Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna dla pasierba

Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 2013-06-26

Mój ojciec mieszka w Wietnamie wraz z żoną (dwa lata temu ożenił się z Wietnamką). Macocha chce mi podarować 700 tys. zł albo nieruchomość o takiej wartości. Czy jako pasierb zapłacę podatek od darowizny?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W celu udzielenia odpowiedzi na Pana pytanie należy sięgnąć do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz. U. Nr 45, poz. 207 z późn. zm.), gdzie w art. 1 ust. 1 pkt 2) ustawodawca wskazuje, że podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem m.in. darowizny.

 

Mając na uwadze okoliczności Pana sprawy, należy również zwrócić uwagę na treść art. 4a ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym:

 

„Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

 

2) udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym”.

 

W tym miejscu należy odnieść się do użytego w ww. przepisie pojęcia pasierba, czyli dziecka małżonka, niebędącego dzieckiem darczyńcy.

 

Otóż, jak powszechnie się obecnie przyjmuje i co znajduje swoje odzwierciedlenie w stanowisku przyjmowanym przez organy podatkowe (tak m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2012 r., nr ITPB2/436-145/12/MK), ustawodawca, ustalając zakres podmiotowy zwolnienia określonego w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, ograniczył się jedynie do wskazania, że przy spełnieniu pozostałych warunków (wśród których brak jest warunku przysposobienia pasierba przez ojczyma/ macochę) prawo do ww. preferencji podatkowej może uzyskać również pasierb jako nabywca własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze m.in. darowizny.

 

Zatem planowana umowa darowizny przedmiotu lub prawa należącego do ojczyma lub macochy objęta zostanie – przy spełnieniu warunków określonych w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn – zwolnieniem z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn bez względu na to, czy pasierb został przez tego ojczyma lub macochę przysposobiony, czy też nie.

 

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż najlepszym dla Pana wyjściem byłoby właśnie nabycie przedmiotowej nieruchomości lub środków pieniężnych od macochy w drodze darowizny, którą następnie zgłosiłby Pan w terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia notarialnej umowy darowizny w miejscowo właściwym urzędzie skarbowym, składając właściwie wypełniony formularz SD-Z2 (do ściągnięcia z Internetu).

 

Warto byłoby jednak, jeżeli Pana ojciec zawarł związek małżeński w Wietnamie, aby przed dokonaniem tych czynności udał się Pan do urzędu skarbowego i zasięgnął tam informacji odnośnie tego, czy okoliczność zawarcia związku małżeńskiego przez Pana ojca za granicą nie nakłada na Pana dalszych obowiązków albo czy też nie jest konieczne wpierw dokonanie rejestracji małżeństwa Pana ojca w polskiej księdze stanu cywilnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »