Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czynsz dzierżawy odliczany od hipoteki

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-04-28

Po zakończeniu postępowania spadkowego spadkobierca jest właścicielem udziału w nieruchomości. Nieruchomość ta (kamienica) została kilka lat temu wydzierżawiona przez ówczesnego kuratora spadku na okres 25 lat. Nieruchomość została wtedy obciążona wysoką hipoteką na rzecz dzierżawcy z tytułu remontu. Zgodnie z zawartą wtedy umową dzierżawy czynsz dzierżawy (symboliczny) nie jest wpłacany, ale jest odliczany od kwoty hipoteki i tak ma pozostać przez kolejne 15 lat, do końca dzierżawy. Czy spadkobierca podlega z tego tytułu podatkowi dochodowemu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy a spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Jak czytamy w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2012 r. (sygn. akt I SA/Wr 67/12), najem nie wygasa wskutek śmierci wynajmującego lub najemcy, lecz podlega dziedziczeniu. W wypadku śmierci wynajmującego lub najemcy w ich prawa wstępują spadkobiercy zgodnie z art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego (por. np. Kodeks cywilny, Komentarz, pod red. E. Gniewka, Warszawa 2011, s. 1151). Zgodnie zaś z Ordynacją podatkową spadkobiercy podatnika, co do zasady, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.

Zatem w mojej ocenie spadkobiercy wstąpili w stosunek najmu z tytułu oddawania nieruchomości w najem, ergo osiągają przychody z najmu, które bezwzględnie muszą rozliczać zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w sposób zryczałtowany.

Przychodami są co do zasady otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Na marginesie dodam, że zgodnie z art. 16a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy określaniu przychodów z tytułu umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, których przedmiotem nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, przepis art. 14 ust. 2b stosuje się odpowiednio, z tym że opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu zapłaty.

Przychodem zatem jest nawet niewypłacany czynsz. Podobnie sytuację ocenia się w doktrynie „Warto również wskazać, że organy podatkowe niekiedy przyjmują, że w przypadku czasowej obniżki czynszu najmu w związku z przenoszeniem przez najemcę na wynajmującego kosztów remontu mamy do czynienia z uregulowaniem czynszu w formie mieszanej, tzn. częściowo w gotówce i częściowo w postaci wykonywanego na rzecz wynajmującego nieodpłatnego świadczenia. Zgodnie bowiem z art. 659 § 2 Kodeksu cywolnego czynsz najmu może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. Dlatego też, zdaniem organów, wartość wykonanego remontu stanowi czynsz z tytułu najmu postawiony do dyspozycji wynajmującego. Jeżeli zatem najemca nieruchomości w zamian za czynsz przekazał na rzecz wynajmującego wartość poniesionych przez siebie nakładów na tę nieruchomość, to dojdzie do zapłaty czynszu kosztami remontu, jakie poniósł najemca. Wartość tych nakładów jest dla wynajmującego przychodem podatkowym z tytułu najmu (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2010 r., ILPB1/415-55/10-4/AA). Jeśli zatem koszty remontu obciążają wynajmującego, który w celu zwrócenia tych kosztów najemcy obniża czasowo kwotę czynszu, skutki tych działań są identyczne jak w przypadku potrącenia wzajemnych wierzytelności. W analizowanym przypadku przychodem wynajmującego jest bowiem zarówno kwota otrzymanych pieniędzy, jak i wartość otrzymanego świadczenia niepieniężnego (zob. M. Gumola, Lex, QA 308212).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »