Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna dla córki

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2013-07-23

Chciałbym kupić córce mieszkanie. Jak najlepiej przeprowadzić tę sprawę, żeby nie płacić podatków? Czy powinienem dokonać darowizny dla córki?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję pani mecenas Kindze za udzielenie wyczerpujących informacji.
Halina
Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa

W mojej ocenie najlepiej przekazać środki pieniężne na zakup mieszkania darowizną. Jeżeli czynność ta będzie dokonana przelewem bankowym oraz w ciągu 6 miesięcy od jej dokonania zostanie ujawniona przed urzędem skarbowym, to nie będzie podlegała podatkowi od darowizny.

 

Poniżej cytuję przepis z ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, który reguluje owo zwolnienie od podatku:

 

„Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

 

2) udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

2. Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

 

3. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

 

4. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

 

1) wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub

 

2) gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych i zakres danych w nim zawartych, w tym w szczególności:

 

1) dane identyfikujące podatników obowiązanych do złożenia zgłoszenia oraz dane stanowiące podstawę zaliczenia do I grupy podatkowej,

 

2) dane identyfikujące oraz ostatni adres spadkodawcy, darczyńcy lub innej osoby, od której lub po której została nabyta własność rzeczy lub prawa majątkowe,

 

3) dane dotyczące nabytych rzeczy lub praw majątkowych, ich rodzaj, miejsce położenia rzeczy lub wykonywania praw majątkowych, wraz z ich wartością rynkową oraz wielkość nabytego udziału

 

– uwzględniając konieczność potwierdzenia nabycia w celu skorzystania ze zwolnienia”.

 

Jak wynika z powyższego przepisu, podstawowym warunkiem skorzystania z omawianego zwolnienia jest zgłoszenie faktu nabycia majątku naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. Zgłoszenie powinno zostać złożone w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego; moment powstania obowiązku podatkowego dla poszczególnych tytułów nabycia podlegających podatkowi określa przepis art. 6 ust. 1 wspomnianej ustawy.

 

W przypadku darowizny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

 

Drugim warunkiem skorzystania z nowego zwolnienia jest udokumentowanie otrzymania darowizny pieniężnej (ewentualnie pieniężnego świadczenia wynikającego z polecenia darczyńcy) dowodem przelewu na rachunek bankowy, rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym (art. 4a ust. 1 pkt 2). Dotyczy on sytuacji, gdy łączna wartość przysporzeń pochodzących od jednej osoby w ciągu pięciu lat przekroczyła kwotę 9637 zł. Warto zauważyć, że wymóg udokumentowania dotyczy otrzymanych przysporzeń pieniężnych bez względu na ich wartość, a więc także wtedy, gdy ich łączna wartość (za 5 lat od jednego darczyńcy) jest niższa niż 9637 zł – z punktu widzenia przekroczenia wspomnianego progu istotna jest wartość wszelkich (pieniężnych i niepieniężnych) przysporzeń pochodzących od jednej osoby (por. L. Etel, G. Liszewski, Zmiany w konstrukcji podatku od spadków i darowizn, „Przegląd Podatkowy”, 2006, nr 12, s. 20).

 

W praktyce pracownicy urzędu skarbowego żądają jedynie dowodu przelewu bankowego, umowy darowizny już nie. Zeznania trzeba złożyć na specjalnym druku, bardzo prostym, który dostanie Pan w urzędzie. Nie powinien Pan więc napotkać żadnych problemów w tej materii.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Dziedziczenie domu

Odziedziczyłem po wujku dom (testament). Jestem jednak współwłaścicielem (25%) mieszkania własnościowego. Chciałbym skorzystać z ulgi do 110 m 2...

Jak uniknąć podatku?

W 2010 roku zostałem właścicielem mieszkania (przekazanego mi na podstawie aktu darowizny). Jak uniknąć podatku ? Dodam, że jestem zameldowany...

Podatek od darowizny mieszkania

Jeśli dokonam darowizny mieszkania na rzecz syna, to czy będzie on musiał zapłacić podatek ? Mieszkanie odziedziczyłem po...

Darowizna dla pasierba

Mój ojciec mieszka w Wietnamie wraz z żoną (dwa lata temu ożenił się z Wietnamką). Macocha chce mi podarować 700 tys. zł albo nieruchomość o takiej...

Czy zapłacimy podatek od spadku?

Mój ojciec zmarł w 2000 r. Razem z mamą posiadali dom i grunty rolne. Ojciec nie zostawił testamentu. Jesteśmy z mamą jedynymi spadkobiercami. Do tej pory nie...

Obowiązek podatkowy

Moja matka zmarła w 1992 r. Postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone, a podatek od spadków uiszczony. Natomiast ojciec zmarł w 2004 r. Cztery lata...

Darowizna pieniężna od rodziców

Rodzice chcą darować mi 50 tys. zł na zakup mieszkania. Jak to zrobić, aby podatek był jak najmniejszy? Czy jeśli później będę otrzymywać kolejne...

Środki pieniężne jako darowizna

Nasz syn od lat mieszka w Australii, ma tamtejsze obywatelstwo. Chcemy przekazać mu środki pieniężne jako darowiznę . Czy musimy to gdzieś...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »