Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy zasilenie konta spółki cywilnej podlega PCC?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-08-19

Jestem wspólnikiem spółki cywilnej. Spółka nabyła samochód. Przed zakupem auta zasiliłem konto firmy kwotą 70 tys. zł, ponieważ w dniu płatności nie było takiej sumy na koncie firmowym (choć miesięczny przychód spółki wystarczy na zakup auta tej wartości, a z konta spółki co tydzień odprowadzane są zaliczki na poczet podziału zysku na konta poszczególnych wspólników). Jak traktować moje zasilenie konta: czy jako pożyczkę, czy jako podwyższenie wkładu wspólników (choć nie było to moim zamiarem)? Czy to jednorazowe zasilenie konta firmy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Porusza Pan niezmiernie ciekawy z prawnego punktu widzenia problem. Mimo że wydawać by się mogło, że tak popularny twór, jakim jest spółka cywilna, w prawnej warstwie stanowi obszar zbadany i precyzyjnie uregulowany, tak nie jest. Wśród przedstawicieli doktryny nie ma nawet zgody, czy wspólnik spółki cywilnej w ogóle może udzielić spółce cywilnej pożyczki. Nie jest podważane, że spółka cywilne nie ma osobowości prawnej, nie może mieć i nie ma też zdolności prawnej, ani zdolności do czynności prawnych. Tym samym, moim zdaniem, nie może być stroną umowy pożyczki, więc skoro nie może „brać” pożyczki, nie może stać się podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych z tego tytułu (brak bowiem jest przedmiotu opodatkowania, czyli umowy pożyczki). Analogicznie wskazuje A. Bartosiewicz „(...) spółka cywilna ani nie może jako taka zawrzeć umowy pożyczki, ani też nie może być stroną umowy pożyczki. Nigdy nie będzie ona podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych, bowiem nie może być stroną takich czynności. Stroną czynności cywilnoprawnych faktycznie dokonywanych przez spółkę, faktycznie pozostają działający wspólnie i solidarnie jej wspólnicy. Nie może zatem dojść do pożyczki – w znaczeniu formalnoprawnym: jako czynności cywilnoprawnej – pomiędzy spółką cywilną a jej wspólnikami” [Bartosiewicz Adam, Czy pożyczka udzielona spółce cywilnej przez jej wspólnika podlega opodatkowaniu PCC?, VDP ABC 77451].

Tym samym uznałbym, że nie może też dojść tu do zmiany umowy spółki, bowiem w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce osobowej m.in. pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, a skoro spóła cywilna nie może być stroną takiej umowy, nie dojdzie do zmiany umowy spółki. W doktrynie pojawiają się jednak i zdania przeciwne np. R. Kowalski wskazuje, że: „Jak stanowi przepis art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) – dalej u.p.c.c., opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega m.in. umowa spółki oraz jej zmiana. Z kolei na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 1 u.p.c.c. w przypadku umowy spółki osobowej (w tym cywilnej) za zmianę umowy uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania. W świetle powyższego, udostępnienie spółce cywilnej przez jej wspólników pieniędzy wypełnia znamiona zmiany umowy spółki według u.p.c.c. i podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i z tym wydatkiem należy się pogodzić, chcąc dofinansować spółkę legalnie” [Kowalski Radosław, W jaki sposób możliwie najniższym kosztem wspólnicy spółki cywilnej mogą udzielić spółce nieoprocentowanej pożyczki?, VDP ABC 251746]. Podobnie wskazują też niektóre wydawane interpretacje indywidualne „Pożyczki udzielane spółce cywilnej przez wspólnika nie korzystają ze zwolnienia wymienionego w cytowanym art. 9 pkt 10 lit. b, ponieważ ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych traktuje takie pożyczki jako zmianę umowy spółki” [Pismo, z dnia 24 września 2012 r., Izba Skarbowa w Łodzi, sygn. IPTPB2/436-79/12-4/KK].

Reasumując, w takich sytuacjach podatnicy często dla spokoju i niewywoływania konfliktu z organami uznają, że dochodzi do zmiany umowy spółki – co moim zdaniem jest nieprawidłowe. Moim zdaniem, opisane zdarzenie jest raczej sytuacją, gdy jeden wspólnik, przesuwając na wspólne konto wspólników środki, udzielił właśnie pożyczki pozostałym wspólnikom i oni, proporcjonalnie stają się pożyczkobiorcami i podatnikami. Jednak i tu pojawiają się różne opinie i tak np. wspomniany już A. Bartosiewicz uważa, że: „Można to potraktować jako przesunięcie prywatnych środków finansowych do działalności gospodarczej. Nie jest to zdarzenie, które powodowałoby konsekwencje na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. Pieniądze te nie stają się bowiem majątkiem spółki cywilnej (wspólników działających w formie spółki)” [Bartosiewicz Adam, Czy pożyczka udzielona spółce cywilnej przez jej wspólnika podlega opodatkowaniu PCC? VDP ABC 77451].

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »