Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna z majątku wspólnego małżonków opodatkowana w połowie

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-03-30

Żona przekazała siostrze darowiznę pieniężną. Przelew został wykonany ze wspólnego rachunku bankowego (żony i mojego). Gdy szwagierka zgłosiła darowiznę do US, okazało się, że będzie musiała zapłacić podatek od połowy darowizny. Rozwiązaniem miało być pisemne oświadczenie żony. Gdy jednak żona chciała złożyć odpowiednie oświadczenie, otrzymała informację, że nic to nie da i żeby móc darować siostrze całą kwotę, połowę powinna otrzymać przelewem ode mnie. Co da się zrobić z darowizną z majątku wspólnego małżonków, aby uniknąć opodatkowana?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Organ podatkowy widzi tu darowiznę z majątku wspólnego Pana i żony na rzecz jej siostry, która w połowie korzysta z przywołanego przez Pana zwolnienia (w części siostra–siostra), a w drugiej części ze zwolnienia nie korzysta, bowiem jest dokonana poza kręgiem osób wymienionych w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Podobnie postrzegają sprawę praktycy np. wskazuje się, że: „Na skutek istnienia wspólności majątkowej między małżonkami wydatek dokonany z rachunku żony jest traktowany jako dokonany z majątku wspólnego, a więc dokonany przez oboje małżonków. Połowa darowizny jest dokonana więc przez żonę, a druga połowa przez męża” [R. Nawrot, „Vademecum Doradcy Podatkowego”, 169162].

Jako iż darowizna miała już miejsce (została wykonana) obowiązek podatkowy już powstał, dokładnie z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia, niewiele więc da się zrobić. Jedyna sytuacja, która pozwala siostrze żony, bez jakichkolwiek wątpliwości, na niezapłacenie w całości podatku, to wykazanie przez żonę, że w majątku odrębnym (nie w małżeńskiej wspólności majątkowej) miała kwotę wpłaconą na rachunek bankowy, którą darowała następnie siostrze.

Jeśli powyższe nie jest możliwe, jest inna, ale niepewna i niekoniecznie akceptowana przez urzędy skarbowe, droga. Można wskazywać, że darowiznę dokonała tylko żona, z majątku wspólnego za Pana zgodą (art. 37 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy) i tylko ona jest stroną umowy darowizny, a to również pozwalałoby jej siostrze na całkowite zwolnienie. Tu jednak organy podatkowe często wskazują, że znaczenie ma kwestia, że środki były majątkiem małżeńskim, więc jak już wskazałem, darczyńców jest dwoje. Zgoda jest potrzebna, bowiem darowizna jest dokonana z majątku wspólnego, wymaga się jej bez względu na przedmiot darowizny, poza sytuacją gdy chodzi o drobne darowizny zwyczajowo przyjęte.

W piśmiennictwie znajdują się jednak stanowiska korzystne iw tym przypadku. K. Kamiński twierdzi, że: „Choć środki przekazane bratu pochodzą z majątku wspólnego siostry i jej małżonka, to osobą, która w tym przypadku zarządza majątkiem wspólnym (przekazanym w drodze darowizny) jest małżonka. Takie rozporządzanie majątkiem wspólnym jest możliwe, o ile małżonek darczyńcy wyrazi na to zgodę lub potwierdzi zawartą pomiędzy stronami umowę (art. 37 § 1 pkt 4 i 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.). W tej sytuacji darczyńcami nie są tu małżonkowie razem, ale ten z małżonków, który dokonuje rozporządzenia majątkiem. Pomimo faktu, że środki przekazane darowizną pochodzą ze wspólnego majątku małżonków, skorzystanie przez obdarowanego ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, określonego w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768) dalej u.p.s.d., jest w tym przypadku możliwe (zob. postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 lutego 2008 r., ITPB1/436-52/07/MK)” [„Vademecum Doradcy Podatkowego”].

Analogicznie dla środków, które pochodzą z majątku wspólnego, wskazuje K. Różycki: „Wynika stąd, że mąż może dokonać darowizny na rzecz syna z konta prywatnego, na którym gromadzone są tylko dochody z jego działalności gospodarczej. Jeśli jednak nie jest to drobna darowizna zwyczajowo przyjęta, wymagana jest zgoda żony. Konieczność uzyskania zgody drugiego małżonka nie zmienia jednak faktu, że darowizny dokonuje wyłącznie małżonek prowadzący działalność gospodarczą z przedmiotów majątkowych (kwoty pieniędzy) służących prowadzeniu tej działalności” [„Vademecum Doradcy Podatkowego”, 157536].

Również korzystne postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 lutego 2008 r., [ITPB1/436-52/07/MK]: „Należy przy tym zastrzec, że jeżeli środki pieniężne, mające stanowić przedmiot darowizny, pochodzą z majątku wspólnego darczyńcy i jego współmałżonka, to dla ważności umowy darowizny, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych, wymagana jest w myśl art. 37 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) zgoda drugiego małżonka, przy czym w sytuacji, gdy umowa została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, jej ważność zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka (§ 2). Nadto ustawodawca w art. 37 § 4 ustawy jednoznacznie stwierdza nieważność jednostronnej czynności prawnej dokonanej bez wymaganej zgody drugiego małżonka. Jednakże przez fakt wyrażenia takiej zgody drugi współmałżonek nie staje się stroną umowy darowizny”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »