Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dokumentowanie zakupu produktów rolnych przez VAT-owca

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-06-29 • Aktualizacja: 2022-01-09

Moje pytanie dotyczy dokumentowania zakupu produktów rolnych w kontekście kosztów uzyskania przychodu. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego żywnością. Jestem na księdze rachunkowej oraz jestem VAT-owcem. Warzywa i owoce kupuję na targu od producentów rolnych. Na zakupione w ten sposób towary handlowe wystawiam dowód wewnętrzny zakupu zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Czy mój sposób postępowania jest prawidłowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dokumentowanie zakupu produktów rolnych przez VAT-owca

Dokumentowanie zakupu produktów rolnych

Jest Pan zatem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzi Pan księgi rachunkowe. Zakupów dokonuje Pan u producentów – na rynku – zapewne u rolników.

Zakupów tych może Pan dokonywać od:

  • rolników ryczałtowców (VAT),
  • rolników niebędących ryczałtowcami (w zakresie VAT), a ci mogą Panu podać swoje dane, jak i nie podać.

Na dokonane zakupy wystawia Pan wewnętrzne dowody. Bardziej właściwe jest określenie dowód zastępczy – nie dotyczy to bowiem operacji gospodarczej wewnątrz Pana firmy, ale związane jest z podmiotem spoza Pana firmy.

Pozwala to jednak na wniosek, że nie otrzymuje Pan faktur VAT od producenta, a zatem nie ma on obowiązku wystawiania faktur. Przy wystawianiu dowodów wewnętrznych posiłkuje się Pan art. 20 ust.4 ustawy o rachunkowości.

Brzmi on obecnie:

„W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych, kierownik jednostki może zezwolić na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocą księgowych dowodów zastępczych, sporządzonych przez osoby dokonujące tych operacji. Nie może to jednak dotyczyć operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz skup metali nieżelaznych od ludności.

Przepis ten jednak nie jest jedynym dotyczącym kwestii, jakie Pan porusza. Brać należy pod uwagę przepisy ustawy o podatku VAT i wynikające z niej zasady wystawiania faktur.

Według ust. 2 i 3 tego przepisu:

Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej „dowodami źródłowymi”:

1) zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów;

2) zewnętrzne własne – przekazywane w oryginale kontrahentom;

3) wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz jednostki.

Podstawą zapisów mogą być również sporządzone przez jednostkę dowody księgowe:

1) zbiorcze – służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione;

2) korygujące poprzednie zapisy;

3) zastępcze – wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego;

4) rozliczeniowe – ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych.

Udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocą księgowych dowodów zastępczych

W myśl art. 20 ust. 4 ww. ustawy w przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych, kierownik jednostki (czyli Pan) może zezwolić na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocą księgowych dowodów zastępczych, sporządzonych przez osoby dokonujące tych operacji.

Zdanie drugie wskazuje jednak, że taki sposób dokumentowania nie może dotyczyć operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz skup metali nieżelaznych od ludności.

Opodatkowane VAT są zakupy od rolników ryczałtowych.

Przepisy ustawy o rachunkowości nie są jedynymi dotyczącymi kwestii, jakie Pan porusza. Brać należy pod uwagę przepisy ustawy o podatku VAT i wynikające z niego zasady wystawiania faktur.

Ewidencjonowanie zakupów od rolników ryczałtowych produktów rolnych

W związku z tym zakup od rolników ryczałtowych produktów rolnych (np. warzyw i owoców) winien być ewidencjonowany fakturą VAT RR, którą wystawia Pan jako nabywca produktów, przekazujący zbywcy (rolnikowi) oryginał tejże faktury. Zgodnie bowiem z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego winien wystawić w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury należy przekazać dostawcy. Faktura powyższa może być zatem uznana za zewnętrzny dowód własny, o którym mowa w ww. art. 20 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Nieujawnienie przez zbywcę (rolnika) produktów rolnych danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT RR

W przypadku nieujawnienia przez zbywcę (rolnika) produktów rolnych danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT RR, zakup tychże produktów nie może zostać udokumentowany przez Pana jako ich nabywcę fakturą VAT PR ani dowodem zastępczym. Dlaczego?

Minimum wymagań stawianych wobec dokumentów księgowych zawiera art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego;

2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;

3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych;

4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu;

5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów;

6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Na podstawie art. 21 ust. 1a ww. ustawy, można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów lub techniki dokumentowania zapisów księgowych. Dowody powyższe winny zawierać dane identyfikujące obie strony transakcji.

Dowody wewnętrzne dokumentujące zakupy od rolników nieryczałtowych

Dowody wewnętrzne dokumentujące zakupy od rolników nieryczałtowych, którzy nie udostępniają swoich danych osobowych, nie będą stanowiły dowodów księgowych dokumentujących poniesienie wydatku, bowiem nie spełniają wszelkich niezbędnych wymagań określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości, czyli nie zawierają danych – określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej, pozwalających zaliczyć dany dokument jako dowód księgowy.

Zakup od rolników ryczałtowych warzyw i owoców może zostać ujęty w księgach rachunkowych jedynie na podstawie faktury VAT RR. W tym przypadku bowiem możliwość wystawienia dowodów zastępczych może dotyczyć wyłącznie zewnętrznych obcych dowodów źródłowych (do czasu ich otrzymania), nie dokumentujących operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

W przypadku zakupu warzyw i owoców od wspólnika, który nie jest rolnikiem ryczałtowym i który udostępni swoje dane, dowód zastępczy będzie dowodem księgowym dokumentującym poniesienie wydatku.

Dowody wewnętrzne dokumentujące zakupy od rolników niebędących rolnikami ryczałtowymi, którzy nie udostępniają danych osobowych, również nie będą stanowiły dowodów księgowych dokumentujących poniesienie wydatku, bowiem nie spełniają wszelkich niezbędnych wymagań określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości, czyli nie zawierają danych – określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej, pozwalających zaliczyć dany dokument jako dowód księgowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »