Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna dla córki

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2013-07-23

Chciałbym kupić córce mieszkanie. Jak najlepiej przeprowadzić tę sprawę, żeby nie płacić podatków? Czy powinienem dokonać darowizny dla córki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W mojej ocenie najlepiej przekazać środki pieniężne na zakup mieszkania darowizną. Jeżeli czynność ta będzie dokonana przelewem bankowym oraz w ciągu 6 miesięcy od jej dokonania zostanie ujawniona przed urzędem skarbowym, to nie będzie podlegała podatkowi od darowizny.

 

Poniżej cytuję przepis z ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, który reguluje owo zwolnienie od podatku:

 

„Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

 

2) udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

2. Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

 

3. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

 

4. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

 

1) wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub

 

2) gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych i zakres danych w nim zawartych, w tym w szczególności:

 

1) dane identyfikujące podatników obowiązanych do złożenia zgłoszenia oraz dane stanowiące podstawę zaliczenia do I grupy podatkowej,

 

2) dane identyfikujące oraz ostatni adres spadkodawcy, darczyńcy lub innej osoby, od której lub po której została nabyta własność rzeczy lub prawa majątkowe,

 

3) dane dotyczące nabytych rzeczy lub praw majątkowych, ich rodzaj, miejsce położenia rzeczy lub wykonywania praw majątkowych, wraz z ich wartością rynkową oraz wielkość nabytego udziału

 

– uwzględniając konieczność potwierdzenia nabycia w celu skorzystania ze zwolnienia”.

 

Jak wynika z powyższego przepisu, podstawowym warunkiem skorzystania z omawianego zwolnienia jest zgłoszenie faktu nabycia majątku naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. Zgłoszenie powinno zostać złożone w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego; moment powstania obowiązku podatkowego dla poszczególnych tytułów nabycia podlegających podatkowi określa przepis art. 6 ust. 1 wspomnianej ustawy.

 

W przypadku darowizny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

 

Drugim warunkiem skorzystania z nowego zwolnienia jest udokumentowanie otrzymania darowizny pieniężnej (ewentualnie pieniężnego świadczenia wynikającego z polecenia darczyńcy) dowodem przelewu na rachunek bankowy, rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym (art. 4a ust. 1 pkt 2). Dotyczy on sytuacji, gdy łączna wartość przysporzeń pochodzących od jednej osoby w ciągu pięciu lat przekroczyła kwotę 9637 zł. Warto zauważyć, że wymóg udokumentowania dotyczy otrzymanych przysporzeń pieniężnych bez względu na ich wartość, a więc także wtedy, gdy ich łączna wartość (za 5 lat od jednego darczyńcy) jest niższa niż 9637 zł – z punktu widzenia przekroczenia wspomnianego progu istotna jest wartość wszelkich (pieniężnych i niepieniężnych) przysporzeń pochodzących od jednej osoby (por. L. Etel, G. Liszewski, Zmiany w konstrukcji podatku od spadków i darowizn, „Przegląd Podatkowy”, 2006, nr 12, s. 20).

 

W praktyce pracownicy urzędu skarbowego żądają jedynie dowodu przelewu bankowego, umowy darowizny już nie. Zeznania trzeba złożyć na specjalnym druku, bardzo prostym, który dostanie Pan w urzędzie. Nie powinien Pan więc napotkać żadnych problemów w tej materii.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo handlowe

prawo cywilne

prawo służebności

Szukamy prawnika »