Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dochód z tytułu umowy najmu mieszkania

Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 2014-11-21

Od kilku lat mieszkam za granicą. Złożyłam w urzędzie skarbowym pismo o wyrejestrowanie mnie z urzędu, pracuję i rozliczam się w Anglii. Mam mieszkanie w Polsce, które chciałabym wynająć (do tej pory mieszkała w nim siostra). Czy mogę rozliczyć się z urzędem skarbowym, mimo że nie posiadam w Polsce żadnych innych dochodów? Czy może mogę rozliczyć się z wynajmu w Anglii?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Miejscem opodatkowania dochodów (przychodów), osiągniętych z tytułu najmu składników majątkowych, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest kraj położenia tych przedmiotów, czyli Polska. Fakt, iż stale zamieszkuje Pani na terytorium Wielkiej Brytanii ma jedynie znaczenie dla ustalenia rezydentury podatkowej w celu określenia, w jakim kraju podlega Pani nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, ale nie wpływa to na zakres obowiązków podatkowych dotyczących opodatkowania umowy najmu.

Jak stanowi przepis art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., zwanej dalej „PDOF”), osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Jeśli dana osoba przebywa na terytorium Polski krócej niż 183 dni w roku podatkowym i nie posiada na terytorium tego kraju centrum swoich interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. ośrodka interesów życiowych), z krajem tym będzie łączyć ją co najwyżej ograniczony obowiązek podatkowy (art. 3 ust. 1a PDOF).

W świetle przepisu art. 3 ust. 2b pkt 1-4 PDOF, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody):

1) z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

2) z działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

3) z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) z położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Powyższy przepis art. 3 ust. 2b stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska (art. 4a PDOF). W dniu 20 lipca 2006 r. podpisano w Londynie Konwencję pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych. Konwencja ta weszła w Polsce w życie w dniu 27 grudnia 2006 r., po wyrażeniu zgody na jej ratyfikację, ogłoszona została w Dzienniku Ustaw z 2006 r. Nr 250, poz. 1840, tekst dostępny jest w dwóch językach stron kontraktu międzynarodowego. Interesujący Panią problem regulują przepisy art. 6 tej Konwencji. Zgodnie z ust. 1 tego artykułu, dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z majątku nieruchomego (włączając dochód z gospodarstwa rolnego lub leśnego), położonego w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie.

Wobec powyższego, dochód (przychód) z tytułu umowy najmu mieszkania, w myśl unormowań konwencyjnych, może Pani zapłacić w Polsce, nie będąc z tego tytułu obciążoną dodatkowym zobowiązaniem w Wielkiej Brytanii. Postanowienia ust. 1 art. 6 Konwencji stosuje się do dochodu osiągniętego bezpośrednio z użytkowania, dzierżawy, lub innego rodzaju użytkowania majątku nieruchomego. Podatek zapłacony z tego tytułu w Polsce, czyli w miejscu położenia wynajmowanej nieruchomości, będzie podlegać zaliczeniu na poczet podatku w Wielkiej Brytanii, obliczonego wedle obowiązujących tam reguł, w stosunku do tego źródła przychodu, które już zostało opodatkowane w Polsce (art. 22 ust. 1 lit. a Konwencji). O szczegóły zaliczenia i sposób opodatkowania dochodów (przychodów) z najmu nieruchomości w Wielkiej Brytanii proszę pytać tamtejszych specjalistów.

Aby wynająć mieszkanie nie musi Pani przyjeżdżać do Polski. Może Pani bowiem udzielić siostrze pisemnego pełnomocnictwa do działania w Pani imieniu, w tym do zawierania, zmiany i rozwiązywania umowy najmu oznaczonej nieruchomości, określania wysokości czynszu, pobierania tego czynszu i innych opłat, związanych z eksploatacją lokalu. Siostra może również rozliczać w Pani imieniu zobowiązania podatkowe z tego tytułu w Polsce, składać deklaracje podatkowe, jednak aby było to możliwe pełnomocnictwo musi wyraźnie wskazywać na taki zakres umocowania, obejmujący reprezentację przez organami administracji publicznej, w tym przed organami podatkowymi, wskazując wyraźnie m.in. upoważnienie do podpisywania i składania deklaracji w imieniu podatnika z tytułu tego źródła przychodu.

Zawarcie umowy najmu jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, wobec czego do jej zawarcia w imieniu mocodawcy konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa określającego ich rodzaj (art. 98 Kodeksu cywilnego). Pełnomocnik zawierający umowę działa zawsze w imieniu i na rachunek swojego mocodawcy, z bezpośrednim skutkiem dla tego mocodawcy (art. 96 K.c.). Stroną umowy najmu i podatnikiem zawsze będzie właściciel lokalu, reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnik może również wpłacać w imieniu mocodawcy podatek, jednak pod warunkiem, że dokonuje tego z konta bankowego właściciela, do którego uzyskał upoważnienie lub w drodze przekazu pocztowego. Nie jest bowiem skuteczne zapłacenie podatku za inną osobę i nie prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Kopię pełnomocnictwa należy dołączyć do pierwszej deklaracji, oryginał dokumentu pełnomocnictwa należy okazać pracownikowi urzędu, który poświadczy kopię za zgodność z okazanym mu oryginałem.

Jak stanowi przepis art. 80a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja może być podpisana przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy (art. 80a § 2 Ordynacji podatkowej). Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika, płatnika lub inkasenta z obowiązku podpisania deklaracji. Pełnomocnikiem może być, zarówno w przypadku podpisywania deklaracji jak i w samym postępowaniu podatkowym, osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (art. 137 § 1 w zw. z art. 80a § 4 Ordynacji podatkowej).

Jeśli nie będzie Pani prowadzić działalności gospodarczej, której przedmiotem jest wynajmowanie lokali, dochody osiągane z umowy najmu będą opodatkowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów, osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Zgodnie z treścią przepisu art. 1 pkt 2) tej ustawy, reguluje ona opodatkowanie przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne, osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przychody (dochody) opodatkowane na podstawie powyższej ustawy w formach zryczałtowanych (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa) nie podlegają łączeniu z innymi przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegających opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), przykładowo z dochodami ze stosunku pracy, stosunku służbowego, z działalności wykonywanej osobiście, z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, z kapitałów pieniężnych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »