Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Darowizna niezgłoszona do opodatkowania

Agata Alberska • Opublikowane: 2015-10-19

Przed ok. 10 laty dostałam od mamy działkę o wartości 15 tys. zł, akt darowizny został sporządzony u notariusza. Mieszkałam w tym okresie za granicą, nie miałam pojęcia, że trzeba tę darowiznę zgłosić do urzędu skarbowego. Wróciłam do Polski i dowiedziałam się całkiem przypadkiem, że miałam taki obowiązek. Co powinnam teraz zrobić, czy zgłosić się do US? Jaka czeka mnie kara za niezgłoszenie darowizny do opodatkowania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna niezgłoszona do opodatkowania

Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny a podatek od spadków i darowizn

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1983 r. Nr 45 poz. 207; dalej „ustawa o podatku od darowizn”)

2. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 930; dalej „K.k.s.”)

Ustawa o podatku od darowizn w art. 15 wskazuje, że karny podatek wynosi 20%. Jednak płatny jest on w przypadku, gdy organ podatkowy wykryje darowiznę w trakcie czynności kontrolnych.

Ustawa o podatku:

„4. Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.”

Jeżeli zgłosi się Pani sama – dokona tzw. samodenuncjacji – niewzywana przez organ, kara ta nie musi być nałożona.

Wykroczenie lub przestępstwo skarbowe i czynny żal

 

Do urzędu powinna się Pani zgłosić z pismem, tzw. „czynnym żalem”. Jest to instytucja przewidziana w przepisach karnoskarbowych, stosowana gdy podatnik zapomniał lub inaczej uchybił przepisom i doszło tym samym do wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, ale chce naprawić sytuację, a postępowanie jeszcze nie zostało wszczęte. Wskazuję, że czynny żal jest bezskuteczny, jeśli zostanie złożony po dacie uzyskania przez organ udokumentowanej wiadomości o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia.

Czy złożenie czynnego żalu uchroni od nałożenia kary przez urząd skarbowy?

W związku z powyższym, o ile postępowanie nie zostało wszczęte – czyli nie otrzymała Pani żadnej informacji z US – należy skierować do urzędu czynny żal i kara nie powinna zostać nałożona.

Zgodnie z K.k.s.:

„§ 1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym. Jeżeli czyn zabroniony nie polega na uszczupleniu tej należności, a orzeczenie przepadku przedmiotów jest obowiązkowe, sprawca powinien złożyć te przedmioty, natomiast w razie niemożności ich złożenia – uiścić ich równowartość pieniężną; nie nakłada się obowiązku uiszczenia ich równowartości pieniężnej, jeżeli przepadek dotyczy przedmiotów określonych w art. 29 przepadek przedmiotów, pkt 4.

§ 3. Jeżeli złożone przedmioty podlegające przepadkowi mogą ulec szybkiemu zniszczeniu lub zepsuciu, ich przechowywanie byłoby połączone z niewspółmiernymi kosztami lub nadmiernymi trudnościami albo powodowałoby znaczne obniżenie ich wartości, organ postępowania przygotowawczego nakłada na sprawcę obowiązek uiszczenia ich równowartości pieniężnej, chyba że przepadek dotyczy przedmiotów określonych w art. 29 przepadek przedmiotów, pkt 4.

§ 4. Zawiadomienie powinno być złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu.

§ 5. Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

1) w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;

2) po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.”

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »