Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy trzeba ponownie składać SD-3?

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2016-04-11

W roku 2008 po śmierci matki złożyłem zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-3 i zapłaciłem podatek w urzędzie skarbowym. Dziedziczyłem ja i siostra. W wyniku braku zgodności co do podziału masy spadkowej wniosłem sprawę o dział spadku do sądu sprawa trwała 7 lat. Jest prawomocne postanowienie sądowe z lutego tego roku. Czy jeszcze raz mam składać zeznanie podatkowe SD-3?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega to, co dziedziczymy, czyli taki udział w majątku spadkodawcy, jaki przypada danemu spadkobiercy na mocy postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub w poświadczeniu dziedziczenia sporządzonym przez notariusza. Dział spadku nie zmienia tego udziału, stąd nie zmienia się podstawa opodatkowania. Nie ma więc potrzeby, po dokonaniu działu spadku, korygować zeznania w sprawie nabycia spadku.

Nie znaczy to, że spadkobiercy nabywającemu konkretne przedmioty spadkowe w drodze późniejszego działu spadku nie dotyczy już żaden podatek.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. f ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 3 tej ustawy podatkowi podlegają także orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

Stąd w przypadku, w którym nabył Pan przedmioty przekraczające wartość swojego udziału, musi Pan złożyć deklarację PCC i opłacić stosowny podatek.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody – od przedmiotów opodatkowania określonych w art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy. Obowiązek ten spoczywa na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności. Podstawę opodatkowania przy umowie o zniesienie współwłasności lub o dział spadku stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku. Kwestę tę sprecyzował Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 grudnia 2009 r. (sygn. akt II FSK 1054/08): „W przypadku dokonania działu spadku lub zniesienia współwłasności orzeczeniem sądu podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowi wysokość spłat lub dopłat wynikających z treści tego orzeczenia (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 3 oraz art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 września 2001 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.). W przypadku zaś umownego działu spadku lub zniesienia współwłasności podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »