Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy zapłacę podatek dochodowy przy sprzedaży i od jakiej części?

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2015-08-10

Mam zamiar sprzedać udział w ziemi (ok. 1 ha; są to łąki i ziemia rolna), którą odziedziczyłem w 1/3 po ojcu zmarł w 2007 i w 1/6, którą odziedziczyłem po mamie zmarłej w ubiegłym roku. Łącznie mam 1/2 udziału w tej ziemi. Jeśli dobrze rozumiem, podatek dochodowy będę musiał zapłacić od tej części po mamie, bo nie minęło jeszcze 5 lat. Czy sprzedając ziemię, czyli łąki, grunty rolne, można nie płacić podatku, jeżeli przeznaczy się te pieniądze na własne cele mieszkaniowe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu podlegającego opodatkowaniu jest odpłatne zbycie:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Ustawa wskazuje także, jakie wydatki uznawane są za wydatki na własne cele mieszkaniowe. Zgodnie z art. 21 ust. 25 ustawy za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

1) wydatki poniesione na:

a) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

– położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Jak widać, budowa domu została tutaj wyodrębniona od zakupu nieruchomości. Nie ma też przeszkód, by budowa była rozpoczęta przed sprzedażą i wykorzystaniem ulgi. Chodzi o to, żeby uwzględnione w rozliczeniu ulgi były wydatki na budowę dokonane po uzyskaniu dochodu ze sprzedaży nieruchomości.

Wskazane wyżej przepisy nie wskazują, jaki konkretnie rodzaj gruntu (nieruchomości) podlega tej regulacji. Należy zatem przyjąć, że wyżej cytowane przepisy dotyczą nabycia i sprzedaży wszelkich nieruchomości w tym rolnych. Tak też przyjmują urzędy skarbowe. Jako przykład należy podać interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 listopada 2013 r. nr IBPBII/2/415-823/13/JG, w której czytamy:

„Podsumowując opisane we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że w myśl definicji cywilnoprawnej nieruchomości rodzajem nieruchomości są nieruchomości gruntowe (grunty), którymi są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności. Stąd też pod pojęciem nieruchomości, którym posługuje się ustawodawca w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy należy również rozumieć nieruchomości rolne. Oznacza to zatem, że w odniesieniu do dochodu uzyskanego przez wnioskodawcę ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, które nabył w drodze darowizny istnieje możliwość zastosowania zwolnienia podatkowego, o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku jego przeznaczenia na własne cele mieszkaniowe szczegółowo opisane w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

Musi też Pan pamiętać, choć nie wiem, czy taka sytuacja zachodzi w Pana przypadku, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia z podatku przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny (art. 21 ust. 1 pkt. 28 ustawy).

Ewentualny podatek dotyczyć będzie tej części nieruchomości, którą nabył Pan w ubiegłym roku. Zatem zarówno podatek, jak i ulga mieszkaniowa będzie obejmowała wartość równorzędną 1/6 nieruchomości. Nabycie z 2007 roku już nie wchodzi w rachubę, bowiem od nabycia 1/3 nieruchomości w 2007 roku upłynęło już 5 lat.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »