Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Darowizna od małżonków, którzy mają wspólnotę majątkową

Autor: Aleksander Słysz

Mam pytanie dotyczące darowizny od małżonków, którzy mają wspólnotę majątkową. Darowizna ma być przekazana dla jednej osoby. Czy limit od takiej darowizny przekazanej przez darczyńców III grupy podatkowej jest liczony na każdego z małżonków oddzielnie, tzn. po 4902 zł?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna od małżonków, którzy mają wspólnotę majątkową

Limit darowizny od małżonków dla osoby z III grupy podatkowej

Jeśli dobrze Pana rozumiem, sytuacja jest taka, że darczyńcy są małżonkami i chcą dokonać darowizny dla jednej osoby zaliczanej do III grupy podatkowej.

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U.2017.833 j.t. ze zm.) do grupy III zalicza tzw. innych nabywców, tj. nie zalicza się do grupy III małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów; ani także zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej, „od jednej osoby”, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 4902 zł. W mojej ocenie tylko z powyższego już wynika, iż ów limit dotyczy każdego z małżonków osobno.

Warto jednak pamiętać o zasadzie kumulacji, bowiem ww. kwota to nie limit jednorazowej darowizny, który można dowolnie eksplorować, a kwota odnosząca się do sumy wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie – tę bowiem wartość, wtedy gdy nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, dolicza się do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych. Jeśli darowizna w okresie 6 lat jest tylko jedna, wtedy rzeczywiście ta darowizna dla III grupy podatkowej ma limit 4902 zł.

W praktyce organy podatkowe widzą sprawę tak, że skoro z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny) i skoro to oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny to darowizna dla owej jednej osoby zaliczanej do III grupy podatkowej jest od dwojga małżonków. W takiej sytuacji przyjmują, że dając razem, z majątku wspólnego, małżeństwo może dać jednej osoby zaliczanej do III grupy podatkowej do 9804 zł.

Sprawa prawnie jest o tyle ciekawa, że organy zapominają, iż z majątku wspólnego może coś darować komuś tylko jeden małżonek jako darczyńca co wynika pośrednio z treści art. 37 § 1 pkt 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

Tak czy inaczej, małżonkowie mogą dać z majątku wspólnego, dla jednej osoby zaliczanej do III grupy podatkowej, 2 x 4902 zł, nie powodując u obdarowanego konieczności rozliczania tejże darowizny.

Zobacz też: Przelew między małżonkami

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info