Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy zysk ze sprzedaży walut podlega opodatkowaniu?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-02-08

Dostałem darowiznę pieniężną w obcej walucie i sprzedałem ją w kilku transakcjach, zamieniając na złote. Czy obowiązuje mnie podatek dochodowy, a jeśli tak, to jak go policzyć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Porusza Pan, z prawnego punktu widzenia, bardzo ciekawy temat.

Część osób zajmujących się problematyką podatkową uważa, że dochód osiągnięty poza działalnością z wymiany walut nie jest dochodem podlegającym opodatkowaniu, gdyż działanie ma na celu niejako konwersję jednej waluty w inną. W rzeczywistości zdecydowana większość osób fizycznych wymieniających waluty (bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, czy też nie prowadzących w ogóle takiej działalności) nie rozlicza takiego dochodu, który tak naprawdę związany jest ze wzrostem wartości waluty. Obrazowo sprawę przedstawiając, gdy Kowalski wraca z wakacji i nie wydał całej kwoty euro, którą ze sobą zabrał, wymieni ją z powrotem na złotówki – jeśli w czasie jego urlopu wartość euro w stosunku do złotego wzrosła tak, że uzyska za 1 euro więcej złotych niż za nie zapłacił, osiąga w pewnym sensie dochód. Nie spotkałem się w ciągu 12 lat pracy w zawodzie z osobą, która taki dochód opodatkowała.

Niemniej jednak, moim zdaniem trudno szukać wyłączenia opisanego dochodu z opodatkowania, czy też określonego zwolnienia, do którego dochód taki można by zakwalifikować. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 j.t. ze zm.) w art. 20 ust. 1 stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak z powyższego wynika mamy tu do czynienia z katalogiem otwartym, tj. w uproszczeniu, każdy dochód niewymieniony gdzie indziej a niewyłączony lub niezwolniony od opodatkowania, podlega opodatkowaniu jako dochód z innych źródeł. Analogiczne stanowisko znaleźć można np. w piśmie z dnia 30 października 2008 r. autorstwa Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygn.: ITPB1/415-482/08/WM), w którym przeczytać możemy, że gdy transakcje wymiany walut nie dotyczą pochodnych instrumentów finansowych, to przychód z takich transakcji, jako przychód z innych źródeł podlega opodatkowaniu wg skali podatkowej. Podobnie wskazuje się również w doktrynie np. „W przypadku gdy dochód osiągnięty z rozliczenia transakcji wymiany walut będzie dochodem jedynie z okazjonalnego i dodatkowego zajęcia, przychód z tego tytułu należy zakwalifikować do kategorii tzw. przychodu z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f.” (Domański Zbigniew, Handel walutami obcymi, ABC nr 98085).

Przyjmując, że taki dochód podlega opodatkowaniu standardowo, gdy walutę kupuje się i sprzedaje, dochodem byłaby w pewnym sensie różnica pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania, czyli między kupnem i sprzedażą. Wynika to z art. 9 ust. 2 ww. ustawy, który stanowi, że dochodem jest tu nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym (a jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów). W przypadku gdy sprzedaje się walutę zakupioną łatwo dochód wyliczyć. Przepisy jednak zupełnie milczą o ew. kosztach przy sprzedaży waluty darowanej. Zasadą ogólną jest, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Pan na „pozyskanie” waluty, którą następnie Pan zbył nie poniósł wydatków, dostał ją Pan w darowiźnie (ew. kosztem mógłby być podatek od darowizny), więc gdyby uznać, że mamy do czynienia z dochodem z innych źródeł dochodem nie byłaby ww. różnica, gdyż za koszt nie można by uznać średniej wartość NBP waluty w złotych z dnia wykonania darowizny. Dochodem więc musiałaby być cała kwota uzyskana z wymiany waluty. Jest to poniekąd kuriozalne, lecz trudno szukać w przepisach oparcia dla innego stanowiska. Proszę zauważyć, że podobnie jest w przypadku sprzedaży np. darowanej rzeczy. Gdy Kowalski otrzymuje w darowiźnie samochód i sprzeda go przed upływem pół roku to nie ma tu kosztu w postaci wartości rynkowej auta z dnia darowizny.

W przedstawionej sprawie znaleźć można również wiele innych poglądów niż przedstawiony przeze mnie powyżej, jest tak, albowiem temat ten jest wielce problematyczny i kontrowersyjny zarazem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »