Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy podatek muszę zapłacić z góry?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-01-02

2 wujów i matka są spadkobiercami roszczenia działki, którą zabrało miasto na budowę zakładu w 1951 roku. Rodzina chce przepisać na mnie te roszczenia, ale urząd skarbowy chce z góry podatek. Nie wiemy, jak się za to zabrać. Proszę o pomoc.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Organ podatkowy ma oczywiście rację, wypełniony zostanie prawnopodatkowy stan faktyczny w momencie dojścia do skutku darowizny. Podatkowi od spadków i darowizn podlega bowiem nabycie przez osobę fizyczną własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Pamiętać jednak należy, co kluczowe w niniejszej sprawie, że przedmiotem darowizny jest prawo majątkowe w postaci roszczenia, a nie nieruchomość, której roszczenie dotyczy (analogicznie w przypadku roszczenia o charakterze odszkodowawczym). Tym samym dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn należy ustalić wartość rynkową prawa majątkowego w postaci roszczenia a nie wartość rynkową nieruchomości (również podstawą nie będzie kwota ewentualnego odszkodowania). Zasadą jest, że podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych m.in. praw majątkowych [po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość)], ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wartość nabytych m.in. praw majątkowych przyjmuje się (a dokładniej przyjmuje organ podatkowy) w wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej tych praw, tę zaś wartość określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn jeżeli nabywca nie określił wartości nabytych rzeczy lub praw majątkowych albo wartość określona przez niego nie odpowiada według oceny naczelnika urzędu skarbowego wartości rynkowej, organ ten wezwie nabywcę do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Jeżeli nabywca, pomimo wezwania, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, naczelnik urzędu skarbowego dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez nabywcę wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez nabywcę, koszty opinii biegłego ponosi nabywca.

Darowizna od mamy, jako odbywająca się w tzw. grupie 0, o której mowa w art. 4a ustawy, może korzystać w pełni ze zwolnienia od podatku, jeśli zgłosi Pan (druk SD-Z2) nabycie własności wspomnianego praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Zwolnienie to nie obejmuje jednak nabycia w darowiźnie praw majątkowych od wujków (do grupy II zalicza się tak zstępnych rodzeństwa jak i rodzeństwo rodziców), więc w tym zakresie należy złożyć zeznanie SD-3 w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego (nie dotyczy przypadków, w których podatek jest pobierany przez płatnika). Tylko 7276 zł wynosi kwota wolna od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej; więc opodatkowana będzie każda złotówka wartości roszczenia (przypadającej na każdego wujka osobno) powyżej tej kwoty według skali z art. 15 ust. 1 ustawy (zatem stawką 7%, 9% i 12%).

W przypadku zatem, gdy całość roszczenia (zakładam, że każda z osób mających być darczyńcami posiada 1/3 prawa i że nie otrzymywał Pan w ostatnich 6 latach żadnych darowizn od wujków ani mamy) nie ma wartości wyższej niż 21 828 zł, nie zapłaci Pan ani złotówki podatku, nie będzie Pan musiał składać SD-3 ani SD-Z2.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »