Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2013-01-15

Przez pomyłkę wykazałam w zeznaniach podatkowych za wysoką kwotę ulgi z tytułu budowy na wynajem. Chodzi o zeznania za lata 1999-2001. Czy muszę dokonać korekty? Czy zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Od zasady tej obowiązują pewne wyjątki, jednak nie są one przedmiotem Pani pytania.

 

Korekty złożonych deklaracji – w uproszczeniu – można dokonywać, o ile zobowiązania nimi objęte nie uległy przedawnieniu.

 

Zatem na skutek upływu okresu dłuższego niż przewidziane wyżej 5 lat, o ile nie zaszły szczególne okoliczności związane z przerwaniem bądź zawieszeniem biegu przedawnienia, zobowiązania podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 1999-2001 uległy przedawnieniu.

 

Podobnie wskazują organy podatkowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 30 kwietnia 2009 r. (sygnatura: ITPB2/415-146/09/IB) wskazuje: „W sytuacji przedstawionej we wniosku w takiej właśnie formie, tj. poprzez złożenie korekty zeznań podatkowych za lata, w których dokonano odliczeń w ramach tzw. »ulgi na wynajem«, powinien nastąpić zwrot nieprzysługujących z tego tytułu odliczeń dokonanych przez Panią w tych latach.

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

Powyższe prowadzi do wniosku, iż podatnik może skutecznie zmienić (skorygować) wysokość zobowiązania podatkowego w ramach jego samoobliczenia, o ile to zobowiązanie nie uległo przedawnieniu”.

 

Jednak należy pamiętać, że zgodnie z nieobowiązującym już art. 26 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 

„10. Jeżeli przed upływem dziesięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymano decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub lokalu, w związku z budową którego dokonano odliczeń na podstawie ust. 1 pkt 8:

 

1) nastąpiło zbycie budynku, lokalu mieszkalnego, udziału we współwłasności lub

2) wynajęto budynek albo lokal mieszkalny osobom, które w stosunku do właściciela lub chociażby do jednego ze współwłaścicieli zaliczone są do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, lub

3) dokonano zmiany przeznaczenia budynku lub lokalu z mieszkalnego na użytkowy albo przeznaczono budynek lub lokal mieszkalny na potrzeby właściciela lub współwłaściciela

 

– podatnik jest obowiązany wykazać w zeznaniu i doliczyć do dochodów roku podatkowego, w którym zaistniały te okoliczności, uprzednio odliczone kwoty w części przypadającej na ten budynek lub lokal. Kwoty doliczone do dochodu zwiększa się o 10% za każdy rok kalendarzowy brakujący do upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym”.

 

Ustawa zmieniająca ww. ustawę w zakresie ulgi (tj. ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw) określiła, że podatnicy, którzy korzystali z omawianych odliczeń, w brzmieniu ustawy o PIT obowiązującym w latach 1997-2000 i przed upływem dziesięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym:

 

„1) nastąpiło zbycie budynku, lokalu mieszkalnego, udziału we współwłasności lub

2) wynajęto budynek albo lokal mieszkalny osobom, które w stosunku do właściciela lub chociażby do jednego ze współwłaścicieli zaliczone są do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, lub

3) dokonano zmiany przeznaczenia budynku lub lokalu z mieszkalnego na użytkowy albo przeznaczono budynek lub lokal mieszkalny na potrzeby właściciela lub współwłaściciela, lub

4) zbyto działkę lub prawo wieczystego użytkowania gruntu pod budowę tego budynku

 

– są obowiązani doliczyć do dochodów roku podatkowego, w którym nastąpiły te okoliczności, uprzednio odliczone kwoty”.

 

Dodać należy, że dziesięcioletni okres, o którym mowa powyżej:

 

  • w pkt 1-3 – liczy się od końca roku podatkowego, w którym otrzymano decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub lokalu, w związku z budową którego dokonano odliczeń,
  • w pkt 4 – liczy się od końca roku podatkowego, w którym nabyto działkę lub prawo wieczystego użytkowania gruntu pod budowę tego budynku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »