Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy należy mi się ulga?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-09-14

W 2007 r. zmarł mój ojciec, wraz z bratem odziedziczyliśmy mieszkanie. Mi przydała jego połowa, zapłaciłem podatek. Pracownik urzędu zapewniał nas, że możemy sprzedać lokal bez konieczności płacenia od tego podatku. W listopadzie 2009 r. sprzedaliśmy mieszkanie, ja otrzymałem z tego 40 tys. zł. Kilka tygodni później kupiłem działkę budowlaną za część tej kwoty. Dopiero teraz dostałem nakaz zapłacenia wysokiego podatku – mimo wcześniejszych informacji z US. Czy więc należy mi się ulga? Od jakiej kwoty muszę zapłacić podatek, w jakiej wysokości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż w 2009 roku mieszkania nabytego w 2007 roku (z chwilą śmierci spadkodawcy) była sprzedażą przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Tym samym stanowiła źródło przychodu podlegające opodatkowaniu. Błędna informacja wynikała prawdopodobnie z tego, iż nieruchomości nabyte do dnia 31 grudnia 2006 roku w drodze spadku można było sprzedać „bez podatku” dochodowego, albowiem zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 31 lit. d) wolne od podatku dochodowego w całości były przychody ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

Niestety zwolnienie to zostało uchylone przez art. 1 pkt 14 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. z dniem 1 stycznia 2007 r. Zgodnie z ustawą zmieniającą jedynie do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2007 r. Z tego właśnie powodu Pana obowiązuje podatek dochodowy w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku, którą jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19 a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększony o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Tym samym za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku uważa się jedynie udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art, 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Innymi słowy może Pan potraktować jako koszt odliczyć kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w części, w jakiej wartość zbywanej nieruchomości (przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn) odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (czyli cały podatek od spadków i darowizn, jeśli nabył Pan tylko „część” mieszkania).

Zobowiązanie podatkowe z przywołanego tytułu przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, o ile nie dojdzie do przerwania bądź zawieszenia biegu tego terminu (np. na skutek wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym zostanie Pan zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem zobowiązania).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »