żona ojca była moją macochą? Zaznaczam, że żyliśmy jak rodzina, ale nie byłem przez nią przysposobiony, bo żyje moja biologiczna matka. Czy w przypadku zniesienia współwłasności żony mojego ojca na moją rzecz i odwrotnie jestem zwolniony z podatku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pana pytanie dotyczy art. 4 a ustawy o podatku od spadków i darowizn, który mówi, że co do zasady zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę pod pewnymi warunkami, np. zgłoszenia tego naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się spadku.

Ustawa ta nie definiuje dokładnie pojęcia pasierba. Jak natomiast wskazał dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 26 stycznia 2015 r., nr IBPBII/1/436-335/14/MZ – wśród których brak jest warunku przysposobienia pasierba przez ojczyma/macochę jest również pasierb jako nabywca własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze m.in. darowizny.

Dalej dyrektor podkreślił, że pasierbami są dzieci małżonka niebędące zarazem dziećmi drugiego ze współmałżonków. Pomiędzy tymi osobami (ojczym/macocha, pasierb) z chwilą zawarcia małżeństwa z rodzicem pasierba powstaje stosunek powinowactwa, o którym mowa w art. 61 ze zn. 8 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Z powołanego przepisu wynika, że z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Trwa ono mimo ustania małżeństwa.

M. Kornak w glosie do wyroku Sądu Najwyższego z 26.4.2012 r., w sprawie II KK 268/11, słusznie stwierdza, iż: „powinowactwo jest swoistym stosunkiem prawnorodzinnym łączącym małżonka i krewnych drugiego małżonka”. Zatem fakt zawarcia małżeństwa z mocy prawa rodzi między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka stosunek powinowactwa.

Reasumując, ponieważ ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zwiera żadnej definicji pojęcia pasierb, oznacza to, że należy posłużyć się definicją zawartą w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a według tej definicji pomimo braku przysposobienia jest Pan pasierbem.

Tak więc będzie Panu przysługiwać zwolnienie od podatku od spadku jeśli zgłosi Pan nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »