Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy po śmierci matki darowizna od ojczyma będzie zwolniona z podatku?

Autor: Marcin Sądej

Zmarła moja matka, która pozostawała w związku małżeńskim z człowiekiem nie będącym moim ojcem. Nie zostałam przez ojczyma przysposobiona. Czy mój ojczym w świetle prawa po śmierci mamy jest nadal moim ojczymem i w związku z tym, jeśli przekaże mi jako pasierbicy darowiznę pieniężną na konto bankowe, nie zapłacę od niej podatku? Czyli czy nadal będzie to darowizna w ramach zerowej grupy podatkowej i wystarczy, że ją zgłoszę do urzędu skarbowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy po śmierci matki darowizna od ojczyma będzie zwolniona z podatku?

Zwolnienie podatkowe dla osób najbliższych, czy także dla pasierbicy?

Stosownie do art. 4a ustawy od podatku od spadków i darowizn – zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli nabywca zgłosi fakt otrzymania darowizny w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania darowizny na formularzu SD-Z2 oraz darowizna zostanie udokumentowana w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

Stosunek powinowactwa wg Kodeksu rodzinnego

Biorąc pod uwagę przywołane uregulowania prawne, należy wskazać, że pasierbami są dzieci małżonka niebędące zarazem dziećmi drugiego ze współmałżonków. Pomiędzy tymi osobami (ojczym/macocha, pasierb/pasierbica) z chwilą zawarcia małżeństwa z rodzicem pasierba powstaje stosunek powinowactwa, o którym mowa w art. 61(8) ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Zgodnie z tym przepisem, z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Trwa ono mimo ustania małżeństwa (a małżeństwo ustaje m.in. w wyniku śmierci jednego z małżonków). Linię i stopień powinowactwa określa się według linii i stopnia pokrewieństwa.

Zakres zwolnienia podmiotowego z podatku od spadków i darowizn

Ustawodawca, ustalając zakres podmiotowy zwolnienia określonego w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, wskazał, że osobą uprawnioną do skorzystania z tego zwolnienia podatkowego przy spełnieniu pozostałych warunków jest również pasierb jako nabywca własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze m.in. darowizny. Nie ma w tym przypadku znaczenia to, że osoba ta nie dokonała przysposobienia. Ponadto również po śmierci matki zostaje zachowana relacja ojczym – pasierb (pasierbica). W konsekwencji darowizna w opisanym przypadku korzysta z całkowitego zwolnienia od podatku. Potwierdza to również treść pisma z dnia 25.07.2018 r. wydanego przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB4.4015.89.2018.1.MCZ, Podatek od spadków i darowizn – zwolnienie z podatku darowizny otrzymanej od ojczyma, cytuję:

Pasierb jako obdarowany

„Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że matka Wnioskodawcy pozostaje w związku małżeńskim z osobą niebędącą ojcem Wnioskodawcy. Ojczym nie dokonał przysposobienia Wnioskodawcy, o którym mowa w przepisach art. 114 i następnych ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Możliwym jest, że ojczym dokona na rzecz Wnioskodawcy darowizny rzeczy, praw majątkowych oraz środków pieniężnych znajdujących się w Polsce lub za granicą.

Przenosząc zatem powołane powyżej przepisy na grunt analizowanej sprawy, należy wskazać, że nabycie przez Wnioskodawcę – tytułem darowizny od ojczyma – rzeczy, praw majątkowych oraz środków pieniężnych przy spełnieniu przesłanek określonych w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Wśród osób, o których mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, jest bowiem wprost wymieniony pasierb jako obdarowany.”

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info