Dochód ze sprzedaży skrzynek po owocach

Autor: Aleksander Słysz

Posiadam gospodarstwo sadownicze, jestem rolnikiem ryczałtowym oraz mam zatrudnienie w pewnej firmie. Zacząłem wyprzedawać skrzynki po owocach na Allegro. Robię to od kilku miesięcy, a mam ich ok. 8000 sztuk. Czy dochód ze sprzedaży tych skrzynek mam uwzględnić w zeznaniu PIT?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) ustawy tej nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą tyle ile wymaga ustawa w art. 2.

Innymi słowy sprzedaż przedmiotowego wyposażenia nie jest opodatkowana podatkiem rolnym, a jednocześnie nie jest wyłączona z podatku dochodowego – nie jest działalnością rolniczą działalność związana z rolnictwem, która nie polega na produkcji roślinnej ani zwierzęcej.

Tym samym rozważać można tu 2 źródła przychodów:

  1. sprzedaż innych (używanych) rzeczy, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d. ustawy o PIT lub
  2. działalność gospodarczą art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Za jedną i drugą klasyfikacją przemawiają pewne argumenty.

Ad 1. Podstawą dla nieopodatkowywania zbywanych dóbr jest założenie zbywania poza działalnością gospodarczą. Zgodnie z przywołanym art. 10 ust. 1 pkt 8 lit d ustawy, źródłem przychodu (czyli w ogóle opodatkowane nie jest) jest odpłatne zbycie rzeczy ruchomych, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Tym samym sprzedając wspomniane skrzynki po upływie ww. okresu od momentu, gdy stał się Pan ich właścicielem, nie trzeba płacić podatku dochodowego(trzeba by zapłacić gdy sprzedaż następowała przed upływem 6 miesięcy) – chyba że sprzedaż wypełnia definicję działalności gospodarczej.

Ad 2. Za działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową:

  • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

    – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 ustawy o PIT.

Jeśli Pana działalności w zakresie sprzedaży mienia przypisać można charakter zorganizowany i ciągły, tj. w uproszczeniu, sprzedając skrzynki, działa Pan tak jak każdy przedsiębiorca sprzedający takie produkty, to można domniemywać, że uzyskiwane dochody stanowią dochody z działalności gospodarczej. To, iż nie ma Pan działalności zarejestrowanej, nie zmienia kwalifikacji dochodu.

Reasumując, od szczegółów Pana działalności (rozmachu, z jakim Pan działa przy sprzedaży) zależy, który z powyższych poglądów jest słuszny i prawidłowy w Pana przypadku.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »