Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy darowizna od ojca, obywatela USA, jest opodatkowana?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-08-24 • Aktualizacja: 2022-01-07

Mam otrzymać darowiznę od ojca, posiadającego obywatelstwo amerykańskie i mieszkającego w USA. Czy darowizna ta będzie zwolniona z podatku, jeśli zostanie zgłoszona na formularzu SD-Z2?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy darowizna od ojca, obywatela USA, jest opodatkowana?

Darowizna z USA a zwolnienie od zapłaty podatku

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. Podatkowi podlega także nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zakładając, że jest Pan polskim obywatelem, nabycie w drodze darowizny podlegać będzie, co do zasady, opodatkowaniu. Darowizna środków pieniężnych dokonana przelewem pomiędzy ojcem i synem nie spowoduje konieczności zapłaty z tego tytułu podatku, pod pewnymi warunkami.

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 2015 r., poz. 86, j.t ze zm.) zwalnia się od ww. podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. zstępnych (a więc dzieci), jeżeli w przypadku pieniężnej darowizny dokonanej nie w formie aktu notarialnego zgłoszą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycie w terminie 6 miesięcy od dnia spełnienia przyrzeczonego świadczenia (SD-Z2) i jednocześnie, gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne (i wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł), udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego

Zatem by jako obdarowany mógł Pan skorzystać ze zwolnienia, musi Pan złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia wykonania darowizny druk SD-Z2 i jednocześnie udokumentować otrzymanie środków w wymieniony sposób, tj. np. dowodem przekazania na rachunek płatniczy. W przypadku niespełnienia warunków zwolnienia nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Kwotę otrzymanej w walucie obcej darowizny cudzoziemiec powinien przeliczyć według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wpłynięcia darowizny na jego rachunek bankowy, będzie to jednocześnie kurs z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »