Czy warto czekać na brak reakcji US?

Autor: Katarzyna Nosal

Rok temu otrzymałem od matki darowiznę w wysokości 300 tys. zł na konto bankowe. Tytuł przelewu brzmiał: „darowizna dla syna”. Rozumiem, że minął obowiązek złożenia SD-Z2. Co mogę teraz zrobić, by uniknąć płacenia podatku? Może złożyć czynny żal? A może warto czekać na brak reakcji US?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy warto czekać na brak reakcji US?

Termin zgłoszenia darowizny

Artykuł 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn wskazuje na termin materialnoprawny zgłoszenia uzyskania darowizny do urzędu skarbowego. To oznacza, że nie może mieć do niego zastosowania instytucja czynnego żalu ani przywrócenia terminu. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjmuje się, że termin 6 miesięcy do złożenia zgłoszenia podmiotowego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn jest terminem prawa materialnego. O takim jego charakterze przesądza nie tylko fakt, że został on określony w przepisach prawa materialnego, ale też i skutki, które wywołuje jego niezachowanie, określone w art. 4a ust. 3 ustawy. Oznacza to, że bezskuteczny upływ terminu (niezłożenie) powoduje, iż nie podlega on przywróceniu, lecz skutkuje utratą zwolnienia podmiotowego i opodatkowanie uprawnionego na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do i grupy podatkowej. Materialnoprawny charakter tego terminu zaaprobował Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 4 czerwca 2014 r., sygn. akt P-43/11.

Zobacz też: Niezgłoszenie darowizny czynny żal

Zeznanie podatkowe i zapłata podatku

W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego jak złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić podatek wraz z odsetkami. Tutaj należy zastosować instytucję czynnego żalu. Należy zatem złożyć właściwe zeznanie podatkowe oraz dołączyć do niego „czynny żal”, czyli wyjaśnienie przyczyn opóźnienia złożenia zeznania w ustawowym terminie 30 dni.

To pisemne wyjaśnienie pozwala uniknąć odpowiedzialności z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego, który penalizuje nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania:

„Art. 54. § 1. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”.

Niestety darowiznę otrzymał Pan w lipcu 2020 r., a więc już po uchyleniu przepisu art. 15zzr ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z którym „w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,

2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
3) przedawnienia,
4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
 

Podatek karny przy reakcji US

Nie warto czekać na to, że urząd skarbowy przez 5 lat zapomni o darowiźnie. Jeśli zechce Pan wykorzystać te pieniądze, US szybko będzie mógł sprawdzić, skąd taki dochód. Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »