Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy rozliczyć się w Polsce z zarobków w Niemczech?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-09-02

Od kilku miesięcy jestem zameldowana w Niemczech, a od niedawna na tzw. mini job, zarabiam 450 euro i jest to kwota nieopodatkowana w Niemczech. Mój mąż dostał pracę etatową w Niemczech. Zaraz po nowym roku złożył PIT-28 (był ryczałtowcem). Nie mamy zamiaru wracać do Polski, ale mamy mieszkanie własnościowe i tam jesteśmy zameldowani na stałe. Czy powinniśmy się rozliczyć dodatkowo w Polsce z zarobków w Niemczech? Dodam jeszcze, że byliśmy rolnikami. Ziemia nadal należy do męża. Czy mąż nie popełnił błędu, wysyłając rozliczenie roczne z podatku w Polsce, nie rozliczając się z dochodów w Niemczech?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Najważniejszym elementem, który decyduje o kształcie obowiązków podatkowych i miejscu zapłaty podatku, jest miejsce zamieszkania; miejsce zamieszkania w podatkowym tego słowa znaczeniu, a nie miejsce faktycznego „mieszkania” czy zameldowania, czyli tzw. rezydencja podatkowa. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż „osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Natomiast za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

Traci się zatem polską rezydencję podatkową, gdy spełnia się łącznie następujące przesłanki:

  1. nie posiada się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) ani
  2. nie przebywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zasady te stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest polska. Umową, która ma w Pana przypadku zastosowanie, jest umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2005 r.). Tu dodać należy, iż „określenie »osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie« oznacza osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo, każdą jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie, w zakresie dochodu osiąganego tylko ze źródeł w tym Państwie lub z tytułu majątku położonego w tym Państwie. W przypadku gdy na mocy powyższych zasada, osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status określa się według następujących reguł:

a) osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych),

b) jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym zwykle przebywa,

c) jeżeli osoba przebywa zazwyczaj w obu Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, którego jest obywatelem,

d) jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną tę kwestię w drodze wzajemnego porozumienia”.

Jakie ma to przełożenie praktyczne?

Jeśli uznać, że mają Państwo miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Niemczech, to, w pewnym uproszczeniu, podlegają Państwo w Polsce obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli występuje tzw. ograniczony obowiązek podatkowy. W takiej sytuacji, gdy przenoszą Państwo poza terytorium Polski swój ośrodek interesów życiowych, należy złożyć odpowiedni formularz aktualizacyjny i wskazać zmianę miejsca zamieszkania (ZAP-3).

Inaczej sprawa wygląda, jeśli miejsce zamieszkania dla celów podatkowych jest w Polsce. Wtedy co do zasady, zgodnie z art. 15 ust. 1 cytowanej umowy międzynarodowej, wynagrodzenie osiągane przez Państwa w Niemczech podlegałoby opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca najemna wykonywana jest w Niemczech, bowiem wtedy (a z taką sytuacją, jak zakładam, mamy do czynienia) otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w Niemczech. Znajduje tu zastosowanie metoda unikania podwójnego opodatkowania (wyłączenie), a zgodnie z nią, gdy osoba mająca miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej osiąga dochód, który może być opodatkowany w Republice Federalnej Niemiec, wówczas Rzeczpospolita Polska zwolni (co do zasady) taki dochód od opodatkowania, ale może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania nie podlegał takiemu zwolnieniu.

Zatem nawet w przypadku, gdy miejscem zamieszkania jest Polska, gdy Pani lub Pani mąż poza przychodami uzyskanymi za granicą nie uzyskiwaliście w kraju innych przychodów opodatkowanych według skali podatkowej, nie trzeba składać w takim przypadku w Polsce zeznania rocznego obejmującego przychody z pracy najemnej w Niemczech (ale można, bowiem podatek w Polsce z tego tytułu i tak nie powstanie). Gdy w Polsce osiąga się dochody opodatkowane według skali, dochody osiągnięte w Niemczech nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, ale wpływają na stawkę podatkową, która w Polsce będzie zastosowana do dochodów w Polsce osiągniętych, stąd ujmuje się je w rozliczeniu rocznym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »