Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Data otrzymania darowizny a obowiązek podatkowy

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-06-11

W sierpniu zeszłego roku rodzice przelali na konto dewelopera połowę kwoty na zakup mieszkania dla mnie – przelew opisany moim nazwiskiem. Termin na zgłoszenie darowizny do urzędu już minął. Jednak akt notarialny podpisałam w lutym, czy mogę tę datę wpisać za zgłoszeniu darowizny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na mocy art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. zstępnych (Pani względem rodzica jest właśnie zstępną), jeżeli:

„1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2) udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9.637 zł. ich otrzymaniem dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym”.

„Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

1) wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 9.637 zł. lub

2) gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego”.

Reasumując, darowiznę przekraczającą kwotę wolną, by skorzystała ze zwolnienia, musi Pani przyjąć np. za pośrednictwem rachunku bankowego i w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego złożyć w urzędzie skarbowym zawiadomienie na druku SD-Z2. Kiedy przy darowiźnie powstaje obowiązek podatkowy, czyli od kiedy należy 6 miesięcy liczyć?

Obowiązek podatkowy przy nabyciu w drodze darowizny powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania tej formy z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia (jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń).

Jeśli zatem przelew na konto dewelopera był bezpłatnym świadczenia na Pani rzecz kosztem majątku darczyńcy (a nie pożyczką, której spłatę teraz rodzic umorzył, powodując, iż darowizna ma miejsce w tej chwili, lecz konieczne jest uregulowanie podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%, złożenie deklaracji i czynnego żalu celem uniknięcia sankcji karnoskarbowych), darowizna miała miejsce w momencie spełnienia przyrzeczonego świadczenia, tj. w momencie dokonania przelewu. Brak jest tu podstaw, by za datę powstania obowiązku podatkowego uznać datę podpisania aktu notarialnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »