Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dysponowanie pieniędzmi po śmierci ojca a podatek

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-03-17 • Aktualizacja: 2022-01-20

Mam następujące pytania. 1. Ojciec przelewa synom po 9600 zł jako darowiznę, wkrótce później umiera. Czy synowie muszą złożyć jakieś dokumenty do urzędu skarbowego? 2. Powyższe kwoty 2 x 9600zł synowie przelewają matce jako darowiznę. Czy matka musi zapłacić podatek lub złożyć zeznanie do urzędu skarbowego w związku z darowizną? 3. Żona przejmuje rachunek po mężu (mąż umiera) i wypłaca pieniądze z tego rachunku, bo ma dyspozycję bankową do przejęcia środków z rachunku na wypadek śmierci ojca. Czy ona też powinna złożyć wniosek o nabycie spadku, tj. środków z tego rachunku, bo nic innego ojciec nie zostawił?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dysponowanie pieniędzmi po śmierci ojca a podatek

Wysokość darowizny w I grupie wolnej od opodatkowania

Ad 1 i 2. Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. Obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych niemniej jednak opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9637 zł – jeżeli nabywcą jest osobą zaliczoną do I grupy podatkowej (są w niej tak zstępni, jak i wstępni). Wspomniana kwota wolna to kwota stanowiąca pewien limit, w tym sensie, że nie można w jednym roku nabyć kilka razy po 9600 od tej samej osoby, korzystając z limitu, bowiem darowizny te sumują się; innymi słowy jeśli Panowie od taty, a mama od Panów nie otrzymali w ostatnich 5 latach nic w darowiźnie, to darowizny mieszczą się w kwocie wolnej.

Dokonanie więcej niż jednej darowizny na rzecz tej samej osoby w okresie 5 lat

Dokładniej, jak stanowi, art. 9 ust 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie [Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie]. Nie składa się zeznania SD-3, jeśli nie przekroczono kwoty wolnej, nie ma również obowiązku składania w takiej sytuacji zgłoszenia SD-Z2 celem skorzystania ze zwolnienia, bowiem nie przekroczono kwoty wolnej.

Nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci a podatek od spadków i darowizn

Ad 3. Z treści pytania nie wynika dokładnie, jakie zdarzenie miało miejsce – zakładam, że chodzi o dyspozycję wkładem. Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Z ustawy prawo bankowe (art. 56) wynika zaś, że posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci), która nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku. W takiej sytuacji, gdy kwota przekracza 9637 zł (jako suma nabyć od męża w opisanym w pierwszym akapicie 5 letnim okresie), mama (żona zmarłego) może skorzystać ze zwolnienia składając SD-Z2, ale nie nabywa kwoty jako elementu spadku, a na podstawie dyspozycji.

Artykuł 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie m.in. art. 6 ust. 1 pkt 3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 przy nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych obowiązek powstaje z chwilą śmierci wkładcy. Podobnie wskazuje m.in. Z. Ofiarski, „oznacza to, że niniejsze zwolnienie może być zastosowane także w przypadku nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, przy zachowaniu warunków określonych w art. 4a u.p.s.d., tzn. zgłoszenia nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego czyli 6 miesięcy od chwili śmierci wkładcy” (Opodatkowanie nabycia praw do wkładu oszczędnościowego, ABC nr 71938). Zatem termin 6 miesięcy na złożenie SD-Z2, co jest warunkiem zwolnienia, trzeba liczyć od dnia śmierci wkładcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »