Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy zachowek pomniejsza podatek od spadków i darowizn?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-11-09

Czy zachowek pomniejsza wymiar podatku od spadków i darowizn?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (zwanej dalej „ustawą”). Zgodnie bowiem z treścią art. 7. [Podstawa opodatkowania]:

„1. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru.

2. Jeżeli spadkobierca, obdarowany lub osoba, na której rzecz został uczyniony zapis zwykły lub windykacyjny, zostali obciążeni obowiązkiem wykonania polecenia lub zapisu zwykłego, wartość obciążenia z tego tytułu stanowi ciężar spadku, darowizny, zapisu zwykłego lub windykacyjnego, a w przypadku polecenia, o ile zostało wykonane.

3. Do długów i ciężarów zalicza się również koszty leczenia i opieki w czasie ostatniej choroby spadkodawcy, jeżeli nie zostały pokryte za jego życia i z jego majątku, koszty pogrzebu spadkodawcy, łącznie z nagrobkiem, w takim zakresie, w jakim koszty te odpowiadają zwyczajom przyjętym w danym środowisku, jeżeli nie zostały pokryte z majątku spadkodawcy, z zasiłku pogrzebowego lub nie zostały zwrócone w innej formie, oraz koszty postępowania spadkowego, wynagrodzenie wykonawcy testamentu, obowiązki wykonania zapisów i poleceń zamieszczonych w testamencie, wypłaty z tytułu zachowku oraz inne obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących spadków.

Długi i ciężary wymienione w art. 7 obejmują w szczególności:

  • obowiązek wykonania polecenia i zapisu, z tym zastrzeżeniem, że polecenie, aby stanowiło ciężar spadku, powinno zostać wykonane;
  • koszty leczenia i opieki w czasie ostatniej choroby spadkodawcy, jeżeli nie zostały pokryte za jego życia i z jego majątku;
  • koszty pogrzebu spadkodawcy, łącznie z nagrobkiem, w zakresie, w jakim koszty te odpowiadają zwyczajom przyjętym w danym środowisku, jeżeli nie zostały pokryte z majątku spadkodawcy, z zasiłku pogrzebowego lub nie zostały zwrócone w innej formie;
  • koszty postępowania spadkowego i wynagrodzenie wykonawcy testamentu;
  • obowiązki wykonania zapisów i poleceń zamieszczonych w testamencie i wypłaty z tytułu zachowku oraz inne obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących spadków.

W wyroku z 15 września 1993 r., III SA 713/93 (ONSA 1994, nr 4, poz. 133) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że „sama możliwość żądania zachowku przez uprawnionego, wynikająca z art. 991 k.c., przesądza o długu, który stosownie do art. 7 ust. 1 u.p.s.d. powinien być odliczony od wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych w spadku”.

W wyroku z 23 stycznia 2004 r., III SA 960/2002 (LEX nr 158803) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że: „Już sama możliwość wystąpienia z roszczeniem przez osoby uprawnione do zachowku powoduje, że jest ono długiem spadku, który należy potrącić od wartości nabytej przez skarżącą w drodze spadkobrania nieruchomości. Nie zmienia takiego rozumienia ustawy o podatku od spadków i darowizn przepis zawarty w art. 7 ust. 3. W swej części początkowej zawiera on sformułowanie do długów i ciężarów spadku zalicza się również. Wymieniony przepis ustawy nie jest zatem przepisem autonomicznym, lecz immanentnie związanym z ust. 1 art. 7, stanowiąc rozszerzenie zakresu jego regulacji, jak chodzi o długi i ciężary. Wymienia między innymi wśród długów i ciężarów spadku także wypłaty z tytułu zachowku”.

W deklaracji podatkowej (formularz SD-3) należy wykazywać wszystkie istniejące kwoty, które w naszej ocenie stanowią dług spadkowy – na podstawie tej deklaracji organ skarbowy dokonuje wyleczenia wymiaru podatku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Nieletni jako obdarowany

Moja siostra chce przepisać 2 ha ziemi mojej córce, czyli swojej bratanicy. Nie jest ona wobec siostry w grupie pierwszej powinowactwa. Czy w tym...

 

Dział spadku a podatek od czynności cywilnoprawnych

Czy zapłacę podatek od czynności cywilnoprawnych w wyniku sądowego działu spadku i zniesienia współwłasności mieszkania ze spłatą drugiego...

 

Termin przedawnienia podatku od spadku

W 2006 r. uprawomocnił się wyrok – postanowienie sądu stwierdzające nabycie praw do spadku po zmarłej żonie i mamie. Fakt ten został zgłoszony...

 

Spadek z Niemiec a podatki

Spadek z Niemiec a podatki

Mieszkam w Niemczech od 30 lat, pracuję i rozliczam się z tutejszym urzędem skarbowym. Mam pochodzenie Polskie. Gdy dostanę w Niemczech...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »