Kategoria: Podatek od spadków i darowizn

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy zapłacimy podatek od spadku?

Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 2013-08-06

Mój ojciec zmarł w 2000 r. Razem z mamą posiadali dom i grunty rolne. Ojciec nie zostawił testamentu. Jesteśmy z mamą jedynymi spadkobiercami. Do tej pory nie podjęliśmy czynności związanych z uregulowaniem spraw spadkowych. Co teraz powinniśmy zrobić, żeby nie zapłacić podatku od spadku? Czy jeśli teraz sporządzimy u notariusza akt poświadczenia dziedziczenia, to będziemy podlegali pod ustawę z 2007 r.? Czy wycena domu powinna być dokonana według dawnej czy aktualnej wartości? Czy nastąpiło może przedawnienie?

Anna Sochaj-Majewska

»Wybrane opinie klientów

Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena
Opinia kompetentna. W ciągu 24 godzin miałem pełną informację co należy mi się od zakładu pracy i jak mogę to uzyskać. Polecam.
Piotr

Ponieważ Pana ojciec zmarł przed dniem 1 stycznia 2007 r., to w związku z nabyciem po nim spadku zarówno Pan, jak i druga spadkobierczyni obowiązani jesteście złożyć zeznanie podatkowe na formularzu SD-3 oraz zapłacić podatek. Zwolnienie podatkowe w podatku od spadku dotyczy tylko tych podatników należących do kręgu najbliższej rodziny, którzy nabyli spadek otwarty po 1 stycznia 2007 r. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy i z tą chwilą spadkobiercy go nabywają, niezależnie od tego, kiedy zostanie przeprowadzone postępowanie spadkowe (art. 924 i art. 925 Kodeksu cywilnego). Nie można więc uniknąć podatku, stwierdzając prawa do spadku po spadkodawcy już po wejściu w życie korzystniejszych dla podatników przepisów. Nie może być również mowy o przedawnieniu prawa do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, skoro jeszcze nie przeprowadzono postępowania spadkowego.

 

Zeznanie należy złożyć w ciągu jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku (art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm., dalej – u.p.s.d.). Wysokość podatku będzie wynikać z decyzji organu podatkowego, termin płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Taką decyzję organ podatkowy doręczy każdemu spadkobiercy. Postępowanie podatkowe w sprawie wymiaru podatku od spadku wszczyna samo złożenie zeznania i nie potrzeba w tym zakresie wydawać odrębnego postanowienia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

W Pana sprawie nie ma zastosowania przepis art. 4a ust. 1 u.p.s.d., zgodnie z którym zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę (tzw. podatkowa grupa zero), jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

 

Aby załatwić formalności spadkowe można złożyć wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Wniosek taki składa się do sądu rejonowego, w którego okręgu ostatnio zamieszkiwał spadkodawca (Pana ojciec). Można również udać się do kancelarii notarialnej, co wymaga jednoczesnej obecności wszystkich spadkobierców (w tym przypadku chodzi tylko o Pana i Pana mamę). Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia ma moc równoprawną postanowieniu sądu, a przewaga formy notarialnego potwierdzenia praw do spadku polega na tym, że można je uzyskać w ciągu jednego dnia, jeśli uprzednio dostarczy się notariuszowi wymagane dokumenty (odpisy skrócone aktów urodzenia, zgonu, małżeństwa).

 

Następnie w ciągu jednego miesiąca od dnia zarejestrowania notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia lub od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku spadkobierca powinien złożyć wspomniane wyżej zeznanie podatkowe (SD-3), a zatem od momentu kiedy powstał obowiązek podatkowy (art. 17a ust. 1 u.p.s.d.). Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania (np. operaty szacunkowe sporządzone przez uprawnione osoby). Jak wynika z treści pytania, składnikiem masy spadkowej jest 1/2 udziału w prawie własności zabudowanej domem nieruchomości gruntowej, która do dnia śmierci Pana ojca stanowiła przedmiot majątku wspólnego małżeńskiego i to jest przedmiotem określenia wartości. Udział ten przypada Panu i mamie po 1/2, zatem aktualnie mama posiada 3/4 udziału w nieruchomości, a Pan 1/4.

 

Na podstawie złożonych zeznań i zadeklarowanej wartości majątku organ podatkowy naliczy podatek do zapłaty. Wcześniej zanalizuje, czy wartość podana przez podatników nie jest zaniżona. Stan nieruchomości należy uwzględnić taki, jaki istniał w dniu nabycia (co do zabudowy, zagospodarowania), a więc w dniu śmierci ojca, ale wartość do zeznania ustala się na podstawie cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego (art. 7 ust. 1 u.p.s.d.). Być może w Państwa przypadku znajdzie zastosowanie ewentualne zwolnienie podatkowe (art. 4 u.p.s.d.) lub ulga mieszkaniowa (art. 16 u.p.s.d.), ale by to ustalić, potrzebowałabym więcej informacji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »