Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Depozyt nieprawidłowy a podatek od czynności cywilnoprawnych

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-07-07

W 2012 r. moja żona i jej ojciec założyli wspólne konto. Na tym koncie znajdowała się kwota ok. 200 000 zł. Ponieważ oprocentowanie było bardzo małe, żona zlikwidowała konto, a pieniądze przelała na konto w innym banku, które należy do niej i do mnie. Teść wiedział o całej operacji, ale w niej fizycznie nie uczestniczył. Żona jako współwłaścicielka miała prawo do samodzielnej likwidacji konta. Czy w opisanej sytuacji zaistniał obowiązek podatkowy? Czy należy to traktować jako darowiznę (tytuł przelewu na to nie wskazuje) i zgłosić do US? A może ma tu miejsce depozyt nieprawidłowy i trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych? Czy US może dowiedzieć się o tej operacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanej sytuacji nie ma jakichkolwiek podstaw, by twierdzić, że dokonano darowizny. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Z treści Pana pytania nie wynika, by ktokolwiek kogokolwiek obdarowywał. Tym samym trudno tu sugerować, że zdarzenie ma konsekwencje na gruncie podatku od spadków i darowizn.

 

Nie oznacza to automatycznie, że jest to zdarzenie neutralne podatkowo. Można zastanawiać się – i tak zapewne uczyni organ, jeśli „natknie” się na opisaną sprawę – czy miał tu miejsce depozyt nieprawidłowy. Ma on miejsce, jeżeli z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku. Przykładowo, gdyby wpłacił Pan, bez zastrzeżeń dodatkowych, na moje konto 100 000 zł, organ podatkowy potraktowałby to jako depozyt nieprawidłowy i musiałbym zapłacić 2% podatek od czynności cywilnoprawnych, gdyż jemu podlegają depozyty nieprawidłowe. Podatek ten wynosi w pewnych sytuacjach 20% – m.in. jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego podatnik (czyli tu przechowawca) powołuje się na fakt zawarcia umowy depozytu nieprawidłowego, a należny podatek nie został zapłacony. Przy depozycie nieprawidłowym zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności i ciąży na przechowawcy.

 

Czy w opisanej sytuacji miał miejsce taki depozyt? Jest to problematyczne. Jeśli dobrze zrozumiałem przedstawiony stan faktyczny, córka z ojcem „miała” wspólny rachunek bankowy, z którego przetransferowała środki na swój rachunek, którego współwłaścicielem jest jej mąż.

 

Z Prawa bankowego wynika, że rachunek bankowy może być prowadzony dla kilku osób fizycznych i (o ile umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej) każdy ze współposiadaczy rachunku może dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi na nim zgromadzonymi. W tym, opisanym tu stanie faktycznym, można się zastanawiać, czy u Pana nie powstało zobowiązanie z tytułu depozytu nieprawidłowego. Uważam, że nie, bowiem żona miała prawo do takiego dysponowania środkami i uznane zostało tu w zasadzie jej własne konto, i nadal ma prawo rozporządzania całością środków. Trudno więc twierdzić, że oddała je na przechowanie.

 

W podobnej, ale nie identycznej sytuacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu również uznał, że dla wspólnego rachunku depozyt nieprawidłowy nie powstaje. W piśmie ww. organu z dnia 28 maja 2013 r. [ILPB2/436-49/13-2/MK] czytamy, że „skoro w analizowanej sprawie Wnioskodawczyni nie przyjęła ww. środków pieniężnych na przechowanie, jak również nie dysponowała nimi, choć niewątpliwie miała do tego prawo (art. 51a pkt 1 Prawa bankowego), to nie można twierdzić, tylko przez sam fakt bycia współposiadaczem rachunku bankowego, że działanie takie wypełnia dyspozycję art. 845 Kodeksu cywilnego. Tym samym, w rozpatrywanej sprawie nie doszło do zawarcia umowy depozytu nieprawidłowego. W konsekwencji, Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych”.

 

Jako że nie ma tu precyzyjnych regulacji, organy podatkowe mogą starać się w praktyce przeforsować odmienny punkt widzenia.

 

Ponad powyższe pyta Pan, czy US może dowiedzieć się o „operacji”. Tak, może, ale prawdopodobnie miałoby to miejsce w przypadku związanym z innymi Państwa ruchami majątkowymi, gdyż sam przelew, w oderwaniu od ewentualnych innych transakcji (jak np. zakup nieruchomości), nie podlega w zasadzie weryfikacji.

 

Zupełnie odrębną sprawą jest to, jakie prawo miała żona do kwoty na wspólnym rachunku jej i ojca. Nie chodzi tu o prawo do dysponowania kwotą, ale o to, czy w uproszczeniu były to jej środki, czy też środki jej ojca, czy ewentualnie jeszcze inna konfiguracja. Może tu bowiem mieć miejsce darowizna np. w takiej sytuacji, gdy kwota 200 000 zł stanowiła środki, które na konto wpłacił ojciec (np. dochód z jego pracy) i zdecydował on, że teraz będą własnością córki. To jednak odrębny problem od tego, o który Pan pyta i nie może być rozpatrywany w ramach tego wątku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Status bezrobotnego – czy można go przyznać udziałowcowi spółki z o.o. w zawieszeniu?

Od 20 lat jestem udziałowcem w sp. z o.o. (udziały 50/50) zarejestrowanej w RHB i nieprzerejestrowanej do KRS, która nigdy nie prowadziła i nie prowadzi...

 

Dług w urzędzie skarbowym

Od 2012 roku pracuję za granicą (w Holandii). Przedtem prowadziłem w Polsce działalność gospodarczą, która nie przynosiła dochodów; pozostał mi po niej...

 

Przedawnienie podatku od czynności cywilnoprawnych

Czy muszę złożyć deklarację PCC-3 za samochody zakupione w latach 2005 i 2007? Od ich zakupu minęło już ponad 5 lat, ale wyczytałem, że to zobowiązanie...

 

Podatnik PCC

Zagraniczna spółka, która nabyła udziały w polskiej spółce z o.o., musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. W zawiązku...

 

Odzyskanie dokumentów księgowych z biura

Nasza firma korzystała w 2012 r. z usług biura rachunkowego. Pod koniec 2011 r. zrezygnowaliśmy z tego biura, przenosząc się do innego. Niestety...

 

Umowa kupna sprzedaży w rozliczeniu rocznym PIT

Czy umowa kupna sprzedaży zawarta pomiędzy osobą fizyczną (sprzedający), a firmą powinna być uwzględniona w rozliczeniu rocznym PIT osoby...

 

Wynajem samochodu a koszty uzyskania przychodu

Chciałbym wynająć na firmę nowy samochód osobowy. Jakie koszty tego wynajmu mogę dać w koszty uzyskania przychodu?

 

Zajęcie nieruchomości na poczet niezapłaconego podatku

Czy urząd skarbowy może zająć nieruchomość na poczet niezapłaconego podatku?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »