Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Doradztwo budowlane rozliczane ryczałtem

Wioleta Biel • Opublikowane: 2017-02-08

Prowadzę jednoosobową firmę budowlaną, rozliczam się z US w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Chciałbym rozpocząć nowe zadanie, które będzie polegało na tym, że będę usługodawcą dla większej firmy. Zakres moich obowiązków to prowadzenie budowy, czyli: zamawianie materiałów potrzebnych do realizacji kontraktu, kontakty z inwestorem, koordynowanie działań pracowników na budowie. Czy mogę wystawić fakturę ryczałtową na takie usługi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ważne, jaki będzie opis faktury.

Poniżej analiza przepisów, które niestety nie są takie jasne i klarowne zarówno dla podatników jak i samego US.

PKD: 4120Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Sekcja: F – BUDOWNICTWO

Dział: 041 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Grupa: 0412 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Klasa: 04120 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Wyjaśnienie:

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podklasa ta obejmuje:

 • wznoszenie wszelkich typów budynków mieszkalnych:
  – jednorodzinnych,
  – wielomieszkaniowych, włączając wieżowce,
 • wznoszenie wszelkiego typu budynków niemieszkalnych, takich jak:
  – budynki przemysłowe, np. fabryki, warsztaty, montownie itp.,
  – budynki szpitali, szkół i biurowe,
  – hotele, sklepy, centra handlowe, restauracje,
  – budynki lotnisk,
  – kryte obiekty sportowe,
  – garaże parkingowe, włączając podziemne,
  – budynki magazynowe,
  – budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych,
 • montaż i wznoszenie budynków z elementów prefabrykowanych w określonym miejscu,
 • przebudowę lub remont istniejących budynków mieszkalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wznoszenia obiektów przemysłowych, z wyłączeniem budynków, sklasyfikowanego w 4299Z,
 • działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 711.

Nazwie „nadzór nad budową / zabudową” użytej w treści faktury nie należy nadawać znaczenia „nadzoru budowlanego”. Powyższa usługa mieści się pod PKWiU jako „doradztwo inne niż techniczne” i jako niewykazana w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie będzie wyłączona z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Zgodnie z brzmieniem art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Podkreślić jednakże należy, że możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskanych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stosownie do postanowień zawartych w art. 8 ust. 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

„1. opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1) opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3,

2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,

3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a) prowadzenia aptek,

b) działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),

c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d) prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,

e) świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy

f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

– jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,

6) rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.”

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy, t.j. „Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług”.

W załączniku tym wymieniono usługi, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podano jednocześnie oznaczenie tych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

W przypadku trudności bądź wątpliwości przy ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi. Powyższe wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

W mojej ocenie powyższa usługa mieści się pod PKWiU jako „doradztwo inne niż techniczne” i jako niewykazana w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie będzie wyłączona z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Zatem jeżeli faktura na Pana dodatkowe wsparcie opiewałaby właśnie na tzn. doradztwo inne niż techniczne – wydaje się, że ryczałt nie zostałby wyłączony. Wymagałoby to jednak potwierdzenia w drodze indywidualnej interpretacji podatkowej ze względu na rozbieżności w interpretacji – w celu uzyskania ochrony przed wątpliwościami urzędu skarbowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »